بررسی ارتفاع لایه‌آمیخته در ایستگاه فرودگاه مهرآباد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس گروه تحقیقات هواشناسی کاربردی استان گیلان

2 عضو هیات علمی پژوهشکده هواشناسی

10.30467/nivar.2018.130815.1087

چکیده

در این پژوهش با استفاده از داده‌های جوبالای ساعت صفر گرینویچ ایستگاه جوبالای فرودگاه مهرآباد تهران و دمای بیشینه اندازه-گیری شده ساعت 12 گرینویچ برای سال‌های 1998 تا 2017 ، بیشینه ارتفاع لایه‌آمیخته در هر روز محاسبه شد و مقدار میانگین عمق لایه‌آمیخته به تفکیک ماه در طول دوره مورد مطالعه و همچنین بیشینه،کمینه و میانگین ارتفاع لایه‌آمیخته برای ماه‌های ژانویه، دسامبر، ژوئیه و اوت به عنوان نماینده ماه‌های سرد و گرم محاسبه شد و نمونه‌های انتخابی با نمودار ترمودینامیکی SKEW-T تحلیل شد. نتایج نشان دادند که میانگین ارتفاع بیشینه لایه‌آمیخته در فصل‌های گرم بین 3 تا 4 کیلومتر و در فصل‌های سرد بین 1 تا 5/2 کیلومتر بوده است. هدف از این تحقیق ارائه روشی است که با داشتن داده‌های جوبالای ساعت صفر برای روز معین و برای ایستگاه مشخص و همچنین برآورد دمای بیشینه آن روز به صورت پیش بینی، عمق لایه‌آمیخته آن روز را به شکل پیش‌بینی تخمین زده و در محدوده مشخص و مناسب برای اهداف کاربردی و علمی و پیش‌آگاهی به کار گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of mixing layer height in Mehrabad airport,Case Study: Period 2017-1998

نویسندگان [English]

  • saman mortezapoor 1
  • Mohammad Moradi 2
1 gilan meteorology organization
2 Assistant Prof. of Atmospheric Science and Meteorological Research (ASMERC)
چکیده [English]

In this study we obtained the maximum height of the mixed layer for each day in the time period 1998 to 2017 by using the radiosonde zero Greenwich data of Mehrabad airport station in Tehran and also using the maximum temperature measured at 12 GMT at the same station. The mean value of the depth of the mixed layer whit monthly time separation during the studied time period as well as the maximum, minimum and average height of the mixed layer for January, December, July and August were calculated as the representative of the two cold and two warm months. In the following the selected samples were analyzed by the SKEW-T chart. The results showed that the average maximum height of the mixed layer in warm seasons was between 3 to 4 km and in cold seasons between 1 and 2.5 km. The purpose of this research is to provide a method that predicts the depth of the mixed layer by using the upper air data of the zero GTM and also using the predicted maximum temperature. The predicted results can be used in suitable time range for practical, scientific and prognosis purposes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mixing layer
  • inversion
  • Mehrabad airport
منابع
1. احمدی گیوی، ف.، ثابت قدم، س. و علی اکبری بیدختی، ع. ع.، 1388: بررسی نوسان عمق لایه آمیخته جو شهری تهران با استفاده از مدل و عوامل موثر در آن. مجله فیزیک زمین و فضا، (2)35، 105-117.
2. مرادی، م.، پرهیزکار، د. و رضازاده، پ، 1380: اسکیوتی و محاسبه چند کمیت ترمودینامیکی. اولین کارگاه پیش بینی عددی وضع هوا، تهران، 1380.
3. مرادی، 1390: مقدمه ای بر هواشناسی دینامیکی 1. انتشارات سید باقر حسینی.
4. نصیری، ب.، زارعی، ز.، حلبی، م. و رستمی، م. 1395: بررسی تغییرات ارتفاع لایه آمیخته و ضخامت لایه مرزی در شرایط گرد و غباری شهر اهواز. تحلیل فضائی مخاطرات محیطی، سال سوم، شماره 2. صص 64-51.
5. یار احمدی،د.، حلبی، م. و زارعی، ز.، 1395: بررسی تغییرات ماهانه ارتفاع لایه مرزی در شرایط وارونگی بحرانی، مطالعه موردی ایستگاه مهرآباد تهران. آمایش جغرافیائی فضا، سال ششم، شماره 212 صص 124-115.
6. Garratt, A. J., 1992: The atmospheric boundary layer. Cambridge University Press, 335 pp.
7. Holton, J. R., 2004: An Introduction to Dynamic Meteorology, Fourth Edition.
8. Panofsky, H. A., and Dutton, J. A., 1984: Atmospheric turbulence. New York, Wiley & Sons, 397 pp.
9. Seidel, D. J., Ao, C. O., and Li, K., 2010: Estimating climatological planetary boundary layer heights from radiosonde observations: Comparison of methods and uncertainty analysis, J. Geophys. Res., 115, D16113, doi:10.1029/2009JD013680.
10. Stull, R. B., 1988: An Introduction to boundary layer meteorology. Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, 670 pp.
11. Stull, R. B., 2000: Meteorology for scientists and engineers. Brooks/Cole, 502 pp.
12. Wang, X. Y. and Wang, K. C., 2014: Estimation of atmospheric mixing layer height from radiosonde data, Atmos. Meas. Tech., 7, 1701–1709
دوره 42، 102-103
مهر 1397
صفحه 31-40
  • تاریخ دریافت: 24 اردیبهشت 1397
  • تاریخ بازنگری: 01 آبان 1397
  • تاریخ پذیرش: 27 شهریور 1397
  • تاریخ اولین انتشار: 01 مهر 1397