نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 Unit 11, No. 8, west 148th St Hojr ebne Oday, Tehran pars

2 دانشیار هواشناسی کشاورزی، گروه علوم زمین،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

3 دانشیار هواشناسی، گروه علوم زمین، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

4 استاد تمام گروه مهندسی آب ، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه علوم و تحقیقات، تهران، ایران

5 استادیار پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو ، تهران ، ایران

10.30467/nivar.2022.364502.1228

چکیده

در این پژوهش سعی شده است که نوسانات پارامترهای مختلف هواشناسی در سطوح مختلف احتمالاتی در مراحل مهم در تقویم زراعی بررسی و مطالعه شود. برای انجام این مطالعه ابتدا تقویم زراعی سنتی از طریق گزارشهای مرکز تحقیقات برنج آمل و با کمک مصاحبه با شالیکاران و همکاری کارشناسان امور زراعی برنج تهیه شد. در بین مراحل مختلف در تقویم زراعی، 5 مرحله به عنوان مراحل اصلی شامل: آماده سازی زمین، خزانه، نشاءکاری، گلدهی و رسیدن دانه و برداشت انتخاب شدند . سپس داده های دما، بارش، رطوبت، سرعت باد، ساعت آفتابی و دمای سطح زمین در 9 ایستگاه هواشناسی به عنوان معرف مناطق عمده برنجکاری در استان .برای دوره آماری 2005 تا 2020 از سازمان هواشناسی دریافت گردید. . با توجه به تقویم زراعی و بازه های زمانی برای 5 مرحله نام برده و آستانه‌های مناسب و شرایط آب و هوایی در آن زمان، مطابقت شرایط مساعد برای عملیات شالیکاری در مراحل مختلف با شرایط واقعی بررسی و مقادیر مورد انتظار هر پارامتر در هر دوره در سطوح احتمالاتی مختلف محاسبه شد. نتایج نشان دهنده میزان و آستانه های احتمالاتی فراسنج های اثر گذار در مراحل 5 گانه تقویم کشت شالیزاری می باشند. نتایج نشان داد که متوسط دما در پنج مرحله نام برده به ترتیب 8/12، 3/14، 7/18، 7/20و 4/31 درجه سانتیگراد می باشد که در محدوده آستانه حرارتی مطلوب برای تمام عملیات زراعی بوده و شرایط مناسبی برای رشد برنج فراهم است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of the impact of meteorological parameters over the main stage of rice cultivation in Mazandaran province

نویسندگان [English]

  • ANAHITA Kheirkhah 1
  • Gholam Ali Kamali 2
  • Amirhossein Meshkvati 3
  • Hossein Babazadeh 4
  • Ebrahim Asadi Oskouei 5

1 Unit 11, No. 8, west 148th St Hojr ebne Oday, Tehran pars

2 Associate Professor of Agro meteorology, Department of Earth Sciences, Science and Research Branch, Islamic

3 Associate Professor of Meteorology, Department of Earth Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

4 Professoer of Water science and engineering, Department of Agricuitural Management, Tehran, Iran

5 Associated professor of Atmospheric Science and Meteorological Research Center, Tehran, Iran

چکیده [English]

It has been tried to investigate and study the fluctuations of different meteorological parameters at different probability levels in the important stages of the agricultural calendar. To conduct this study, first, the traditional agricultural calendar was prepared through the reports of the Amol Rice Research Center and with the help of interviews with rice farmers and the cooperation of rice agricultural experts. Among the various stages in the agricultural calendar, 5 stages were selected as the main stages including: land preparation, treasury, transplanting, flowering and ripening of seeds and harvesting. Then, the data of temperature, precipitation, humidity, wind speed, sunshine hours and surface temperature in 9 weather stations as representative of the main rice growing areas in the province for the statistical period of 2005 to 2020 were received from the Meteorological Organization. . According to the agricultural calendar and the time frames for the 5 mentioned stages and the appropriate thresholds and weather conditions at that time, the compatibility of the favorable conditions for rice cultivation operations in different stages with the actual conditions of investigation and the expected values ​​of each parameter in each period It was calculated at different probability levels. The results show the amount and possible thresholds of the effective parameters in the 5 stages of the rice cultivation calendar. The results showed that the average temperature in the five mentioned stages is 12.8, 14.3, 18.7, 20.7 and 31.4 degrees Celsius, respectively, which is within the optimal thermal threshold range for all agricultural operations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : rice
  • agricultural calendar
  • probabilistic analysis