دوره و شماره: دوره 44، 108-109 - شماره پیاپی 108، فروردین 1399، صفحه 1-150 
رخدادهای حدی اقلیمی ایران در سال 2018 میلادی

صفحه 68-78

10.30467/nivar.2020.106337

لیلی خزانه داری؛ شراره ملبوسی؛ سینا صمدی نقاب؛ مرتضی پاکدامن؛ زهره جوانشیری


اثر تغییراقلیم بر سلامت در اقلیم های مختلف ایران

صفحه 110-116

10.30467/nivar.2020.107535

حمیرا سجادی؛ گیتی بهرامی؛ علیرضا شکیبا؛ حسن رفیعی؛ مهدی نوروزی