مطالعه بارش‌های تابستانه سواحل جنوبی دریای خزر با کاربست مدل پیش‌بینی عددیWRF و ماهواره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری هواشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران،

2 دانشیار اقلیم شناسی، پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو، تهران

3 دانشیار اقلیم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران

4 استادیار هواشناسی، پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو، تهران،

10.30467/nivar.2022.168045

عنوان مقاله [English]

A study of summer rainfall on the southern coast of the Caspian Sea using WRF and satellite numerical forecasting models

نویسندگان [English]

  • donya sadeghnezhad 1
  • Ebrahim Fatehi 2
  • Gholam Ali Kamali 3
  • Zahra Ghassabi 4
1 Doctoral student of Meteorology, Islamic Azad University, Science and Research Unit, Tehran
2 Associate Professor of Climatology, Research Institute of Meteorology and Atmospheric Sciences, Tehran
3 Associate Professor of Climatology, Islamic Azad University, Science and Research Unit, Tehran
4 Assistant Professor of Meteorology, Research Institute of Meteorology and Atmospheric Sciences, Tehran
چکیده [English]


The amount of precipitation plays an essential role in the occurrence of floods. The more accurate the rainfall forecast is, the better the flood can be predicted. Numerical weather forecasting models such as WRF usually do not have suitable outputs for predicting the amount of precipitation in the first hours of implementation; This is intensified in the summer season on the southern shores of the Caspian Sea in the provinces of Gilan and Mazandaran. Because most of the heavy rains in this season occur in the form of convection and in small spatial and temporal dimensions. Using the extrapolation of GPM, TRMM satellite products to predict short-term rainfall up to 24 hours can be a suitable method to achieve the amount of rainfall with more appropriate resolution and accuracy. In this research, the occurrence of two daily precipitation systems of more than 40 mm in summer on the southern shores of the Caspian Sea was investigated. The results showed that the use of GPM, TRMM satellite products for short-term rainfall forecast up to 24 hours is more accurate compared to the model output. Statistical analysis showed a good correlation between model prediction and ground data and satellite data

1.    متکان، ع و غیره، 1388 قابلیت داده‌های ترکیبی مادون قرمز و میکروویو غیرفعال سنجش از دور و تخمین بارندگی و پایش سیلاب (مطالعه موردی: استان گلستان) جلد 2 ,44-31. pp
2.    بی‌همتا، آرش، گهرنژاد، حمید و معظمی، صابر، 1397. ”بررسی داده‌های بارش ماهواره‌های GPM و TRMM در مقیاس‌های روزانه و فصلی در شهر تهران“، سنجش از دور و GIS ایران، شماره 2، 124-115.
3.    میری، مرتضی، رحیمی، مجتبی و نوروزی، علی‌اکبر، 1398. ”ارزیابی دقت برآورد بارش روزانه پایگاه داده‌هایTRMM  و GPM در مقابل داده‌های مشاهده‌ای در ایران“ نشریه مهندسی و مدیریت آبخیز، شماره 4، 983-972.
4.    فتحی، مائده، قصابی، زهرا، رضازاده، پرویز، وظیفه، احد، 1397.  بررسی بارش همرفتی سیل‌آسا در سواحل خزر با مطالعه طرحواره‌های لایه مرزی سیاره‌ای مدل WRF، مطالعه موردی: 5-6 اکتبر 2018"، نشریه هواشناسی و علوم جو، شماره4 ،ص379-365
5.    شبانیان چالشتری، امیر، نصراصفهانی، محمد‌علی، ارکیان، فروزان، 1394. بررسی عوامل موثر بر بارش‌های تابستانی در یک ناحیه با توپوگرافی پیچیده، مجله فیزیک زمین و فضا، شماره 3، ص 565-577.
6.    عساکره، حسین، رزمی، 1390. تحلیل ناهنجاری‌های بارش شمال‌غرب ایران طی دهه‌های اخیر، مجله علمی و فنی نیوار، شماره74و75، ص27-40
7.    عباسی جندانی، شهربانو و ع. طالبی 1395. بررسی تأثیرزمان وقوع رگبار بر اولویت‌بندی عوامل مؤثر در فرسایش با استفاده از آنالیز حساسیت مدل WEPP، مرتع و آبخیزداری، ص 125-140
8.    صفتی ز، م. انصاری .1393. ارزیابی روش‌های زمین-آماری مبتنی بر GIS در پهنه‌بندی مکانی میانگین بارش سالانه در استان بوشهر، همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی سنجش از دور GIS در آمایش سرزمین
9.    ثقفیان ب. ه. رزمخواه و ب. قرمز چشمه.1390. بررسی تغییرات منطقه‌ای بارش سالانه با کاربرد روش‌های زمین آمار، مجله مهندسی منابع آب، ص29-38
10.    Thomsen, G. L., T, M. M. & Smith, R. K., 2014. Sensitivity of tropical-cyclone intensification
to perturbations in the surface drag coefficient.
Quarterly Journal of the Royal Meteorological Societyc. 140,407–415.