اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سحر تاج بخش مسلمان

دکترای هواشناسی معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواشناسی کشور

nivar.irimo.ir
dr.tajbakhshirimo.ir
66070021

سردبیر

مجید آزادی

دکترای هواشناسی دانشیار و عضو هیات علمی پژوهشکده هواشناسی و علوم جو

nivar.irimo.ir
m-azadiasmerc.ac.ir
66070114

مدیر داخلی

شاهرخ فاتح

دکترای اقلیم شناسی-مخاطرات جوی مدیر توسعه هواشناسی کاربردی

nivar.irimo.ir
fateh4582gmail.com
09123397641

ویراستار ارشد

غلامعلی وکیلی

هواشناسی کارشناس ارشد پژوهشکده هواشناسی و علوم جو

vakili7yahoo.com
09196844314

اعضای هیات تحریریه

مجید آزادی

هواشناسی دانشیار و عضو هیأت علمی پژوهشکده هواشناسی و علوم جو

azadi68hotmail.com
09127054765

فرهنگ احمدی گیوی

دکتری هواشناسی کاربردی دانشیار موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

ahmadigut.ac.ir
021-61118280

ایمان بابائیان

جغرافیا-اقلیم شناسی استادیار و عضو هیات علمی پژوهشکده هواشناسی

i.babaeiangmail.com
09153049764

مجتبی ذوالجودی

دکتری فیزیک دریا استادیار پژوهشگاه اقیانوس شناسی

m.zoljoodiyahoo.com
021-66944873-5

عباس رنجبر سعادت آبادی

دکتری هواشناسی دانشیار پژوهشکده هواشناسی و علوم جو

aranjbargmail.com
021-44787652

مهدی رهنما

سنجش از دور هیات علمی پژوهشکده هواشناسی و علوم جو

www.asmerc.ac.ir/page.asp?id=286
m-rahnamairimo.ir
09128124382
0000-0003-1644-8822

h-index: 3  

عباسعلی علی اکبری بیدختی

دینامیک شاره های ژئوفیزیکی استاد موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

bidokhtiut.ac.ir
091201957179

ابراهیم فتاحی

جغرافیای طبیعی دانشیار پژوهشکده هواشناسی و علو جو

ebfat2002yahoo.com
09122490315

هوشنگ قائمی

دکترای تخصصی هواشناسی پژوهشکده هواشناسی و علوم جو

ghaemiirimo.ir
021-44787651

محمد مرادی

دکترای هواشناسی کاربردی دانشیار پژوهشکده هواشناسی

moradim36gmail.com
021-44787652

مدیر اجرایی

فاطمه حشمت

علم اطلاعات و دانش شناسی سرپرست کتابخانه مرکزی سازمان هواشناسی کشور

heshmatirimo.ir
66070114