اصول اخلاقی انتشار مقاله

بدینوسیله اینجانب..................به عنوان نگارنده مسئول در خصوص مقاله ارسالی به نشریه نیوار با عنوان................ و نگارندگان...................... متعهد می شوم که این مقاله عیناً در قالب ارایه شده به این نشریه، قبلاً در هیچ نشریه و یا کتاب مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی و یا ملی چاپ نشده و زیر چاپ نیز نمی باشد.

تعهد نویسندگان