شبیه سازی عددی مشخصه های اقیانوس شناسی و هواشناسی دریایی خلیج فارس و دریای عمان با استفاده از مدل جفت شده WRF و ROMS

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا فیزیک دریا دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

2 استاد گروه فیزیک فضا، موسسه ژئوفیزیک

3 دانشیار گروه فیزیک فضا، موسسه ‍ژئوفیزیک

4 دانشیار گروه هواشناسی دینامیکی، پژوهشکده هواشناسی

چکیده

در این مقاله مشخصه های هواشناسی دریایی و اقیانوس شناسی دریای عمان با استفاده از روش جفت شدن [1] مدل های عددی هواشناسی [2]WRF و مدل اقیانوس شناسی ROMS[3] شبیه سازی شده است. ابتدا مدل WRF بر روی دریای عمان اجرا و نتایج آن مورد بررسی و راستی آزمایی[4] قرار گرفته و سپس مدل عددی ROMS بر روی این دریا با توجه به واداشت های هواشناسی پیش یابی شده اجرا و مورد ارزیابی قرار گرفت. پدیده عمده برای بررسی مدل WRF مونسون تابستانی اقیانوس هند بود. برای مدل ROMS نحوه انتقال آب سطحی اقیانوس هند به خلیج فارس و دریای عمان مورد بررسی قرار گرفت. مدل اقیانوسی برای یک دوره هفت ساله اجرا گردید و نتایج مدل اقیانوسی با تصاویر ماهواره ای مقایسه گردیدند. نتایج نشان داد که با در نظر گرفتن برهمکنش متقابل جو و اقیانوس (با درنظر گرفتن جفت شدگی) نتایج واقعی تری به دست می آید.


[1] Coupling


[2] Weather Research and Forecasting model


[3] Regional Ocean Modeling System


[4] verification

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Numerical simulation of oceanic and marine meteorological characteristics of Persian Gulf and Oman Sea using coupled model WRF and ROMS

نویسندگان [English]

  • Behzad Layeghi 1
  • A. A. Bidokhti 2
  • Sarmad Ghader 3
  • Majid Azadi 4
1 PhD student in physical oceanography, Azad University, branch of science and research
2 Professor of Space Physics, Institute of Geophysics
3 Associate Professor of Space Physics, Institute of Geophysics
4 Associate Professor of Dynamic Meteorology, Institute of Meteorology
چکیده [English]

In this paper, marine meteorological and oceanic characteristics of Persian Gulf and Oman Sea were simulated using coupled numerical weather prediction model WRF and numerical oceanic model ROMS. At first, WRF model was operated over the sea and its results were analyzed and verified, and then numerical model ROMS operated and assessed on the sea by considering meteorological forcing. The major phenomena for analyzing WRF model was Indian Ocean summer Monsoon. For the model ROMS, transferring seawater form Indian Ocean to Oman Sea and Persian Gulf was studied. Oceanic numerical model was operated for a 7 years period and its results were compared by satellite images. The results show that considering interaction of atmosphere and ocean (by coupling) lead to more real results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • numerical simulation
  • Oman Sea
  • WRF Model
  • ROMS model
  • Coupling