بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

خ

د

ذ

  • ذاکری، زینب [1] کارشناس ارشد مرکز پردازش فوق سریع داده‌های هواشناسی، سازمان هواشناسی کشور
  • ذبیحی، محسن [1] دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت‌مدرس
  • ذوالجودی، مجتبی [1] معاون پژوهش و فناوری پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی

ر

ز

  • زارعی، عبدالرسول [1] دانشجوی دکتری بیابان‌زدایی، دانشگاه تهران
  • زمانیان، محمد تقی [1] پژوهشکده هواشناسی و علوم جو
  • زمانیان، محمدتقی [1] استادیار پژوهشکده هواشناسی
  • زند، مهران [1] دانشیار پژوهشی،بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، خرم آباد، ایران
  • زهرایی، اکبر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
  • زیدعلی نژاد، نجات [1] دانشجوی دکتری رشته هیدروژئولوژی، گروه زمین‌شناسی معدنی و آب، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی
  • زیرک زاده، سحر [1] دانشجوی دکتری، گروه هواشناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

س

ش

ص

ط

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

S