دوره و شماره: دوره 42، 102-103، مهر 1397، صفحه 1-100 
بررسی خطر گرمایش جهانی در قاره آسیا در بازه زمانی 1949 تا 2014

صفحه 41-48

10.30467/nivar.2018.82231.1057

مسعود مسعودی؛ یاسین همتی؛ زهرا بهرامی؛ سیده رضیه هندی زاده