نویسندگان

1 کارشناس سازمان هواشناسی کشور

2 دکتری هواشناسی، سازمان هواشناسی کشور

3 معاون مدیر پپیش بینی و هشدار

چکیده

تغییر اقلیم و گرمایش جهانی یکی از مهمترین مسایل زیست محیطی است که تاثیرات مستقیم اقتصادی و اجتماعی بر سلامت و رفاه بشر دارد و در سال‌های اخیر مطالعات زیادی در مورد آن انجام شده است. انسو (نوسان جنوبی- ال نینو) به عنوان یکی از بارزترین و قابل ملاحظه‌ترین علل تغییرپذیری سال به سال اقلیم در مقیاس جهانی شناخته شده است. انسو هم در منطقه اقیانوس آرام حاره‌ای و هم در عرض‌های برون حاره‌ای اثرگذار است. در این پژوهش، اثر انسو بر روی روند تغییرات دما در استان تهران در فصل زمستان در طول دوره آماری 19 ساله (2018-2000) بررسی شده است. برای محاسبه اثر انسو بر روی دما، تحلیل رخدادهای فرین و حذف اثر سایر دورپیوندها به‌ویژه تاوه‌ی قطبی و نوسان اقیانوس اطلس شمالی، ابتدا بی‌هنجاری‌های روزانه دما نسبت به میانگین بلند مدت فصلی محاسبه شده و سپس این بی‌هنجاری‌ها از پالایه بالاگذر و پایین گذر باترفورس عبور داده شده است. برای انجام این کار از داده‌های روزانه دمای هوا در ارتفاع 2 متری از سطح زمین، برای 10 ایستگاه همدید در استان تهران همراه با شاخص ماهانه انسو استفاده شده است. نتایج نشان داد که در شرایط لانینا و النینو، واریانس دما نسبت به میانگین بلند مدت به ترتیب حدود () 8 و () 15 است. همچنین اثر لانینا و النینو، هر دو برروی تغییرات دما به نسبت کم است. در شرایط لانینا این تغییرات به صورت منظم و در وضعیت النینو بصورت نامنظم است به‌طوری‌که در ماه فوریه نوسانات دمایی به حدود 8 درجه سلسیوس نیز رسیده است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of ENSO on temperature changes in winter in Tehran province

نویسندگان [English]

  • Mehran Farjad 1
  • Maede Fathi 2
  • Abolghasem Ghazanfari Lake 3

1 Expert of the Meteorological Organization of the country

2 PhD of meteorology, Forecasting Center/I.R. of Iran Meteorological Organization

3 PhD. Candidate of Meteorology, Forecasting Center/I.R. of Iran Meteorological Organization

چکیده [English]

Climate change and global warming are some of the most important environmental issues, in addition to direct socioeconomic impacts on human health and well-being and there has been a lot of research in recent years. Enso (Southern Oscillation- El Nino) is recognized as one of the most prominent Causes of Variability on the global scale of year-to-year. ENSO affects both in the tropical Pacific and around the world. In this study, the effect of ENSO on the trend of temperature changes in Tehran province is investigated in the 19 years of winter (2000-2018). To calculate the effect of ENSO on temperature, the analysis of extreme events and the elimination of the effect of other telecommunications, in particular, the Arctic Ocean and the North Atlantic Oscillation, the daily temperature anomalies are calculated relative to the seasonal long-term average, and then Butterworth filter is used. Daily air temperature data at 2 m height were used for 10 meteorological stations in Tehran province and the monthly ENSO index. The results show that the temperature variance relative to the long-term average in Lanina and El Nino conditions is about 8 and 15, respectively. Also, the effect of Lanina and El Nino on the temperature fluctuations is relatively low. In Lannina and El Nino's condition, these fluctuations are regular and irregular respectively; So that, the temperature fluctuated to about 8 in February.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Southern Oscillation/El Nino
  • Butterworth filter
  • time series
  • Temperature trend
  • Global warming
1- C. A. Tartaglione, S. R. Smith and J. J. O'Brien, ENSO impact on Hurricane landfall probabilities for the Caribbean, J. Climate, vol. 17, pp. 2925-2931, 2003. 2- S. Power, M. Haylock, R. Colman and X. Wang, The predictability of interdecadal changes in ENSO activity and ENSO teleconnections, J. Climate, vol. 19, pp. 4755-4771, 2006. 3- Z. Wang, C. P. Chang and B. Wang, Impacts of El Niño and La Niña on the U.S. climate during Northern Summer, J. Climate, vol. 20, pp. 2165-2177, 2007. 4- J. Shaman and E. Tziperman, Summertime ENSO–North African–Asian Jet teleconnection and implications for the Indian monsoons, Geophysical Research Letters, vol. 34, 2007. 5- Y. Li and N. C. Lau, Impact of ENSO on the Atmospheric Variability over the North Atlantic in Late Winter—Role of Transient Eddies, Climate J. Int, vol. 25, pp. 320-342, 2012. 6- عزیزی، ق؛ (1379)، ال نینو و دوره‌های خشک سالی-ترسالی در ایران پژوهش‌های جغرافیایی، 38، 84-71. 7- خورشید دوست، ع. م. و قویدل رحیمی، ی. (1385)، ارزیابی پدیده انسو بر تغییرپذیری بارش‌های فصلی استان آذربایجان شرقی با استفاده از دورپیوند چند متغیره انسو پژوهش‌های جغرافیایی، 57، 26-15. 8- زارع ابیانه، ح. و بیات ورکشی، م، (1391)، تأثیر پدیده انسو بر تغییرات دمای ماهانه و فصلی نیمه جنوبی کشور، پژوهش‌های جغرافیای طبیعی، 2، 84-67. 9- احمدی گیوی، ف؛ محب الحجه، ع و غضنفری لاکه، ا. (1388)، مطالعه توزیع رطوبت و بارش بر روی ایران در زمستان 1386 و ارتباط احتمالی آن با همرفت در اقیانوس هند مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره‌ها، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل. 10- C. E. Duchon, Lanczos filter in one and two dimensions, J. Appl. Meteor, vol. 18, pp. 1016-1022, 1979. 11- C. Jones, D. E. Waliser and C. Gautier, The influence of the Madden-Julian Oscillation on ocean surface heat fluxes and sea surface temperature, J. Climate, vol. 11, pp. 1057-1072, 1997. 12- D. Pollock, Trend estimation and de-trending via rational square-wave filters, Journal of Econometrics, vol. 99, p. 317–334, 2000.