دوره و شماره: دوره 44، 110-111 - شماره پیاپی 110، مهر 1399، صفحه 1-160 
پایش خشکسالی‌های دوره آینده دشت رفسنجان تحت تأثیر تغییر اقلیم

صفحه 77-90

10.30467/nivar.2020.201643.1141

بهناز برائی نژاد؛ نسرین سیاری؛ محمدباقر رهنما؛ سودابه گلستانی کرمانی


مقاله پژوهشی

محاسبه نیاز آبی فضای سبز شهری با استفاده از روش کالیفرنیا

صفحه 131-145

10.30467/nivar.2020.249010.1171

محمد انصاری قوجقار؛ ایمان بابائیان؛ مسعود پورغلام آمیجی؛ احسان پارسی