مدیر مسئول


سحر تاج بخش مسلمان معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواشناسی کشور

دکترای هواشناسی

سردبیر


مجید آزادی دانشیار و عضو هیات علمی پژوهشکده هواشناسی و علوم جو

دکترای هواشناسی

مدیر داخلی


شاهرخ فاتح مدیر توسعه هواشناسی کاربردی

دکترای اقلیم شناسی-مخاطرات جوی

ویراستار ارشد


غلامعلی وکیلی کارشناس ارشد پژوهشکده هواشناسی و علوم جو

هواشناسی

 • vakili7yahoo.com
 • 09196844314

اعضای هیات تحریریه


مجید آزادی دانشیار و عضو هیأت علمی پژوهشکده هواشناسی و علوم جو

هواشناسی

 • azadi68hotmail.com
 • 09127054765

اعضای هیات تحریریه


فرهنگ احمدی گیوی دانشیار موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

دکتری هواشناسی کاربردی

 • ahmadigut.ac.ir
 • 021-61118280

اعضای هیات تحریریه


مجید حبیبی نوخندان دانشیار و عضو هیات علمی پژوهشکده اقلیم شناسی

جغرافیای طبیعی اقلیم شناسی

اعضای هیات تحریریه


اسماعیل حسن زاده استاد دانشگاه اصفهان

دکتری فیزیک دریا

اعضای هیات تحریریه


مهدی رهنما هیات علمی پژوهشکده هواشناسی و علوم جو

سنجش از دور

اعضای هیات تحریریه


مجتبی ذوالجودی هیات علمی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی

دکتری فیزیک دریا

 • m.zoljoodiyahoo.com
 • 09127374389

اعضای هیات تحریریه


بهروز ساری صراف استاد و عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز

دکتری اقلیم شناسی

اعضای هیات تحریریه


عباسعلی علی اکبری بیدختی استاد موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

دینامیک شاره های ژئوفیزیکی

 • bidokhtiut.ac.ir
 • 091201957179

اعضای هیات تحریریه


ابراهیم فتاحی دانشیار پژوهشکده هواشناسی و علو جو

جغرافیای طبیعی

 • ebfat2002yahoo.com
 • 09122490315

اعضای هیات تحریریه


سیدابوالفضل مسعودیان استاد و عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان

جغرافیای طبیعی - اقلیم شناسی

مدیر اجرایی


فاطمه حشمت سرپرست کتابخانه مرکزی سازمان هواشناسی کشور

علم اطلاعات و دانش شناسی

 • heshmatirimo.ir
 • 66070114