بررسی شاخص کیفیت هوای شهر اصفهان و تحلیل همدیدی و ترمودینامیکی روزهای بحرانی سال 1395

نوع مقاله : یادداشت تحقیقاتی

نویسندگان

1 رییس مرکز تحقیقات هواشناسی اصفهان

2 مدیر کل هواشناسی اصفهان

3 کارشناس مرکز تحقیقات هواشناسی اصفهان

4 کارشناس هواشناسی کاربردی

چکیده

پدیده آلودگی هوا در چند ساله اخیر بعد از خشک شدن زاینده رود، دومین معضل زیست محیطی شهر اصفهان شد که حاصل افزایش جمعیت، گسترش شهرنشینی، توسعه حمل و نقل، افزایش فعالیت­های صنعتی و مصرف سوخت بوده است.
بررسی وضعیت کیفیت هوا در ایستگاه هواشناسی اصفهان در سال 1395 نشان دهنده آن است که 32 روز هوای پاک (9 درصد)، 243 روز هوای سالم (66 درصد)، 62 روز ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه (17 درصد) و 29 روز ناسالم برای عموم افراد جامعه (8 درصد) بوده است. با مقایسه شاخص آلاینده­های مختلف در این سال مشخص شد که ذرات معلق با قطر کمتر از 5/2 میکرون با قرار گرفتن در وضعیت نامطلوب به مدت 85 روز، آلاینده اصلی این ایستگاه است. در طی سال 95 بالاترین مقدار شاخص کیفیت هوا در 25 آبان بوده که شاخص به 176 رسید، آلاینده مسئول در این روز PM2.5 بود که میانگین غلظت 24 ساعته آن به 103 میکروگرم بوده است. پاک­ترین روز سال 95، یکم و دوم آذر ماه با شاخص 29 در هر دو روز بود. در 86 درصد (316 روز) از سال 95، آلاینده ذرات معلق با قطر کوچکتر از 5/2 میکرون آلاینده شاخص شهر بوده است. 8 درصد (29 روز) از روزهای سال، آلاینده مسئول، ازن سطح زمین و آلاینده دی اکسید نیتروژن در 6 درصد (22 روز) از سال 95 به عنوان آلاینده مسئول بوده است. بیشترین روزهای آلوده به ترتیب در ماه‌های دی (20 روز)، آبان (15 روز) و آذر (13 روز) رخ داده است. بررسی غلظت بیشینه آلاینده­های جوی چون ذرات معلق با قطر کمتر از 5/2 میکرون (PM2.5)، دی اکسید گوگرد (SO2)، دی اکسید نیتروژن (NO2) و منو اکسیدکربن (CO) نشان می­دهدکه در آبان 1395 غلظت آلاینده‌های جوی نسبت به سایر ماه‌های سال بیشتر بوده است به طوری که در یک دوره زمانی 9 روزه از 19 تا 27 آبان بیشترین مقدار شاخص کیفیت هوا را نشان داده است. در این مقاله بر روی این دوره زمانی بررسی­های آماری–ترمودینامیکی و همدیدی صورت گرفت. نتایج این پژوهش حاکی است که سکون نسبی هوا و فرونشینی در لایه‌های میانی جو به سبب حاکمیت سامانه­های پر ارتفاع، کاهش دما و افزایش فشار هوا بر روی سطح زمین، رسیدن شاخص‌های ترمودینامیکی به مرز پایداری و عبور از آن، وقوع وارونگی تابشی و ماندگاری آن در چند روز متوالی بویژه در فصول سرد سال با توجه به موقعیت توپوگرافی شهر اصفهان و مراکز صنعتی، به افزایش پتانسیل انباشت مواد آلاینده و بالا رفتن شاخص کیفیت هوا کمک می­کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The study of the air quality index of Isfahan city and the thermodynamic and synoptic analysis of the critical days of 1395

نویسندگان [English]

  • leila amini 1
  • Majid Bijandi 2
  • Aazam Bagheri 3
  • Parisa Amonasr shiraz 4
1 Head of the Isfahan Meteorological Research Center
چکیده [English]

 
The air pollution phenomenon in the last few years after Zayandehrud drying was the second environmental problem in Isfahan, which was the result of population growth, urbanization expansion, transport development, increased industrial activity and fuel consumption
The study of the status of air quality in Isfahan's meteorological station in 1395 indicates that 32 days of clean air (9%), 243 days of healthy weather (66%), 62 days of unhealthy for Sensitive groups (17%) and 29 unhealthy days The general public (8%).
By comparing different pollutants in this year, it was found that particulate matter with a diameter of less than 2.5 microns with an unfavorable condition for 85 days are the main pollutant of this station.
During the year 95, the highest quality index was released on Aban 25th, reaching 176, the pollutant responsible for PM2.5 this day, with a mean concentration of 24 hours to 103 micrograms.
The cleanest day was 95, 1st and 2nd of Azar with a 29th index every two days. In 86% (316 days) since 1395, pollutant particles with a diameter smaller than 2.5 microns were the responsible pollutant
8% (29 days) of the days of the year, the responsible pollutant, ozone to the surface of the earth and pollutant nitrogen dioxide
 at 6% (22 days) has been responsible since 1395 as pollutant.
The most infected days occurred in the days of Dey (20 days), Aban (15 days) and Azar (13 days), respectively.
The study of maximum concentrations of atmospheric pollutants, such as suspended particles with a diameter of less than 2.5 microns (PM2.5), sulfur dioxide (SO2), nitrogen dioxide (NO2) and carbon monoxide (CO), indicates that In November 1395 concentration of atmospheric pollutants was higher than in other months of the year, In the 9-day period, from 19 to 27 Aban, the highest quality indicator was shown.
In this paper, there was a statistical-thermodynamic study on this period.
The results of this study indicate that The stability of air and subsidence in the middle layers of the atmosphere due to the rule of anticyclines systems, the reduction of temperature and the increase of air pressure on the surface,arrival of thermodynamic indicators to the boundary of stability and its passing, Radiation inversion and its sustainability in a few consecutive days, especially in cold seasons, Due to the topography of Isfahan and industrial centers, it helps to increase the potential for accumulation of pollutants and to increase the air quality index.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Air pollution
  • Isfahan- Earth - Terrestrial Pollution - Temperature Inversion - SKEW-T -Thermodynamic and Synoptic
گزارش سالانه کیفیت هوای شهر اصفهان، مرکز تحقیقات اداره کل هواشناسی استان اصفهان.
دوره 41، 96-97 - شماره پیاپی 96
فروردین 1396
صفحه 68-75
  • تاریخ دریافت: 29 بهمن 1395
  • تاریخ بازنگری: 29 فروردین 1397
  • تاریخ پذیرش: 25 فروردین 1396
  • تاریخ اولین انتشار: 25 فروردین 1396