دوره و شماره: دوره 47، 120-121 - شماره پیاپی 120، فروردین 1402، صفحه 1-152 

مقاله پژوهشی

بررسی نگرش و ادراک شالیکاران مازندران نسبت به تغییر اقلیم و راهکارهای سازگاری با آن

صفحه 1-14

10.30467/nivar.2022.364552.1229

آناهیتا خیرخواه؛ غلامعلی کمالی؛ امیر حسین مشکواتی؛ حسین بابازاده؛ ابراهیم اسعدی اسکویی


بررسی گسیل گردوخاک ناشی از فرسایش بادی در استان هرمزگان

صفحه 37-56

10.30467/nivar.2023.395670.1246

مهدی رهنما؛ ساویز صحت؛ سارا کرمی؛ عباس رنجبر؛ نوشین خدام


تعیین رابطه دمای هوا و دمای اعماق مختلف خاک در ایستگاه جهرم

صفحه 89-104

10.30467/nivar.2023.386671.1241

سعید شاهمیرزائی جشوقانی؛ احمد مزیدی؛ یاسر محمدی؛ مصطفی صفری


توزیع مکانی احتمال تامین نیاز سرمایی پسته در ایران با استفاده از داده های بازتحلیل ERA5-Land

صفحه 137-152

10.30467/nivar.2023.416976.1263

ابراهیم اسعدی اسکویی؛ سعیده کوزه گران؛ منصوره کوهی؛ حسین حکم آبادی؛ محسن اسلامی