نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه شیراز

2 گروه مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز

10.30467/nivar.2018.82231.1057

چکیده

گرمایش جهانی یکی از مهمترین چالشهای زیست محیطی کره زمین به شمار می رود. هدف اصلی این تحقیق بررسی تغییرات دما در قاره آسیا است. بدین منظور داده‌های دمای ماهانه 66 نقطه از کشورهای مختلف قاره آسیا از سال 1949 تا 2014 موردبررسی قرار گرفت. در این بررسی چگونگی تغییرات دما ازلحاظ افزایش، کاهش و سطح معنی‌داری مطالعه گردید. برحسب نزدیک‌ترین نقطه دارای داده به نقاط شهری موردنظر از سایت NOAA، میانگین دمای سالانه طی سال‌های 1949 تا 2014 برای هر نقطه محاسبه شد. همچنین نمودار تغییرات دما مربوط به هر نقطه در بازه زمانی موردنظر رسم و روند آن بر اساس معادله خطی رگرسیون بررسی شد. برای تعیین گستره تغییرات دما از روشهای درونیابی گوناگون در GIS استفاده شد. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، 99 درصد از مساحت آسیا افزایش دما و در 1 درصد از مساحت آسیا تغییرات معنی‌داری در سطح 5 درصد مشاهده نشد. در کل می‌توان به این نکته اشاره کرد که در این قاره میزان دما 94/0 درجه سلسیوس در بازه موردمطالعه افزایش‌یافته است. در کلاسه‌بندی طراحی‌شده خطر از بعد مقادیر آماری گرمایش جهانی، 7/34 درصد کم‌خطر، 1/29 درصد خطر متوسط، 8/33 درصد خطر شدید و 4/2 درصد خطر خیلی شدید را نشان می‌دهد. با توجه به نقشه‌های تهیه ‌شده، اکثر نواحی نیمه شمالی قاره روند افزایش دمای بیشتر و خطر شدیدتری را نشان می دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Risk Assessment of Global Warming in Asia in the period of 1949 to 2014

نویسنده [English]

  • S. Razieh Hendizadeh 2

چکیده [English]

Global warming is considered as one of the important environmental problem for the earth. The aim of this study is to investigate the changes of temperature in Asia. For this purpose, the monthly temperature data of 66 points were studied in all over Asia from 1949 to 2014. In this study, the changes of temperature were investigated in terms of increase, decrease and the level of significance. According to nearest points to considered urban points from NOAA site, annual average of temperature during 1949 to 2014 was calculated for each point. Also temperature change graph for each point in the period was prepared and trend of it based on regression linear equation was investigated. Different interpolation methods in GIS were used to determine the changes of temperature. According to the results obtained, 99% of Asia shows increasing and in 1% of the area doesn’t show any significant changes in 5% level. In total, amount of temperature in Asia has been increased by 0.94◦C during the study period. In a developed hazard classification for global warming, 34.7% shows slight hazard, 29.1% in moderate hazard, 33.8% in severe hazard and 2.4% in very severe hazard. According to prepared maps northern parts of the continent showed more increasing in temperature and more severe hazard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • temperature change trends
  • climate change
  • GIS
  • Asia
  • hazard vulnerability
1)       اسدی، ا.، حیدری، ع.، (1390)، تحلیل تغییرات سری‌های دما و بارش شیراز طی دوره 1951-2005. مجله جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، سال 22 ، شماره پیاپی 41 ، شماره 1، ص 137- 152.
 
2)       Brown, .P.J., Bradley, R.S., Keimig, F.T., (2010), Changes in Extreme Climate Indices for the Northeastern United States, 1870–2005 .Journal of Climate, 23: 6555- 6572.
 
3)       Chen, F., Wang, J., Jin, L., Zhang, Q., Li, J., Chen, J., )2009,( Rapid warming in midlatitude central Asia for the past 100 years. International Journal of Earth Science, 3: 42-50.
 
4)       Chust, G., Caballero, A., Marcos, M., Liria, P., Hernández, C., Borja, A., (2010), Regional scenarios of sea level rise and impacts on Basque (Bay of Biscay) coastal habitats, throughout the 21st century. Journal of Coastal and Shelf Science, 87: 113-124.
 
5)       Goubanova, L., (2007), Extremes in temperature and precipitation around the Mediterranean basin in an ensemble of future climate scenario simulations. Journal of Global and Planetary Change, 57: 27-42.
 
6)       Jenkins, G.S., Barron, E.J., (2000), Regional climate simulations over the continental United States during the summer of 1988 driven by a GCM and the ECMWF analyses. Journal of Global and Planetary Change, 25: 19- 38.
 
7)       Haywood, A.M., Chandler, M.A., Valdes, P.J., Salzmann, U., Lunt, D.J., Harry , J., Dowsett, A., (2009), Comparison of mid-Pliocene climate predictions produced by the HadAM3 and GCMAM3 General Circulation Models. Journal of Global and Planetary Change, 66: 208-224.
 
8)       Hertig, E., Jacobeit, J., (2008), Downscaling future climate change: Temperature scenarios for the Mediterranean area. Journal of Global and Planetary Change, 63: 127-131.
 
