بررسی میزان تاب آوری پهنه آبی تالاب های هامون با استفاده از تصاویر سنجنده GEE در MODIS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مخاطرات محیطی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

2 دکتری آب و هواشناسی، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران

3 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

4 کارشناس ارشد فناوری اطلاعات و ارتباطات (IT)، دانشگاه پیام نور تهران، ایران

10.30467/nivar.2023.383507.1236

چکیده

تالاب بین‌المللی هامون به عنوان دوازدهمین ذخیره‌گاه زیست کره مسکون ایران نقش مهمی در فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، سیاسی و زیست‌محیطی جنوب‌ شرق ایران دارد.در پژوهش حاضر با استفاده از سامانه گوگل ارث انجین و شاخص NDWI1 سنجنده مادیس و راستی آزمایی آن با تصاویرماهوارههای لندست و سنتینل۲ وضعیت نوسانات آبی تالاب‌های سه گانه هامون با تحلیل ۱۰۳۲ تصویر در سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۲ بررسی شد.نتایج نشان داد تالاب هامون«هیرمند» ناپایدارترین شرایط آبی را نسبت به دو تالاب دیگر داشته و به طورمیانگین میزان ۳۱.۵ کیلومتر مربع معادل ۱.۳ درصد از مساحت کل آن در دوره مورد مطالعه در حالت آبگیری بوده است.به عبارتی در این مدت 98.8 درصد مساحت آن خشک و به طور متناوب ۲۲۶ ماه معادل ۱۸.۸ سال به صورت کامل خشک بوده است. بیشینه مساحت آبگیری این تالاب نیز در این مدت ۱۸۳ کیلومتر مربع معادل 7.3 درصد از کل مساحت آن بوده است. همچنین تالاب هامون «صابری» با میانگین بیشینه مساحت آبگیری ۲۴۳.۷ کیلومتر مربع معادل ۱۵.۶ درصد از کل مساحت این تالاب در دوره مورد مطالعه، پایدار ترین شرایط آبی را داشته است و در این دوره 194 ماه معادل 16.2 سال به صورت متناوب دارای آب بوده است. همچنین بیشترین مساحت تحت آبگیری این تالاب با میزان 797 کیلومتر مربع معادل ۵۱.۱ درصد کل مساحت آن در سال ۲۰۲۰ ثبت شده است. این سطح آبگیری در منطقه خشک شمال سیستان و بلوچستان که میانگین بارندگی در آن ۵۰ میلی متر است، می تواند منبع مهمی برای تامین آب بخش های مختلف لحاظ شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the level of stability of the water zone of Hamon wetlands using sensor images GEE in MODIS

نویسندگان [English]

  • Mohammad Fartoot Enayat 1
  • Kourosh Mohammadpour 2
  • ali asghar abdollahi 3
  • Bita Jeddi 4
1 Master in Environmental Hazards, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran
2 Ph.D. in Climatology, Kharazmi University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Geography and Urban Planning, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran
4 Master in Information and Communication Technology (IT), Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

