دوره و شماره: دوره 41، 98-99، مهر 1396، صفحه 1-101 
تجزیه و تحلیل آماری یخبندان‌های کشاورزی شهر کاشان

صفحه 37-48

10.30467/nivar.2017.51897

فاطمه بشیریان؛ حجت الله یزدان پناه؛ مرضیه مجدبرزکی


مقاله پژوهشی

بررسی روند تغییرات پارامتر دما در ایستگاه شهرکرد

صفحه 73-82

10.30467/nivar.2017.51907

زینب احمدی مقدم؛ محمدرضا نوری امامزاده ئی