نویسندگان

1 گروه مدیریت رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

2 دانشیار رشته اقلیم شناسی، مرکز مطالعات سنجش از دور و GIS، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

3 مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

چکیده

تغییر اقلیم جهانی که در کره زمین در حال رخ دادن است اکوسیستم، محیط زیست، سلامت گونه ها، حیوانات و انسان ها را تحت تاثیر قرار داده و یکی از بزرگترین چالش هایی است که انسان و طبیعت عصر حاضر با آن رو به روست. در این مطالعه به بررسی رابطه فاکتورهای اقلیمی و دیسانتری در اقلیم های مختلف ایران و در گروه های سنی در بین مردان و زنان پرداخته ایم. این مطالعه از انواع مطالعات کوهورت گذشته نگر است. نتایج مطالعه نشان می دهد که دیسانتری در زنان و مردان و گروه های سنی مختلف با فاکتورهای اقلیمی رابطه دارد. نتایج مطالعه ما نشان داد در هر پهنه اقلیمی، فاکتورهای اقلیمی بصورت متفاوت بر مقدار بیماری دیسانتری تاثیر گذار است. نتایج مطالعه ما نشان می دهد که برای مطالعه پیامدهای سلامت تغییر اقلیم لازم است ویژگی های اقلیم و دسته بندی های اقلیمی مناطق مورد توجه قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Impact of climate change on health in different climate of Iran

نویسندگان [English]

  • Homeira Sajjadi 1
  • Giti Bahrami 1
  • alireza shakiba 2
  • Hassan Rafiee 1
  • Mehdi Norouzi 3

1 Department of Social Welfare Management, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran. Iran

2 3- Associate Professor of Climatology, Remote Sensing and GIS Studies Center, Earth Sciences Faculty, Shahid Beheshti University

3 Research Center of Social Factors Affecting Health, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran

چکیده [English]

The global climate change that is currently happening on earth is affecting the ecosystem, environment, and the health of animals, humans and other species. Today, the climate change is one of the greatest challenges that mankind and natural world are faced with. The purpose of this study is to identify the health consequences of climate change on human health such dysentery disease in different climate zone in Iran.
The research is a retrospective cohort study which uses secondary data. In data analysis, tests of Poisson regression model were used for longitudinal data.
According to the current study, the average monthly maximum temperature and rainy days have the highest correlation with the incidence of dysentery disease in men and women. It also shows that there is a significant correlation between climate and dysentery disease in children and adults over the age of 65 years. The results of current study indicated that climate factors in each climatic zone have different effects on the health.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • climate change
  • Temperature
  • Precipitation
  • Dysentery disease
  • Gastrointestinal and intestinal diseases