نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای عمران – آب و سازه های هیدرولیکی ، دانشکده مهندسی عمران، گروه عمران آب و سازه های هیدرولیکی، دانشگاه سیستان وبلوچستان،سیستان وبلوچستان،ایران

2 دانشیار عمران، دانشکده مهندسی عمران،گروه عمران آب و سازه های هیدرولیکی،دانشگاه سیستان وبلوچستان،سیستان و بلوچستان،ایران

3 استادیار عمران، دانشکده مهندسی عمران، گروه عمران آب و سازه های هیدرولیکی، دانشگاه سیستان وبلوچستان،سیستان وبلوچستان،ایران

چکیده

رودخانه کارون اهمیت قابل توجهی در تأمین آب آشامیدنی، کشاورزی و حفظ حیات صنعتی استان خوزستان دارد به ‌همین دلیل مدیریت و کنترل کیفیت این منبع آبی در مقابل گرد و غبار و تغییرات زیست محیطی از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. در این تحقیق برای اولین بار با بررسی پیوسته پدیده گرد و غبار بر روی رودخانه کارون و همچنین  بررسی تمام شاخص‌های کیفی و شیمیایی رودخانه بصورت روزانه و ماهیانه در بیست سال گذشته و آگاهی از روند تغییرها و پیش‌بینی کیفیت حال و آینده آب کارون به دنبال شناخت بررسی ارتباط بین کیفیت منابع آب سطحی و تأثیرات دراز مدت گرد و غبار بر روی آب‌های سطحی هستیم. در سال‌های اخیر با افزایش میزان غلظت و ماندگاری گرد و خاک، رشد فزاینده پارامترهای کیفی آب را شاهد هستیم که نتیجه آن در آستانه غیرقابل مصرف قرار گرفتن آب رودخانه برای مصارف کشاورزی در اکثر روزها طی سال‌های 79-84-88-89-90-91- 92 بوده است. با بررسی نمودار شولر رده‌بندی کیفیت آب به روش شولر وضعیت قابل قبول بوده ولی در سال‌های 79-80-87-88-89-90-91 به رده متوسط تقلیل پیدا کرده است که عمدتاً در سال‌های ذکر شده وضعیت گرد و غبار از لحاظ میزان و غلظت، بیشتر از سال‌های مشابه در طول بیست سال گذشته بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of ‍Chemical Qualify Compounds of Karoon River and the Effects of Khozestans Dust

 
1- خمر، ز.، م.ح. محمودی قرایی، س. عمرانی و ع. ارزیابی کیفیت منابع آب در محدوده معدنی کوه زر. غرب تربت حیدریه. چهارمین همایش انجمن زمین‌شناسی اقتصادی ایران،1390.
2- سلیمانی، م.، عباسعلی، و.قضاوی، ر.سعیدی، ح،آنالیز و روندیابی پارامترهای کیفیت شیمیایی آب؛ مطالعه موردی رودخانه چم انجیر خرم آباد. مجله مهندسی آبیاری و آب، سال سوم، شماره دوازدهم,1392.
3- شیخ، و.، ا. بابایی و ی. موشخیان, بررسی روند تغییرات رژیم بارش حوزهی آبخیز گرگانرود. مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، سال سوم، شماره3, 1388.
4- گزارش سازمان هواشناسی. 1394.
5- نیکونهاد علی. بررسی تغییرات کیفی آب مخزن سد کرخه در ورودی، مخزن و خروجی با استفاده از شاخص‌های کیفی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم تحقیقات اهواز)، 1388.
6- Chapman,N.,HooperA., The disposal of radioactive wastes underground. Proceedings of the Geologists’ Association 123.PP 46–63.2012.
7- Dasilva, A,. Maria M., Using chemical and physical parameters to define quality of Parado river water (botucatu- sp-brazil), Journal Wat Res. Elsivier sience. 35(6). p: 1609-1616.2001.
8- Enrique. S., Manuel, F., Colmenarejo ,JA ., Angel, RG., Garcı, LT., Borja, R.Use of the water qualityindex and dissolved oxygen deficit as simple indicators of watersheds pollution.Ecological Indicators. NO(7). pp:315–328.2007.
9- Escudero M, Querol X, Pey J, Alastuey A, Perez N, Ferreira F, et al.A methodology for the quantification of the net African dust load in air quality monitoring networks. Atmospheric Environment;41:5516-24,2007.
10- Goudie AS. Dust storms: Recent developments. Journal of Environmental Management; 90:89-94.2009.
11- Helsel, D.R.,and Hirsch, R.M.Statistical Methods in Water Resources. Elsevier Science Publishing Company, New York. 525P.1992.
12- Shahsavani A, Yarahmadi M, Naddafi K, Jaafarzadeh N,Saki H, Soliemani Z, et al. Dust Storm: Environmental and Health impacts. Journal of North Khorasan University of Medical Sciences 2(4):45-56. (in Persian).2011.
13- Leon j-f.Mineral dust sources in the surroundings of the north indian Ocean.Geophys Res Lett 30:1309-12,2003.
14- Meftah Halaghi, M., Golalipor, A.Classification of Water Quality of Atrak River, Technical Report of Golestan Environmental Office. pp:177.2007.
Miller, W., Guitjens, J., Mahannah, C.n.Water quality of irrigation and surface teturn flows from flood-irrigated pasture and alfalfa hay.Journal Environ. Qual. No(13). pp:543-548.1984.
15- Teraoka, H., Ogava, M.Behavior of elemet in the Takahashi, Japan river basin. Journal Environ. Qual.No(13). pp:453-459.1984.
16- Wang S, Wang J, Zhou Z, Shang K. Regional characteristics of three kinds of dust storm events in China. Atmospheric Environment39:509-20. 2005.