بررسی نگرش و ادراک شالیکاران مازندران نسبت به تغییر اقلیم و راهکارهای سازگاری با آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 Unit 11, No. 8, west 148th St Hojr ebne Oday, Tehran pars

2 دانشیار هواشناسی کشاورزی، گروه علوم زمین،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

3 دانشیار هواشناسی، گروه علوم زمین، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

4 استاد تمام گروه مهندسی آب ، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه علوم و تحقیقات، تهران، ایران

5 استادیار پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو ، تهران ، ایران

10.30467/nivar.2022.364552.1229

چکیده

تغییرات آب و هوایی و پیامدهای آن چالش مهمی را بر بخش کشاورزی تحمیل کرده است. شناسایی نگرش مردم محلی نسبت به تغییر اقلیم و راهکارهای سنتی و مدرنی که جهت سازگاری در پیش گرفتند، می تواند در ثمر بخش بودن مدیریت اثرات تغییر اقلیم بسیار مفید واقع شود. هدف از این پژوهش ارائه دیدگاه و نگرش شالیکاران بومی مازندران با تغییرات اقلیمی و راهکارهای سازگاری با آن می باشد. بدین منظور ابتدا با روش پرسشنامه ای به سنجش دیدگاههای مردم محلی درباره تغییر اقلیم و راهکارهای سازگاری با آن اقدام شد و با استفاده از روش های آماری پردازش شدند. بعد از تعیین شاخص راهکارهای سازگاری(ASI ) ، 19 راهکار ارائه شده، رتبه بندی شدند تا نتایج آن برای سیاست گذاری های موثر تر در جهت سازگاری با تغییر اقلیم و ارائه خدمات بهتر به شالیکاران محلی مازندران استفاده شود. نتایج نشان داد بیش از 50 درصداز شالیکاران منطقه، تغییر اقلیم و اثرات آن را احساس و تجربه کرده‌اند و مهمترین پیامدهای تغییر اقلیم در بخش شالیکاری کاهش حاصلخیزی خاک،مصرف کود بیشتر و افزایش آفات و امراض ،اقدام زود هنگام به نشاءکاری و به دنبال آن خسارت سرمای دیررس بهاره، زیاد شدن زمان ماندن نشاء در خزانه و کم شدن آب شرب و کشاورزی و راهکارهایی چون مبارزه همگانی با آفات، در اختیارقرار دادن کود و سم یارانه ای، مدیریت زمان آبیاری و مدیریت پایدار آب راهکارهای منتخب افراد بومی و شالیکار می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation the understanding of Mazandaran’s rice farmers about the climate change and their approaches to tackle it

نویسندگان [English]

 • ANAHITA Kheirkhah 1
 • Gholam Ali Kamalii 2
 • Amir Hussain Meshkatee 3
 • Hossein Babazadeh 4
 • Ebrahim Asadi Oskouei 5
1 Unit 11, No. 8, west 148th St Hojr ebne Oday, Tehran pars
2 Associate Professor of Agro meteorology, Department of Earth Sciences, Science and Research Branch, Islamic A zad University, Tehran, Iran
3 Associate Professor of Meteorology, Department of Earth Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Professoer of Water science and engineering, Department of Agricuitural Management, Tehran, Iran
5 Associated professor of Atmospheric Science and Meteorological Research Center, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Identifying the local people's attitude towards climate change and the traditional and modern solutions they took to adapt can be very useful in managing the effects of climate change. The purpose of this research is to present the views and attitudes of the native rice farmers of Mazandaran with climate change and adaptation strategies to it. In order to do this, first, the opinions of the local people about climate change and the strategies to adapt to it were measured using a questionnaire method, and they were processed using statistical methods. After determining the adaptation strategies index (ASI), 19 presented strategies were ranked so that the results can be used for more effective policies to adapt to climate change and provide better services to the local rice farmers of Mazandaran. The results showed that more than 50% of the rice farmers in the region have felt and experienced climate change and its effects, and the most important consequences of climate change in the rice sector are the reduction of soil fertility, the use of more fertilizer and the increase of pests and diseases, early planting and This is followed by the damage of the late spring cold, the increase in the time the seedlings stay in the treasury and the decrease in drinking and agricultural water, and solutions such as public fight against pests, provision of subsidized fertilizers and poisons, management of irrigation time and sustainable water management are the solutions selected by local people .

کلیدواژه‌ها [English]

 • climate change
 • adaptation
 • rice
 • questionnaire
 • ASI index
 • indigenous knowledge