ارزیابی وضعیت خشکسالی شهر کرمان با استفاده از شاخص‌های خشکسالی و ارتباط آن با تغییرات پوشش‌گیاهی منطقه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه یزد

2 دانشگاه یزد

10.30467/nivar.2023.394900.1244

چکیده

هدف از پژوهش تحلیل خشکسالی شهر کرمان با استفاده از شاخص‌های خشکسالی بارش استاندارد شده، درصد نرمال بارندگی وشدت خشکسالی پالمروارتباط بین این شاخص‌ها با وضعیت پوشش‌گیاهی منطقه می‌باشد. لذا داده دما و بارش 30 ساله از سازمان هواشناسی کشوراخذ گردید تا مقدار (SPI)و(PNPI) مشخص گردد وجهت محاسبه شدت خشکسالی از شاخص (PDSI)حاصل از داده‌های دانشگاه IDAHO استفاده شد.درادامه با دانلود تصاویر از ماهواره مودیس و تحلیل تصاویر در نرم افزار ArcGIS، نقشه تغییرات پوشش‌گیاهی (NDVI) منطقه به دست آمد که ما برای افزایش دقت، روند پوشش گیاهی را به صورت ماهانه در سامانه گوگل ارث انجین رسم کردیم تا نتایج حاصل، قابلیّت تحلیل با دقت کافی را داشته باشند. نتایج نشان داد که شاخص SPI کرمان بیشتر در دامنه 1- تا 1+ بوده که نمایانگر خشکسالی خفیف تا متوسط می‌باشد و PNPI کرمان با 43% بیشتر سال‌ها را نرمال و درحال حرکت به سمت خشکسالی تشخیص داده است و شاخص پالمر نیز نشان داد که سال‌های (2004-2008-2010) با شدت حدود 8/4- خشکسالی خیلی شدیدی را تجربه کرده‌اند بررسی شاخص NDVI کاهش حدود 15 کیلومتر از پوشش‌گیاهی را نشان داد و طبق نمودار سری زمانی سال 2008 و 2012 با مساحتی حدود 3 تا 4 کیلومتر کمترین پوشش را داشته‌اند. لذا از آن جهت که شاخص‌های خشکسالی مورد بررسی در این مطالعه روندافزایش شدت ومدت خشکسالی را نشان می‌‌دهند و نقشه پوشش‌گیاهی منطقه کاهش مساحت را به خود دیده است و روند NDVI سیری زولی داشته است میتوان این احتمال را درنظر گرفت که بین این موارد ارتباط وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessment of the drought situation in Kerman using drought indicators and its relationship with the state of vegetation change in the region

نویسندگان [English]

 • َAhmad Mazidi 1
 • Foroogh Mohammadi Ravari 2
 • Zahra Behzadi 2
1 Yazd Univercity
2 Yazd Univercity
چکیده [English]

The purpose of this research is to analyse the drought situation of Kerman city using standardized precipitation drought indices , normal precipitation percentage and Palmer drought intensity and the relationship between these indices with the vegetation of the region. For this purpose, 30yeard of temperature and precipitation data (1988-2017) were obtained from the Iran Meteorological website to determine the value of (SPI) and (PNPI). In order to check the severity of drought, SPDI index was used. In addition, the map and diagram of the vegetation trend were prepared using GIS software and Google Earth Engine. The results showed that the SPI index of Kerman was mostly around the axis of -1 to +1, which represents a mild drought, and the PNPI of Kerman recognized most of the years as normal with 43%, and the Palmer index also showed that the years (2008-2004) 2010) have experienced a very severe drought with an intensity of about 4.8. Finally, the NDVI index showed that the maps obtained from satellite images show a decrease in vegetation of about 15 km, and according to the time series chart of 2008 and 2012, they had the lowest vegetation cover with an area of about 3 to 4 km. Therefore, due to the fact that the drought indicators examined in this study show the increasing trend of the intensity and duration of the drought and the vegetation map of the region has seen a decrease in area and the NDVI trend has been decreasing,

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Drought"
 • " Kerman city"
 • "NDVI"
 • "GIS"
دوره 47، 120-121 - شماره پیاپی 120
فروردین 1402
صفحه 166-180
 • تاریخ دریافت: 08 اردیبهشت 1402
 • تاریخ بازنگری: 09 شهریور 1402
 • تاریخ پذیرش: 27 شهریور 1402
 • تاریخ اولین انتشار: 27 شهریور 1402