مقاله پژوهشی
تحلیل آماری ویژگی های پوشش برفی در منطقه زاگرس میانی

مسلم صیدی شاهیوندی؛ کمال امیدوار

دوره 46، 118-119 ، مهر 1401، صفحه 1-12

https://doi.org/10.30467/nivar.2022.332572.1214

چکیده
  یکی از شکل‌های مهم بارش در چرخه آب شناسی مناطق کوهستانی برف است. در این پژوهش پس از جمع‌آوری آمار و اطلاعات مربوط به روزهای همراه با برف در طول دوره آماری (2018-1989) در ایستگاه‌های واقع در سطح سه استان کرمانشاه، ایلام و لرستان به بررسی روند روزهای برفی با استفاده از روش های تحلیل آماری و نیز توزیع زمانی و فراوانی روزهای برفی و روند تغییرات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیرتغییر اقلیم بر بارش‌های سنگین و دماهای حدی (مطالعه موردی: ایستگاه‌های بیجار، خلخال، زنجان، قروه و میانه)

سید مجتبی صفوی؛ حمید مسلمی؛ مرضیه رضایی؛ راحله درویشی

دوره 46، 118-119 ، مهر 1401، صفحه 13-24

https://doi.org/10.30467/nivar.2022.216592.1148

چکیده
  وقوع بارش‌های سنگین و رویدادهای حدی در اثر تغییر اقلیم اثرات مخربی را در زمینه اقتصادی، اجتماعی به جا گذاشته است. بنابراین مطالعه تغییرپذیری و تغییر رفتار رویدادهای حدی جوّی بارش سنگین از اهمیت خاصی برخوردار است. در این پژوهش به منظور بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر بارش‌های سنگین و دماهای حدی دوره پایه (2008-1989) با دوره آتی 20 ساله (2030-2011) ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
استفاده از روش ها نوین برای تعیین ورودی های موثر در تخمین دمای خاک

بابک محمدی

دوره 46، 118-119 ، مهر 1401، صفحه 25-36

https://doi.org/10.30467/nivar.2018.94066.1065

چکیده
  در این تحقیق تخمین دمای عمق 10 سانتی متری خاک ایستگاه سینوپتیک تبریز واقع در استان آذربایجان شرقی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی(ANN) و ماشین بردار پشتیان(SVM) انجام گرفته است. از دو روش تحلیل مؤلفه اصلی(PCA) و آزمون گاما(GT) برای پیش‌پردازش داده‌ها و تعیین داده های ورودی استفاده گردید . با توجه به نتایج، برای ایستگاه تبریز 3 متغیر ورودی توسط ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل پارامترهای هواشناسی اثر گذاردر مراحل اصلی تقویم کشت برنج در مازندران

آناهیتا خیرخواه؛ غلامعلی کمالی؛ امیر حسین مشکواتی؛ حسین بابازاده؛ ابراهیم اسعدی اسکویی

دوره 46، 118-119 ، مهر 1401، صفحه 37-52

https://doi.org/10.30467/nivar.2022.364502.1228

چکیده
  در این پژوهش سعی شده است که نوسانات پارامترهای مختلف هواشناسی در سطوح مختلف احتمالاتی در مراحل مهم در تقویم زراعی بررسی و مطالعه شود. برای انجام این مطالعه ابتدا تقویم زراعی سنتی از طریق گزارشهای مرکز تحقیقات برنج آمل و با کمک مصاحبه با شالیکاران و همکاری کارشناسان امور زراعی برنج تهیه شد. در بین مراحل مختلف در تقویم زراعی، 5 مرحله ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
جابجایی تاریخ کاشت و تغییر طول فصل رشد در استان یزد تحت شرایط اقلیم گرم تر

منصوره کوهی؛ ابراهیم فتاحی؛ ابراهیم اسعدی اسکویی

دوره 46، 118-119 ، مهر 1401، صفحه 53-68

https://doi.org/10.30467/nivar.2023.361965.1226

چکیده
  تغییرات در زیست کره از 1970 با گرمایش جهانی منطبق است. طی دهه‌های اخیر، نواحی اقلیمی در هر دو نیمکره به سمت قطب شمال جابجا شده‌اند و فصل رشد در مناطق برون حاره‌ی نیمکره شمالی از دهه 1950 به طور میانگین تا دو روز بر دهه افزایش یافته است. در این پژوهش، تغییرات پیش نگری شده طول فصل رشد (GSL) و تاریخ آغاز فصل رشد در استان یزد با استفاده از سه مدل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تأثیر تعداد اعضای یک سامانه همادی بر دقت پیش بینی بارش

سیده عاطفه محمدی؛ مجید آزادی

دوره 46، 118-119 ، مهر 1401، صفحه 69-78

https://doi.org/10.30467/nivar.2023.375268.1233

چکیده
  ارزش اقتصادی و کارایی پیش‌بینی‌های احتمالاتی بیشتر از پیش‌بینی‌های یقینی متناظر است. در مراکز پیشرفته پیش‌بینی وضع هوا، صدور پیش‌بینی‌های احتمالاتی از اهمیت زیادی برخوردار است. در این پژوهش، ابتدا یک سامانه همادی 18 عضوی تشکیل شده است که هر یک از اعضای آن یک اجرای مستقل از مدل WRF با یک پیکربندی‌ فیزیکی خاص است. به علت وجود محدودیت‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تعیین نقاط حادثه خیز سیل و تحلیل آماری-همدیدی بارش های سیل آسا در استان آذربایجان شرقی

