نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آب – هواشناسی کشاورزی ، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری آب و هواشناسی ، دانشگاه محقق اردبیلی، مدیر کل هواشناسی استان زنجان

3 کارشناس هواشناسی اداره کل هواشناسی استان زنجان

چکیده

پژوهش حاضر به ‌منظور ارزیابی اثرات محتمل تغییر اقلیم بر روند تغییرات دماهای حدی بیشینه در سه مقیاس نقطه‌ای (ایستگاه های هواشناسی همدیدی)، ناحیه ای (10منطقه جغرافیایی از ایران) و میانگین منطقه ای در سه دوره اقلیمی آتی نزدیک ، میانی و دور تا پایان قرن بیست و یکم نسبت به دوره اقلیمی پایه (2005-1986) است. در این تحقیق از خروجی‌های ریزمقیاس شده مدل جهانی CNRM-CM5 از مجموعه مدل‌های CMIP5 تحت سناریوهای RCP استفاده ‌شده است. نتایج تحقیق نشان داد، میانگین سالانه دمای بیشنه ایران در اقلیم های آتی نزدیک ، میانی و دور تحت دو سناریو RCP4.5 و RCP8.5 به ترتیب 7/0و 7/0؛ 2/1 و 7/1 ؛9/1 و 9/3 درجه سلسیوس نسبت به دوره اقلیمی پایه احتمالا افزایش خواهند داشت. در بین مناطق مختلف جغرافیایی ایران، بیشترین شدت افزایش دمای بیشینه در اقلیم آتی نسبت به دوره اقلیمی پایه مربوط به مناطق زاگرس و کمترین آن مربوط به مناطق سواحل خزر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Future Projection of the possible impacts of climate change on the maximum extent of temperature of Iran under the Representative Concentration Pathway (RCP) scenario during the 21st century

نویسندگان [English]

  • Majid Cheraghalizadeh 1
  • Rasoul Hemmati 2
  • Sajjad Asgari 3

1 PhD. Student of Water Engineering- Agricultural Meteorology ,University of Tehran

2 Office Supervisor the Zanjan Meteorological ,PhD. Student of Climatology, University of Ardabil

3 Meteorologist of the General Meteorological Department of Zanjan Province

چکیده [English]

This study was conducted in order to assess the probable effect of climate change on the trend in the maximum extent of temperature variations in three scales including the point (synoptic stations) ,zonal (included 10 geographical areas in Iran) ,and national average scales. This study, the trend in the maximum extent of temperature variations of the baseline climatic period (1986-2005) was investigated against three future climatic projections, and also three future climatic projections, future climatic projections (near, middle, and far) until the end of the 21st century.This study has taken advantage of the downscaled outputs of the CNRM-CM5 global model from the set of CMIP5 models under the RCP scenarios. The results showed, while under the future climatic projections (near, middle, and far), this parameter was 0.7, 1.2, 1.9 oC for the RCP4.5 scenario and 0.7, 1.7, and 3.9 oC for the RCP8.5 scenario, respectively,which probably will experience an increase compared with the baseline period.The highest rate of increase in the maximum extent of temperature of the future climatic projections compared with the baseline climatic period occurred in the Zagros region, and the lowest rate of increase was in the Khazar region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • climate change
  • maximum temperature
  • RCP Scenarios