پرسش‌های متداول

راهنمای نگارش مقاله در نشریه علمی – ترویجی «نیوار»؟

چکیده
هدف از این راهنمای نگارش ایجاد هماهنگی بین صفحه آرایی مقالات ارسالی به فصل‌نامه است. چکیده مقاله به صورت تک ستونی حداکثر در 10 خط و با قلم Bzar10می‌باشد. توضیح این که عنوان مقاله، نام نویسندگان، مرتبة علمی، محل کار، کلمات کلیدی به فارسی و لاتین و همچنین چکیده فارسی صفحه اول مقاله را تشکیل می‌دهد.

1- مقدمه
مقاله‌ها بایستی به زبان فارسی تهیه شده و چکیده آن به هر دو زبان فارسی و انگلیسی ارائه گردد، طوری که هر یک از چکیده‌ها از صد کلمه تجاوز ننماید، حداکثر تعداد صفحات مقاله با شکل‌ها، نمودارها و جدول‌ها به 15 صفحه محدود شود.

2- اندازه کاغذ
متن مقاله در کاغذ A4 سفید و به صورت دو ستونی و یک رو نگارش شود.

3- صفحه آرایی
پهنای هر ستون 5/7 سانتی‌متر و فاصله بین ستون 1 سانتی‌متر و و فاصله سطرها 6 میلی‌متر باشد. حاشیه چهار طرف صفحه 5/2 سانتی‌متر خواهد بود. عنوان مقاله در بالا و وسط صفحه و نویسندگان و عناوین آنها به فاصله یک سطر از آن و در وسط صفحه قرار می‌گیرد.
چکیدة مقاله نیز با فاصله یک سطر از آخرین نویسنده و به صورت تک ستونی تایپ خواهد شد. هر بخش و زیر بخش‌های مربوطه باید شماره‌گذاری گردد. همچنین فاصله آخرین سطر متن هر بخش با زیر بخش با عنوان بخش و زیر بخش بعدی 12 میلی‌متر خواهد بود.

4- اندازه حروف
اندازه حروف عنوان مقاله B12، نویسندگان 11، نام بخش‌ها و زیر بخش‌ها B12 ، متن چکیده 10، متن مقاله 12 و زیر نویس شکل‌ها 9 باشد. قلم مورد استفاده نیز از نوع Bzar باشد.

5- جدول‌ها و شکل‌ها
شکل‌ها و جدول‌ها باید ابتدا و یا انتهای ستون‌ها جای گیرند. از جدول‌ها و شکل‌هایی که در یک ستون 5/7 سانتی‌متر جای می‌گیرند، استفاده شود. در صورتی که به جای بزرگتری نیاز باشد، آنرا نیز در قسمت فوقانی یا تحتانی صفحه طوری که دو ستون را بپوشاند، قرار دهید. تصاویر واضح و با کیفیت بالا به صورت سیاه و سفید باشد. شکل‌ها باید زیرنویس و جدول‌ها بالانویس و دارای شماره باشند. بین زیرنویس شکل‌ها و انتهای هر شکل یا محور منحنی‌ها یک سطر فاصله و بین زیرنویس شکل‌ها با انتهای جدول‌ها با سطر بعدی مربوط به متن مقاله و یا عنوان بخش‌ها نیز یک سطر فاصله باشد. جدول‌ها و نوشته‌های روی شکل‌ها و منحنی‌ها به فارسی بوده و بلافاصله پس از اولین باری که ذکر گردید، ارائه شوند. شماره شکل‌ها و جدول‌ها در داخل پرانتز قرار گیرند.


6- مراجع
برای اشاره به منابع در متن، از شماره مرجع طبق شماره‌های آورده شده در بخش مرجع در داخل دو کروشه [ ] استفاده کنید و نقطه تمام جمله پس از بستن کروشه ثبت شود.

7- نحوة نوشتن معادلات
اندازه فرمول‌ها و معادلات با اندازه نوشتار مقاله انطباق داشته باشد و به خوانا بودن زیرنویس‌ها، توان‌ها، حروف یونانی و ... در آن توجه شود. شماره معادله‌ها در داخل پرانتز و مماس بر حاشیه راست و شروع خود معادله مماس به حاشیه چپ باشد. فرمول با معادله طولانی، به دو قسمت تقسیم و در وسط سطر نوشته شود و شماره معادله در سطر دوم آورده شود.

8- پیشنهادات دیگر
اگر نمادی در فهرست علائم تعریف نشود پس از اولین باری که ذکر گردید، تعریف شود. علائم معمول نظیر SI و RMS و DC تعریف لازم ندارند. در مقاله از آحاد SI استفاده شده و از به کار گرفتن واژه‌های نا آشنا خودداری گردد.

9- مراجع
[1] Holmes, G. “network analysis”, IEEE Trans on Natural Network. Vol. 234, pp. 234-242, Jan. 1982.
[2] Smith, J. “Technical Publications”, McGrawh-Hill Books Co., NewYork, 1990.
]3[ سهیلی فر، محمدرضا، مهندسی مایکروویو، چاپ سوم، 1388، انتشارات جهان نو، صفحه 40 الی 142.
]4[ محمدی، علی، پالایش روغن، مجله دانشکده فنی، سال اول، شماره 3، پاییز 1384.

نکته مهم:
مقاله را پس از نگارش در قالب فوق، به همراه یک صفحه ضمیمه شامل مشخصات فردی نویسندگان و نحوه ارتباط با آنان در دو فرمت Word و PDF به پست الکترونیکی نشریه ارسال نمایید. در صفحه مشخصات، نویسنده‌ای که مکاتبات با وی انجام می‌گیرد مشخص شود و آدرس پست الکترونیکی فعال، شماره تماس، شماره تلفن همراه و آدرس کامل پستی درج گردد.