مهدی اصلاحی؛ فرناز پوراصغر؛ یونس اکبرزاده؛ محمد امیدفر؛ عباس شاهماری؛ ناصر منصوری درخشان

دوره 46، 118-119 ، مهر 1401، صفحه 79-88

https://doi.org/10.30467/nivar.2023.364239.1227

چکیده
  در این تحقیق نقاط سیل‌خیز استان آذربایجان‌شرقی با استفاده از اطلاعات خسارات ناشی از سیل مدیریت بحران و آب‌ منطقه‌ای برای بازه 1397-1378 شناسایی شده و نقشه توزیع مکانی و فراوانی رخداد سیل ترسیم شد. بیشترین فراوانی وقوع سیل در نیمه غربی استان به ویژه شهرستانهای مرند، شبستر و تبریز رخ داده است که در این میان سیل‌های با فراوانی بیش از 10 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی کارایی فیلترهای کاهش اسپکل در تهیه نقشه کاربری اراضی با استفاده از ترکیب تصاویر سنتینل1 و سنتینل2 (مطالعه موردی: بندر ماهشهر)

محمدحسین حجاریان؛ سارا عطارچی؛ سیدکاظم علوی پناه

دوره 46، 118-119 ، مهر 1401، صفحه 89-106

https://doi.org/10.30467/nivar.2022.167435

چکیده
  یکی از مهم‌ترین مسائل برنامه ریزی شهری، وجود نقشه‌های کاربری اراضی و پوشش زمین است. در دسترس بودن نقشه های کاربری اراضی موجب استفاده بهینه از امکانات و ظرفیت‌های موجود در مناطق شهری و برنامه‌ریزی هدفمند می‌شود. این مطالعه، تاثیر فیلتر‌های کاهش اسپکل بر طبقه‌بندی کاربری اراضی با داده‌های ترکیبی سنتینل1 و سنتینل2 در بندر ماهشهر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیک
نوسانات دما و انرژی گرمایی در محل ساختارهای پخش دوگانه در تنگه هرمز

مصطفی سلگی؛ مهدی محمد مهدیزاده؛ عباسعلی علی اکبر بیدختی؛ اسماعیل حسن زاده

دوره 46، 118-119 ، مهر 1401، صفحه 107-122

https://doi.org/10.30467/nivar.2023.389044.1239

چکیده
  ساختار‌های پخش دوگانه (Double Diffusion Convection)، در دو نوع انگشت نمکی (Salt-Fingering) و همرفت پخش (Diffusion Convection)، به دلیل گرادیان‌های قائم دما و شوری با ضرایب پخش متفاوت رخ می‌دهند و گردش ترموهالینی در تنگه هرمز موجب می شود تا غالبا در طول سال ساختار نمکی در سطح و در بخش های شمالی و میانی تنگه و ساختار همرفت پخش در عمق و بخش های جنوبی تنگه هرمز تشکیل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی میزان تاب آوری پهنه آبی تالاب های هامون با استفاده از تصاویر سنجنده GEE در MODIS

محمد فرتوت عنایت؛ کورش محمدپور؛ علی اصغر عبداللهی؛ بیتا جدی

دوره 46، 118-119 ، مهر 1401، صفحه 123-136

https://doi.org/10.30467/nivar.2023.383507.1236

چکیده
  تالاب بین‌المللی هامون به عنوان دوازدهمین ذخیره‌گاه زیست کره مسکون ایران نقش مهمی در فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، سیاسی و زیست‌محیطی جنوب‌ شرق ایران دارد.در پژوهش حاضر با استفاده از سامانه گوگل ارث انجین و شاخص NDWI1 سنجنده مادیس و راستی آزمایی آن با تصاویرماهوارههای لندست و سنتینل۲ وضعیت نوسانات آبی تالاب‌های سه گانه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی رابطه رخداد گردوخاک با عوامل اقلیمی و شرایط سطحی در استان خوزستان (2019-2011)‏

الهام مبارک حسن؛ مهناز کریم خانی

دوره 46، 118-119 ، مهر 1401، صفحه 137-154

https://doi.org/10.30467/nivar.2023.365357.1230

چکیده
  استان خوزستان تحت تاثیر توفان‌های گردوخاک است. هدف از این مطالعه تعیین مهم‌ترین عامل‌های اقلیمی و شرایط سطحی در انتقال و ‏انتشار گردوخاک‌های داخلی این استان می‌باشد. با استفاده از داده‌های سنجش از دور از سه منبع مختلف داده شامل ‏MERRA-2‎، ‏GLDAS‏ و آکوا، ‏میانگین ماهانه غلظت جرمی گردوخاک سطحی و گردوخاک ستون هوا و همچنین برخی ...  بیشتر