بررسی و تحلیل روند سالانه دما و بارش ایران (2017- 1988 میلادی )

نویسندگان

1 پژوهشکده اقلیم شناسی

2 پژوهشگر پژوهشکده اقلیم شناسی

3 استادیار پژوهشکده اقلیم شناسی

4 استادیار پژوهشکده اقلیمشناسی

5 پژوهشکده اقلیم شناسی ،مشهد، ایران

چکیده

در این پژوهش روند سالانه بارش و دمای کشور با استفاده از داده های بارش سالانه 115 ایستگاه سینوپتیک در دوره 30 ساله (2017- 1988) بررسی شد. میانگین بارش ایستگاهی و تیسن کشور برای هر سال، محاسبه گردید. با استفاده از روش آماری ناپارامتری من – کندال معنی داری روند میانگین بارش و دما، و از روش برآور کننده شیب خط سن، میزان شیب خط روند آزمون شد. نتایج نشان داد که در میانگین بارش کشور روند افزایش یا کاهش معناداری در سطوح اطمینان 99 و 95 درصد وجود ندارد ولی این روند در سطح اطمینان 90 درصد معنی دار می باشد. با این حال میانگین ایستگاهی بارش کشور در هر سال در حدود 1/2- میلیمتر و میانگین بارش تیسن ایران نیز در حدود 2/2- میلیمتر کاهش یافته است. همچنین نتایج نشان دادند که در سری های زمانی میانگین دمای ایستگاهی و تیسن کشور، روند افزایشی دما ایستگاهی کشور 025/0 درجه سانتیگراد در سال می باشد که در سطح اطمینان 95 % معنی دار است و میانگین دمای کشور به روش تیسن حدود 05/0 درجه سانتیگراد در سال اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ است که این روند افزایشی در سطح اطمینان 99 % معنی دار می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation and analysis of Iran's annual temperature and precipitation trend (2017-1988)

نویسندگان [English]

 • mansuoreh kohi 2
 • yashar Flamarzi 3
 • zohreh javanshri 4
 • Shrareh Malbousi 5
 • iman babaeian 3
2 cri
3 cri
4 cri
5 Cri, Mashad,Iran
چکیده [English]

Abstract:
this research, the annual rainfall and temperature trends of the country were evaluated using annual rainfall data of 115 synoptic stations during the period of 30 years (2017-1988).
The average precipitation of the station and Tissen were calculated for each year. Using the nonparametric statistical method of Kendall-Mean method, the mean rainfall and temperature trend, and the age line slope estimator, the trend line tilt rate were tested.
The results showed that there was not a ascendant or significant decrease trend in the mean precipitation in 99% and 95% confidence levels, but this trend was significant at 90% confidence level.However, the average precipitation rate of the country is about 2.1 mm per year, and the average precipitation Tissen of Iran has dropped by about 2.2 mm
Also, the results showed that in the time series of the average station temperature and temperature in the country, the incremental temperature of the station is 0,252 ° C per year, which is significant at 95% confidence level. The average temperature of the country has been increased by Tissen at around 0.05 degrees Celsius per year, which is an increase in the 99% confidence level.

کلیدواژه‌ها [English]

 • : Trend
 • Mann- Kndall
 • Sen`s slope
 • significant leve
 • Precipitation
 • Temperature