نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مخاطرات اقلیمی و تغییر اقلیم، پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو، پژوهشکده اقلیم شناسی و تغییر اقلیم، مشهد ، ایران

2 معاون پژوهشی و آموزشی پژوهشکده هواشناسی

3 عضو هیئت علمی پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو

10.30467/nivar.2023.361965.1226

چکیده

تغییرات در زیست کره از 1970 با گرمایش جهانی منطبق است. طی دهه‌های اخیر، نواحی اقلیمی در هر دو نیمکره به سمت قطب شمال جابجا شده‌اند و فصل رشد در مناطق برون حاره‌ی نیمکره شمالی از دهه 1950 به طور میانگین تا دو روز بر دهه افزایش یافته است. در این پژوهش، تغییرات پیش نگری شده طول فصل رشد (GSL) و تاریخ آغاز فصل رشد در استان یزد با استفاده از سه مدل GFDL، HadGEM و MIROC5 تحت سناریوی RCP8.5 برای دوره 2040-2021 ارایه شد. نتایج نشان داد استان یزد GSL طولانی تری را در اقلیم گرم‌تر آتی تجربه خواهد کرد. بر اساس پیش‌نگری انجام شده تحت سناریوی RCP8.5، طول فصل رشد با جابجایی به سمت اوایل فروردین و اواخر زمستان در سه مدل در سه ایستگاه منتخب افزایش خواهد یافت. سناریوهای آتی دما این استان بر مبنای دو مدل GFDL و HadGEM شرایط نامناسب‌تری را نشان می‌دهد بطوریکه دما به طور معنی‌داری افزایش خواهد یافت. به دلیل حساسیت کشاورزی به شرایط آب و هوا و اقلیمی، این اثرات ممکن است بر تولید و بهره وری کشاورزی این استان به طور مستقیم یا غیر مستقیم تاثیر بگذارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Shifts in planting date and change in length of growing season in Yazd province under warmer climate conditions

نویسندگان [English]

  • mansuoreh kohi 1
  • Ebrahim Fattahi 2
  • Ebrahim Asadi Oskouei 3

1 Assistant Prof, ASMERC, Climatological Research Institute, Mashhad, Iran

2 Associate Professor, ASMERC

3 Faculty member of ASMERC

چکیده [English]

Changes in the land biosphere since 1970 are consistent with global warming: climate zones have shifted poleward in both hemispheres, and the growing season has on average lengthened by up to two days per decade since the 1950s in the Northern Hemisphere extratropic. In this research, projected change of growing season length (GSL) and the start date of the growing season over Yazd province are investigated using three GCMs (GFDL, HadGEM and MIROC5) under the RCP8.5 scenario during 2021-2040. The results indicate Yazd province will experience extended GSL in a warmer world. The thermal growing season has been projected to increase owing to the earlier onset of growth in late winter and spring. Therefore, the prolongation of GSL under the RCP8.5 is attributed to earlier onset. Future temperature and precipitation scenarios based on GFDL and HadGEM models under the RCP8.5 scenario show more unfavorable conditions for this province. Because of the sensitivity of agriculture to weather and climate conditions, these impacts can have substantial direct and indirect effects on production and profitability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climate Change
  • RCP
  • Yazd
  • Planting Date