اثرات محتمل تغییر اقلیم بر دماهای حدی بیشینه ایران تحت سناریوهای RCP طی قرن بیست و یکم

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آب – هواشناسی کشاورزی ، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری آب و هواشناسی ، دانشگاه محقق اردبیلی، مدیر کل هواشناسی استان زنجان

3 کارشناس هواشناسی اداره کل هواشناسی استان زنجان

چکیده

پژوهش حاضر به ‌منظور ارزیابی اثرات محتمل تغییر اقلیم بر روند تغییرات دماهای حدی بیشینه در سه مقیاس نقطه‌ای (ایستگاه های هواشناسی همدیدی)، ناحیه ای (10منطقه جغرافیایی از ایران) و میانگین منطقه ای در سه دوره اقلیمی آتی نزدیک ، میانی و دور تا پایان قرن بیست و یکم نسبت به دوره اقلیمی پایه (2005-1986) است. در این تحقیق از خروجی‌های ریزمقیاس شده مدل جهانی CNRM-CM5 از مجموعه مدل‌های CMIP5 تحت سناریوهای RCP استفاده ‌شده است. نتایج تحقیق نشان داد، میانگین سالانه دمای بیشنه ایران در اقلیم های آتی نزدیک ، میانی و دور تحت دو سناریو RCP4.5 و RCP8.5 به ترتیب 7/0و 7/0؛ 2/1 و 7/1 ؛9/1 و 9/3 درجه سلسیوس نسبت به دوره اقلیمی پایه احتمالا افزایش خواهند داشت. در بین مناطق مختلف جغرافیایی ایران، بیشترین شدت افزایش دمای بیشینه در اقلیم آتی نسبت به دوره اقلیمی پایه مربوط به مناطق زاگرس و کمترین آن مربوط به مناطق سواحل خزر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Future Projection of the possible impacts of climate change on the maximum extent of temperature of Iran under the Representative Concentration Pathway (RCP) scenario during the 21st century

نویسندگان [English]

  • Majid Cheraghalizadeh 1
  • Rasoul Hemmati 2
  • Sajjad Asgari 3
1 PhD. Student of Water Engineering- Agricultural Meteorology ,University of Tehran
2 Office Supervisor the Zanjan Meteorological ,PhD. Student of Climatology, University of Ardabil
3 Meteorologist of the General Meteorological Department of Zanjan Province
چکیده [English]

