کلیدواژه‌ها = تغییر اقلیم
تعداد مقالات: 10
1. ارائه برنامه راهبردی بهره وری مصرف آب در کشور به منظور سازگاری با تغییراقلیم

دوره 43، 106-107، پاییز و زمستان 1398، صفحه 12-22

10.30467/nivar.2019.171293.1122

شادیه حیدری تاشه کبود؛ سید اسعد حسینی


3. پیش‌نگری فراسنج های اقلیمی کشور با بکارگیری مدل های گردش کلی سری CMIP5: دوره 2100-2020

دوره 43، 104-105، بهار و تابستان 1398، صفحه 61-70

10.30467/nivar.2019.142745.1103

ایمان باباییان؛ مریم کریمیان؛ راهله مدیریان؛ ابراهیم میرزایی


4. بررسی خطر گرمایش جهانی در قاره آسیا در بازه زمانی 1949 تا 2014

دوره 42، 102-103، پاییز و زمستان 1397، صفحه 41-48

10.30467/nivar.2018.82231.1057

مسعود مسعودی؛ یاسین همتی؛ زهرا بهرامی؛ سیده رضیه هندی زاده


5. ارزیابی خطر خشکسالی و تغییر اقلیم در استان خراسان رضوی

دوره 41، 98-99، پاییز و زمستان 1396، صفحه 61-72

10.30467/nivar.2017.51901

زهره عصار؛ مسعود مسعودی


6. بررسی تغییرپذیری تعداد روزهای برفی وعمق برف در ایران، طی دوره آماری 2010-1981

دوره 37، 83-82، پاییز و زمستان 1392، صفحه 47-58

حمید رضا طاهری؛ فروزان ارکیان


7. بررسی تغییر دمای کمینه روزانه در گستره استان مازندران

دوره 36، 79-78، پاییز و زمستان 1391، صفحه 35-44

رحمانعلی حق شناس گتابی؛ منصور عزیز‌خانی؛ سید ‌باقر سلطانی؛ ، نوربخش داداشی تنکابنی


8. بررسی روند چند پارامتر اقلیمی در ایستگاه اصفهان طی سال‌های 1951 تا 2005

دوره 36، 77-76، بهار و تابستان 1391، صفحه 29-36

علیرضا محمودی؛ عبدالرسول زارعی؛ احسان بیژن زاده


9. بررسی تغییر اقلیم استان مرکزی به روش من- کندال

دوره 36، 77-76، بهار و تابستان 1391، صفحه 37-48

هوشمند عطایی؛ راضیه فنایی


10. شناسایی تغییرات رژیم بارشی ایران در دهه های اخیر

دوره 35، 73-72، بهار و تابستان 1390، صفحه 55-66

معصومه مقبل؛ محمود داوودی؛ ابوالفضل نیستانی؛ فرحناز تقوی