9)       Hijioka, Y., Lin, E., Pereira, J.J., Corlett, R.T., Cui, X., Insarov, G.E.,Lasso, R.D., Lindgren, E.,Surjan, A., (2014), Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part B: Regional Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Barros, V.R., C.B. Field, D.J. Dokken, M.D. Mastrandrea, K.J. Mach, T.E. Bilir, M. Chatterjee, K.L. Ebi, Y.O. Estrada, R.C. Genova, B. Girma, E.S. Kissel, A.N. Levy, S. MacCracken, P.R. Mastrandrea, and L.L. White (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, USA. 1327-1370PP. 
 
10)   Huybrechts, P., Gregory, J., Janssens, I., Wild, M., (2004), Modeling Antarctic and Greenland volume changes during the 20th and 21st centuries forced by GCM time slice integrations. Journal of Global and Planetary Change, 42: 83- 105.
 
11)   Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) (2007), Climate change 2007: IPCC 4thAssessment Report on. Cambridge University Press, Cambridge. 438pp.
 
12)   Khoshakhlagh, F., Shakouri Katigari, A., Hadinejad Saboori, Sh., Farid Mojtahedi, N., Momen Pour, F., and Asadi Oskuee, E., (2016), Trend of the Caspian Sea surface temperature changes. Natural Environment Change, Vol. 2, No. 1, 57- 66.
 
13)   Koutyari, U.C., Singh, V.P., (1996), Rainfall and temperature trends in India. Journal of Hydrological Processes, 10: 357-372.
 
14)   Krewitt, W., Simon, S., Graus, W., Teske, S., Zervos, A., Schäfer, O., (2007), The 2 °C scenario. A sustainable world energy perspective. Journal of Energy Policy, 35: 4969-4980.
 
15)   Laurent, C., Parey, C., (2007), Estimation of 100-yearreturn-period temperatures in France in a non-stationary climate: Results from observations and IPCC scenarios. Journal of Global and Planetary Change, 57: 177-188.
 
16)   Lorenz, R., Pitman, A.J., Donate, M.G., Hirsch, A.L., Kala, J., Kowalczyk, E.A., Law, R.M., Srbinovsky, J., (2014), Representation of climate extreme indices in the ACCESS1.3b coupled atmosphere–land surface model. Journal of Geoscientific Model Development, 7: 545–567.
 
17)   Lucio, P., (2004), Assessing HadCM3 simulations from NCEP reanalysis over Europe: diagnostics of block seasonal extreme temperature’s regimes. Journal of Global and Planetary Change, 44: 39-57.
 
18)   Mahongo, Sh., (2006), Impact of sea level change.Odin Frica/Gloss Training workshop on sea-Level Measurement and Interpretation .Oostende, Beligium.
 
19)   Masoudi, M. and Elhaeesahar, E., (2016), Trend assessment of climate changes in Khuzestan Province, Iran. Natural Environment Change, Vol. 2, No. 2, 143- 152.
 
20)   Masoudi, M. Hakimi bafghi, S., (2014), A new model for vulnerability assessment of drought in Iran using Percent of Normal Precipitation Index (PNPI). Iranian Journal of Science & Technology, 38: 435-440.
 
21)   Masoudi M., Zehtabiyan, G., Noruzi, R., Behruz Kuhenjani, S., Mahdavi, M., (2009), Hazard Assessment of Ground Water Resource Degradation Using GIS in Mond Miyani Basin, Iran. World Applied Sciences Journal, 6: 802-807.
 
22)   Mitchell, T.D., ( 2003), Pattern scaling: An Examination of the accuracy of the technique for describing future climates. Journal of Climatic Change, 60: 217-242.
 
23)   Mongelli, I., Tassielli, G., Notarnicola, B., (2006), Global warming agreements, international trade and energy/carbon embodiments: an input–output approach to the Italian case. Journal of Energy Policy, 34: 88–100.
 
24)   Qian, W., Lin, X., (2004), Regional trends in recent temperature indices in China. Journal of climate research, 27: 119–134.
 
25)   Rowshan, G.R., Mohammadi, H., Nasrabadi, T., Hoveidi, H., Baghvand, A., (2007), The Role of Climate Study in Analyzing Flood Forming Potential of Water Basins. International Journal of Environmental Research, 1: 231- 236.
 
26)   Roshan, G.H., and Orosa, J.A., (2015), Regional climate changes and their effects on monthly energy consumption in buildings in Iran. Natural Environment Change, Vol. 1, No. 1, 31-48.
 
27)   Salinger, M.J., (1995), Southwest Pacific temperatures: Trends in maximum and minimum temperatures. Journal of Atmospheric Research, 37: 87-99.
 
28)   Skeie, R., Fuglestvedt, J., Berntsen, T., Lund, M.T., Myhre, G., Rypdal, K., (2009), Global temperature change from the transport sectors: Historical development and future scenarios. Journal of Atmospheric Environment, 43: 6260- 6270.
 
29)   Solomon, S., Qin ,D., Manning, M., Chen, Z., Marquis, M., Averyt ,K.B., Tignor ,M., Miller, H.L., (2007), Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change .Cambridge, United Kingdom and New York, USA.
 
30)   Tolika, K., Anagnostopoulou, Ch., Maheras, P., Vafiadis, M., (2008), Simulation of future changes in extreme rainfall and temperature conditions over the Greek area: A comparison of two statistical downscaling approaches. Journal of Global and Planetary Change, 63: 132-151.
 
31)   Yin, Z.Y., (1999), Winter temperature anomalies of the north China plain and macroscale extratropical circulation patterns. International Journal of Climatology, 19: 291–308.
 
32)   Yue, S., Hashino, M., (2003), Temperature trends in Japan, 1900-1996. Journal of theoretical and applied climatology, 75: 15-27.