دوره و شماره: دوره 43، 104-105، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-100 
2. شبیه‌سازی رویدادهای بارش‌ حدی همراه با بی‌هنجاری سرد در منطقه تهران

صفحه 13-16

سکینه خان سالاری؛ علیرضا محب الحجه؛ فرهنگ احمدی گیوی


3. بررسی پتانسیل انرژی باد در استان لرستان جهت احداث توربین های بادی

صفحه 17-26

راضیه پیله وران؛ محمد ناصر هاشمی؛ جهانبخش مرادی؛ بهمن محمدی مقدم؛ رامین فرهنگی؛ حسین مسعودی


7. پیش‌نگری فراسنج های اقلیمی کشور با بکارگیری مدل های گردش کلی سری CMIP5: دوره 2100-2020

صفحه 61-70

ایمان باباییان؛ مریم کریمیان؛ راهله مدیریان؛ ابراهیم میرزایی


یادداشت تحقیقاتی

8. بررسی موردی بارش‌های سیل‌آسا در ماه مارس 2019

صفحه 71-86

محمد مرادی؛ عباس رنجبر


11. تعیین تبخیر و تعرق واقعی و نیاز خالص آب آبیاری محصولات مهم کشاورزی دشت مغان با استفاده از مدل آکواکراپ

صفحه 111-119

مریم عبدالله زاده؛ هادی رمضانی اعتدالی؛ بهنام آبابایی؛ بیژن نظری