مرور سیستماتیک تحقیقات مرتبط با سرمای دیررس بهاره و روش های برآورد آن

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 دانشیار، بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

10.30467/nivar.2023.379316.1235

چکیده

خسارت ناشی از سرمای دیررس بهاره یکی از مخاطرات طبیعی اصلی است. سرمازدگی بهاره تهدید مهمی برای محصولات کشاورزی محسوب می‌شود. هدف از این مطالعه، یافتن پاسخ به این سوالات است."یخبندان دیررس بهاره چه تأثیری بر محصولات کشاورزی دارد؟" و "شکاف‌های تحقیقات اخیر چیست؟" مقالات متعددی تا نوامبر 2022 از پایگاه‌های اطلاعاتی Web of Science، Scopus، Science Direct، Pub Med، ResearchGgate, و Google Scholar search engine، SID، Iran Doc، Magiran وSi explore جمع‌آوری شد. جهت دستیابی به نشریات مربوطه از کلیدواژه‌های “Spring Frost”، “ Late Frost”و “Late Spring Frost” استفاده شد. پس از ارزیابی مقالات، 45 مقاله انتخاب شد. تحقیقات اخیر نشان داده است که 22/42 درصد از مقالات مربوط به خسارت ناشی از سرمازدگی دیررس بهاره بوده است. 33/53 درصد از مقالات در آسیا منتشر شده است. بیشترین تعداد مقاله در ایران در سال 1393 و در سایر نقاط جهان در سال 2018 منتشر شده است. واژه‌های“Frost Damage”، “Phenology”، “Climate Change”و“Frost Spring ” به‌عنوان متداول‌ترین کلیدواژه‌ها ظاهر شدند. بعلاوه، نتایج نشان داد که آسیب ناشی ازسرماهای دیررس بهاره بر اندام‌های آسیب پذیر گیاه به طور قابل توجهی تأثیر می گذارد. سرماهای دیررس بهاره که پس از جوانه زنی گیاهان علفی و درختان رخ می‌دهد تأثیر مهمی بر کشاورزی و جنگل‌داری در مناطق مختلف جهان دارد. این رویداد در آسیا، آمریکای شمالی و اروپا بیش از سایر مخاطرات مرتبط با آب و هوا باعث زیان اقتصادی به کشاورزی شده است. با این حال شدت آسیب ناشی از سرمای دیررس بهاره ممکن است با تغییرات اقلیمی تشدید شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A systematic review of research on late spring frost and its estimation methods

نویسندگان [English]

  • Mobina Abdollahi Fuzi 1
  • Bahram Bakhtiari 2
  • Kourosh Qaderi 2
1 M. Sc. student in Water Resource Engineering, Water Engineering Department, Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.
2 Water Engineering Department, Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
چکیده [English]

The late spring frost damage has been one of the significant natural hazards. Spring frost is considered an important threat to agricultural products. The aim of this study is to find the answers to these questions. "How does a late spring frost affect agricultural crops?" and "What are the gaps in recent research?" Several articles were collected from Web of Science, Scopus, Science Direct, Pub Med, ResearchGate and Google Scholar search engine, SID, Iran Doc, Magiran, and Si explore the databases until November 2022. In order to find relevant publications, “Spring Frost”, “Late Frost” and “Late Spring Frost” were used as the keywords. After evaluating the articles, 45 articles were selected. Recent studies have shown that 42.22% of the articles were related to damage inflicted by late spring frost. 53.33% of that were published in Asia. Most articles were published in Iran and other parts of the world in 2014 and 2018, respectively. The words "Frost Damage", "Phenology", "Climate Change" and "Frost Spring" appeared as the most frequent keywords. In addition, the results showed that the damage caused by the LSFs (Late Spring Frosts) significantly affects vulnerable plant organs markedly affects. Late-spring frosts occurring after the germination of herbaceous plants and trees have an important impact on agriculture and forestry in regions of the world. This event has caused more economic losses to agriculture than any other climatic hazard in Asia, North America, and Europe. However, the severity of damage due to LSF may be amplified by climate change.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cold estimation
  • Frost damage
  • Minimum temperature
  • Phenology
  • Spring frost
  • Systematic review