مقاله پژوهشی آب و هوا
پیش‌بینی میانگین دمای بیشینه ماهانه با استفاده از مدل خاکستری بهبودیافته (مطالعه موردی: ایستگاه هواشناسی فرودگاه شهر قزوین)

مریم کریمی‌خواجه‌غیاثی؛ علیرضا علی نژاد

دوره 42، 102-103 ، مهر 1397، صفحه 1-8

https://doi.org/10.30467/nivar.2018.120806.1081

چکیده
  چکیده تئوری سیستم خاکستری در مواردی به کار گرفته می شود که اطلاعات کافی از جامعه مورد مطالعه در دست نیست. مدل پیش بینی خاکستری برای رشته‌ای از اطلاعات با تنوع معین و ثابت مناسب است. مدل خاکستری می تواند با اعمال یکسری محاسبات اضافی سبب بهبود عملکرد پیش‌بینی در مواردی شود که اطلاعات چندانی از سیستم مورد مطالعه در دست نیست. با استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی هواشناسی
الگوهای تغییرپذیری زمانی و مکانی خطر عامل فرسایندگی باران در شمال شرق ایران

رئوف مصطفی زاده؛ محسن ذبیحی؛ خدیجه حاجی؛ محمد حسین قویمی پناه

دوره 42، 102-103 ، مهر 1397، صفحه 9-18

https://doi.org/10.30467/nivar.2018.122605.1083

چکیده
  عامل فرسایندگی باران برای توصیف توانایی باران در فرسودن خاک می‌باشد که اطلاع از تغییرات زمانی و مکانی آن منجر به برنامه‌ریزی، سیاست‌گزاری و اتخاذ تصمیمات صحیح کنترل و مهار فرسایش خاک می‌گردد. بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی تغییرات زمانی و مکانی خطر عامل فرسایندگی باران در شمال شرق ایران برنامه‌ریزی شده است. بدین منظور، مقدار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی خشکسالی
پایش خشکسالی بر اساس شاخص‌ماهواره‌ای (SDI) و داده‌های سنجنده TRMM (مطالعه موردی : استان خراسان رضوی)

مژده سلیمی فرد؛ سید حسین ثنائی نژاد؛ عادل سپهر؛ لیلا ثابت دیزاوندی

دوره 42، 102-103 ، مهر 1397، صفحه 19-30

https://doi.org/10.30467/nivar.2018.125918.1085

چکیده
  کشور ایران با قرار گرفتن در منطقه خشک جهان همواره در معرض وقوع پدیده خشکسالی قرار دارد. متوسط بارش در کشور کمتر از یک سوم متوسط بارش سالانه جهان است و این میزان نیز از توزیع زمانی و مکانی مناسبی برخوردار نیست. از جمله روش-های بررسی خشکسالی استفاده از شاخص‌های هواشناسی می‌باشد که با استفاده از داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی محاسبه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آلودگی هوا
بررسی ارتفاع لایه‌آمیخته در ایستگاه فرودگاه مهرآباد

سامان مرتضی پور؛ محمد مرادی

دوره 42، 102-103 ، مهر 1397، صفحه 31-40

https://doi.org/10.30467/nivar.2018.130815.1087

چکیده
  در این پژوهش با استفاده از داده‌های جوبالای ساعت صفر گرینویچ ایستگاه جوبالای فرودگاه مهرآباد تهران و دمای بیشینه اندازه-گیری شده ساعت 12 گرینویچ برای سال‌های 1998 تا 2017 ، بیشینه ارتفاع لایه‌آمیخته در هر روز محاسبه شد و مقدار میانگین عمق لایه‌آمیخته به تفکیک ماه در طول دوره مورد مطالعه و همچنین بیشینه،کمینه و میانگین ارتفاع لایه‌آمیخته ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقلیم شناسی
بررسی خطر گرمایش جهانی در قاره آسیا در بازه زمانی 1949 تا 2014

مسعود مسعودی؛ یاسین همتی؛ زهرا بهرامی؛ سیده رضیه هندی زاده

دوره 42، 102-103 ، مهر 1397، صفحه 41-48

https://doi.org/10.30467/nivar.2018.82231.1057

چکیده
  گرمایش جهانی یکی از مهمترین چالشهای زیست محیطی کره زمین به شمار می رود. هدف اصلی این تحقیق بررسی تغییرات دما در قاره آسیا است. بدین منظور داده‌های دمای ماهانه 66 نقطه از کشورهای مختلف قاره آسیا از سال 1949 تا 2014 موردبررسی قرار گرفت. در این بررسی چگونگی تغییرات دما ازلحاظ افزایش، کاهش و سطح معنی‌داری مطالعه گردید. برحسب نزدیک‌ترین نقطه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی خشکسالی
ارزیابی و مقایسه شاخص‌های خشکسالی هواشناسی و تعیین شاخص مناسب در حوضه آبریز زاینده‌رود

مرتضی خداقلی؛ راضیه صبوحی

دوره 42، 102-103 ، مهر 1397، صفحه 49-60

https://doi.org/10.30467/nivar.2018.117878.1078

چکیده
  یکی از قدم‌های مهم و اساسی در مطالعات خشکسالی و ترسالی در هر منطقه تعیین شاخص‌هایی است که بتوان براساس آن‌ها میزان شدت و تداوم خشکسالی و ترسالی را ارزیابی  و سپس تأثیر آن بر منابع آب منطقه‌ی مورد نظر را تعیین کرد. در این مطالعه با استفاده از آمار هشت ایستگاه سینوپتیک در حوضه آبخیز زاینده‌رود، شاخص‌های هواشناسی RAI، DI، BMDI، SPI، PNPI، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی تشعشع خورشیدی
ارزیابی روش های برآورد تابش خورشیدی برای محاسبه تبخیرتعرق گیاه مرجع (مطالعه موردی: خرم آباد)

زینب میخک بیرانوند؛ امیر سلطانی محمدی؛ مریم صارمی

دوره 42، 102-103 ، مهر 1397، صفحه 61-72

https://doi.org/10.30467/nivar.2018.89724.1064

چکیده
  تابش خورشیدی عاملی بسیار مهم در معادله‌های برآورد تبخیر و تعرق گیاه می‌باشد و تخمین مناسب آن در توسعه مدل‌های شبیه سازی رشد گیاهان اهمیت زیادی دارد. در این پژوهش 10 مدل برآورد تابش خورشیدی و تأثیر آن‌ها روی هفت مدل برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع در شهرستان خرم‌آباد ارزیابی شد. تابش خورشیدی مورد نیاز از معادله‌های پنمن‌مونتیث ، هارگریوز‌سامانی ...  بیشتر

مقاله ترویجی هواشناسی کاربردی
بررسی مطالعات انجام شده درباره تأثیر الگوهای دور پیوندی بر اقلیم ایران 1378 تا 1393

مهدی غلامی رستم؛ سید جواد ساداتی نژاد؛ آرش ملکیان

دوره 42، 102-103 ، مهر 1397، صفحه 73-88

https://doi.org/10.30467/nivar.2018.81045

چکیده
  امروزه با بدیهی شدن نقش سیگنال‌های بزرگ مقیاس اقلیمی در تغییرات جوی مناطق مختلف کره زمین، بررسی‌های گسترده‌ای برای یافتن نوع اثرگذاری این سیگنال‌ها بر پارامترهای اقلیمی در کشورهای مختلف، صورت گرفته است . نتایج این بررسی‌ها اغلب حاکی از روابط معنی دار بین این سیگنال‌ها و پارامترهای اقلیمی بوده‌اند. در داخل ایران نیز موضوع مطالعات ...  بیشتر