This study was conducted in order to assess the probable effect of climate change on the trend in the maximum extent of temperature variations in three scales including the point (synoptic stations) ,zonal (included 10 geographical areas in Iran) ,and national average scales. This study, the trend in the maximum extent of temperature variations of the baseline climatic period (1986-2005) was investigated against three future climatic projections, and also three future climatic projections, future climatic projections (near, middle, and far) until the end of the 21st century.This study has taken advantage of the downscaled outputs of the CNRM-CM5 global model from the set of CMIP5 models under the RCP scenarios. The results showed, while under the future climatic projections (near, middle, and far), this parameter was 0.7, 1.2, 1.9 oC for the RCP4.5 scenario and 0.7, 1.7, and 3.9 oC for the RCP8.5 scenario, respectively,which probably will experience an increase compared with the baseline period.The highest rate of increase in the maximum extent of temperature of the future climatic projections compared with the baseline climatic period occurred in the Zagros region, and the lowest rate of increase was in the Khazar region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Climate change
  • maximum temperature
  • RCP scenarios
1- Mauger, G., Bauman, Y., Nennich, T., & Salathé, E. (2015). Impacts of climate change on milk production in the United States. The Professional Geographer, 67 (1), 121-131. 2- Ghavi Hossein-Zadeh, N., Mohit, A., & Azad, N. (2013). Effect of temperature-humidity index on productive and reproductive performances of Iranian Holstein cows. Iranian Journal of Veterinary Research, 14 (2), 106-112. 3- Stocker, T. (2014): Climate change 2013: the physical science basis: Working Group I contribution to the Fifth assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change: Cambridge University Press. 4- ورشاویان، و.، خلیلی، ع.، قهرمان، ن.، حجام، س.، (1390): بررسی روند تغییرات مقادیر حدی دما حداقل، حداکثر و میانگین روزانه در چند نمونه اقلیمی ایران، مجله فیزیک زمین و فضا، دوره 37، شماره 1، 169-179. 5- Barring, L., & Strandberg, G. (2018). Does the projected pathway to global warming targets matter? Environmental Research Letters, 13 (2), 024029. 6- Zhang, Y., Fu, L., Pan, J., & Xu, Y. (2017). Projected Changes in Temperature Extremes in China Using RECIS. Atmosphere, 8 (1), 15. 7- Bennett, K. E., & Walsh, J. E. (2015). Spatial and temporal changes in indices of extreme precipitation and temperature for Alaska. International Journal of Climatology, 35 (7), 1434-1452. 8- عباسی، ف.، و اثمری، م.، (1390). پیش بینی و ارزیابی تغییرات دما و بارش ایران در دهه‌های آینده با الگوی MAGICC-SCENGEN. آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی) 25 (1): 70-83. 9- باباییان، ا.، مدیریان، ر.، و کریمیان، م.، (1387). ارزیابی تغییرات اقلیمی ایران در دوره 2100-2071 با استفاده از مدل اقلیمی PRECIS. سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، تبریز. 10- Pinya, M. A. S., Hundecha, Y., Lawrence, D., Madsen, H., Willems, P., Martinkova, M. & Loukas, A. (2015). Inter-comparison of statistical downscaling methods for projection of extreme precipitation in Europe. Hydrology and Earth System Sciences, 19 (4), 1827-1847. 11- de Carvalho, A. L., Menezes, R. S. C., Nóbrega, R. S., de Siqueira Pinto, A., Ometto, J. P. H. B., von Randow, C., & Giarolla, A. (2015). Impact of climate changes on potential sugarcane yield in Pernambuco, northeastern region of Brazil. Renewable Energy, 78, 26-34. 12- خلیلی، ع.، ع.، درویش صفت، ر.، برادران راد، ج.، بذرافشان. (1383). پیشنهاد روش برای پهنه‌بندی اقلیمی در محیط GIS. مطالعه موردی: شمال غرب ایران در سیستم سلیانینف، نشریه بیابان، شماره 2، صص 227-238. 13- دفتر مرجع ملی هیات بین الدولی تغییر اقلیم (IPCC)، پژوهشکده اقلیم شناسی مشهد (1396). آشکار سازی، ارزیابی اثرات و چشم انداز تغییر اقلیم در ایران طی قرن بیست و یکم. 14- عسگری، س.، قهرمان، ن.، بابائیان، ا.، (1396): پیش نگری اثرات محتمل تغییر اقلیم بر شاخص گرمایی (THI) تحت سناریوهای واداشت تابشی (RCP) در ایران، نشریه پژوهش‌های اقلیم شناسی، دوره 1396، شماره 31، 1-18. 15- نگهبان، سید امیر رضا.، بابایی مسدرقی، یوسف.، فرهادیان، مریم.، کلانتری، بهزاد.، جلالی، مهدی.، ملاکاظمیه، مهدی.، (1393): بررسی ارتباط تنش گرمایی و پاسخ فیزیولوژیک ناشی از آن به منظور تعیین شاخص بهینه واتنش گرمایی، مجله مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دوره 1، شماره 1، 8 – 15. 16- یزدان پناه، حجت اله.، صالحی فرد، عذری.، گلشاهی، حعفر.، (1394): بررسی تاثیر امواج گرمایی بر تعداد مراجعات قلبی و عروقی شهر بندرعباس، مجله برنامه ریزی فضایی (جغرافیا)، دوره 5، شماره 3، 45-62.