International Hamoon wetland has played an important role in social, economic, security, political and environmental activities in southeastern Iran as the 12th residential wetland. In this research, using the Google System inheritance of the Engine and the NDWI Index of Madis Sensor and its verification with Landsat and Satinel satellite imagery 2, the state of blue fluctuations of Hamoon triple wetlands with 1032 images in 2000 to 2022 was investigated The results show that the Hamoon wetland has had the most unstable water conditions compared to two other wetlands, and an average of 31.5 square kilometers, equivalent to 1.3% of its total area in the study period was in dewatering.In other words, 98.8% of its area is dry and alternately 226 months of 18.8 years was completely dry. The maximum water area of this wetland was 7.3% of its total area during this period of 183 square kilometers. Also, the Hamon wetland with the average of 243.7 square kilometers of 243.7 square kilometers equivalent to 15.6% of the total area of the wetland in the study period has been the most stable blue conditions, and in this period 194 months, 16.2 years has been alternately watered. Is. Also, the highest area of the wetland was recorded at 797 square kilometers of 51.1% of its total area in 2020. This dewatering level in the dried area of northern Sistan and Baluchestan, which is 50 mm aggregates, can be an important source of water supply.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hamoon wetland
  • satellite imagery
  • environmental
  • water
  • economy & security
1.    Sazmand B, Yari M. Hamoon Wetland’s challenges and rescue strategies. Scientific Research Quarterly of Public Policy. 2016;2(2):122-133.
2.    GHaleban M.  Hamoon Wetland in danger of destruction. International Conference on Water Crisis. 2008; 1(2): 3.
3.    Mirza Mostafa N, Khalili D,Nazemolsadat M, Haderbadi GH.Hourly prediction of the speed and direction of erosive winds using three-hour data (case study: Zabul region). Iran Pasture and Desert Research Journal. 2008; 15 (1): 72.
4.    Dahmarde M,Yazdani S, Soloki M, piri A, Azariyan H.Investigating the importance of the Hamoon wetland in eliminating poverty and unemployment and reducing the migration of wetland residents. International Conference on Water Crisis. 2008;1(5):20.
5.    Velayati S, Miri GH. Investigating the environmental issues of Lake Hamoon, Geographical Research Journal. 2006; 38 (56): 113. 
6.    Khaledi S, Nohtani M, Dahmarde M. Management of Sistan's water resources with the approach of dealing with the phenomenon of fine dust and sedimentation, Journal of 

watershed engineering and management. 2019; 11 (4): 819.
7.    Ashok, A, PonnammaRani, H, Jayakumara, k, Monitoring of dynamic wetland changes using NDVI and NDWI based landsat imagery: Journal of Remote Sensing Applications: Society and Environment, 2021; 23, 2-3.
8.    Orimoloye, I, Kalumba, K, Mazinyo, S, Nel, W, Geospatial Analysis of Wetland Dynamics: Wetland Depletion and Biodiversity Conservation of Isimangaliso Wetland, South Africa: Journal of King Saud University - Science, 2018; 3, 1-3.
9.    Lv, j, Jiang, W, Wang, W, Wu, Z, Liu, Y, Wang, X, Li, Z, Wetland Loss Identification and Evaluation Based on Landscape and Remote Sensing Indices in Xiong’an New Area: the Special Issue Remote Sensing of Wetlands, 2019; 11, (23), 1-2.
10.     Javadi F, Rezaeean S, Jozi A. Evaluation of quantitative satellite indicators in determining the level of water areas using satellite gauges, Case study: Zarebar Wetland of Kurdistan      province. Journal of Ecology.2020;7 (2): 539-540.
 
11.    Khosravi R, Hasanzadeh R, Hoseynzadeh M, Mohamadi S. Investigating the changes of blue areas using blue indicators and Google Earth Engine, Case study: Wetlands of Poldakhtar city in Lorestan province. Journal of Ecohydrology. 2019; (7)1:131. 
12.     Maleki S, Sfyaniyan A, Soltani S, Purmanafi S, Sheykhol Eslam F. Analysis of the pattern of changes in the water area of Hamoon wetland during the annual water withdrawal period and land use changes in the area. Iran Water Resources Research Journal. 2018;4(1): 217-222.
13.     Khosraviyan M, Entezari A, Rahmani A, Baaghideh M. Monitoring changes in the water level of Parshan Lake using remote sensing indicators. Hydroeomorphology Journal. 2017; 13: 105-116. 
14.     Sharifikiya M. Monitoring water level changes in Hamoon Lake based on time series analysis of remote sensing images. Journal of Space Planning and Design. 2010;14(3): 162-165.
15.     Nori GH, Arbabi T, Nori S. Hamon is the life of Sistan. Sepehr Publishing Center.2007: 34.