دوره و شماره: دوره 41، 96-97 - شماره پیاپی 96، فروردین 1396، صفحه 1-101 

یادداشت تحقیقاتی

بررسی شاخص کیفیت هوای شهر اصفهان و تحلیل همدیدی و ترمودینامیکی روزهای بحرانی سال 1395

صفحه 68-75

10.30467/nivar.2017.60579

لیلا امینی؛ مجید بیجندی؛ اعظم باقری؛ پریسا ابونصر شیراز