جابجایی تاریخ کاشت و تغییر طول فصل رشد در استان یزد تحت شرایط اقلیم گرم تر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مخاطرات اقلیمی و تغییر اقلیم، پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو، پژوهشکده اقلیم شناسی و تغییر اقلیم، مشهد ، ایران

2 معاون پژوهشی و آموزشی پژوهشکده هواشناسی

3 عضو هیئت علمی پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو

10.30467/nivar.2023.361965.1226

چکیده

تغییرات در زیست کره از 1970 با گرمایش جهانی منطبق است. طی دهه‌های اخیر، نواحی اقلیمی در هر دو نیمکره به سمت قطب شمال جابجا شده‌اند و فصل رشد در مناطق برون حاره‌ی نیمکره شمالی از دهه 1950 به طور میانگین تا دو روز بر دهه افزایش یافته است. در این پژوهش، تغییرات پیش نگری شده طول فصل رشد (GSL) و تاریخ آغاز فصل رشد در استان یزد با استفاده از سه مدل GFDL، HadGEM و MIROC5 تحت سناریوی RCP8.5 برای دوره 2040-2021 ارایه شد. نتایج نشان داد استان یزد GSL طولانی تری را در اقلیم گرم‌تر آتی تجربه خواهد کرد. بر اساس پیش‌نگری انجام شده تحت سناریوی RCP8.5، طول فصل رشد با جابجایی به سمت اوایل فروردین و اواخر زمستان در سه مدل در سه ایستگاه منتخب افزایش خواهد یافت. سناریوهای آتی دما این استان بر مبنای دو مدل GFDL و HadGEM شرایط نامناسب‌تری را نشان می‌دهد بطوریکه دما به طور معنی‌داری افزایش خواهد یافت. به دلیل حساسیت کشاورزی به شرایط آب و هوا و اقلیمی، این اثرات ممکن است بر تولید و بهره وری کشاورزی این استان به طور مستقیم یا غیر مستقیم تاثیر بگذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Shifts in planting date and change in length of growing season in Yazd province under warmer climate conditions

نویسندگان [English]

  • mansuoreh kohi 1
  • Ebrahim Fattahi 2
  • Ebrahim Asadi Oskouei 3
1 Assistant Prof, ASMERC, Climatological Research Institute, Mashhad, Iran
2 Associate Professor, ASMERC
3 Faculty member of ASMERC
چکیده [English]

Changes in the land biosphere since 1970 are consistent with global warming: climate zones have shifted poleward in both hemispheres, and the growing season has on average lengthened by up to two days per decade since the 1950s in the Northern Hemisphere extratropic. In this research, projected change of growing season length (GSL) and the start date of the growing season over Yazd province are investigated using three GCMs (GFDL, HadGEM and MIROC5) under the RCP8.5 scenario during 2021-2040. The results indicate Yazd province will experience extended GSL in a warmer world. The thermal growing season has been projected to increase owing to the earlier onset of growth in late winter and spring. Therefore, the prolongation of GSL under the RCP8.5 is attributed to earlier onset. Future temperature and precipitation scenarios based on GFDL and HadGEM models under the RCP8.5 scenario show more unfavorable conditions for this province. Because of the sensitivity of agriculture to weather and climate conditions, these impacts can have substantial direct and indirect effects on production and profitability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climate Change
  • RCP
  • Yazd
  • Planting Date
1.    احمدی، ح.، فلاح قالهری، غ.، باعقیده، م.، اسماعیل امیری، م. (1397). بررسی اثرات تغییر اقلیم بر الگوی انباشت گرمایی مناطق کشت درخت سیب در ایران در دوره آیند، نشریه تحلیل فضایی مخاطرات محیطی، سال پنجم، شماره 2، تابستان 1395، صفحات 35-54.
2.    امیر نژاد، ح.، اسدپور کردی، م. (1396). بررسی اثرات تغییر اقلیم بر تولید گندم ایران، تحقیقات اقتصاد کشاورزی، جلد 9 مرودشت، صص 182-163.
3.     باباییان، ا.، کوهی، م. (1391). ارزیابی شاخص های اقلیم کشاورزی تحت سناریوهای تغییر اقلیم در ایستگاه هی منتخب خراسان رضوی، آب و خاک، دوره 26، شماره 3، 967-953.
4.    برزگری، ف.، ملکی نژاد، ح. (1397). بررسی اثرات تغییر اقلیم بر نیاز آبی و پایداری مصرف آب در بخش کشاورزی دشت یزد-اردکان، بوم شناسی کشاورزی، 10(4): 1176-1161.
5.    دهقان، ط. ، علیقی، س. (1394). ارزیابی تغییرات اقلیمی بر روی گیاهان انگور با استفاده از مدل لارس(نمونه موردی شهرستان اردبیل) همایش بین‌المللی پژوهش‌های کاربردی در کشاورزی، تهران.
6.    شجاعی, ط.، فلاح قالهری، غ.، کاشکی, ع. (1399).  بررسی اثرات تغییر اقلیم بر زمان رخداد آستانۀ زیستی و مرحلۀ گُل‏ دهی درخت انگور در ایران. پژوهش های جغرافیای طبیعی، 145-129، 52(1).
7.    صداقت کردار، ع.، رحیم زاده، ف. (1385). تغییرات طول دوره رشد گیاهی در نیمه دوم قرن بیستم کشور، پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی، شماره 75، 182-192.
8.    کوچکی ، ع.، نصیری محلاتی، م. (1395). تاثیر تغییر اقلیم بر کشاورزی ایران: 2- پیش بینی تولید محصولات زراعی و راهکارهای سازگاری، پژوهش های زراعی ایران، دوره 14، شماره 1، شماره پیاپی 41، صص 20-1.
9.    کوچکی، ع.، نصیری، م.، مرادی، ر.، منصوری، ح. (1392). پهنه بندی وضعیت توسعه کشاورزی پایدار در ایران و ارایه راهبردهای پایدار، دانش کشاورزی و تولید پایدار، (4)23. 179-197.
10.     کیانی، س.، شهرکی، ج.، اکبری، ا.، سردار شهرکی، ع. (1398). برنامه ریزی و بررسی اثرات تغییر اقلیم بر توسعه کشاورزی ایران: کاربرد تکنیک برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP)، برنامه ریزی منطقه ای، دوره 9، شماره 34، 36-15. 
11.    لشکری،ا.، علیزاده،ا.،  بنایان اول، م. (1390). بررسی امکان کاهش اثر تغییر پارامترهای اقلیمی بر تولید ذرت دانه ای در شمال شرق ایران. آب و خاک، (4) 25.
12.    مظفری، غ.، دهقان، ح. (1392). پهنه بندی طول فصل رشد گیاهان برمبنای ویژگی‌های دمایی در ایران، جغرافیا و توسعه ناحیه-