دوره و شماره: دوره 43، 106-107 - شماره پیاپی 107، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-137 
4. بررسی و تحلیل روند سالانه دما و بارش ایران (2017- 1988 میلادی )

صفحه 34-47

10.30467/nivar.2019.184059.1128

فاطمه عباسی؛ منصوره کوهی؛ یاشار فلامرزی؛ زهره جوانشیری؛ شراره ملبوسی؛ ایمان بابائیان