دوره و شماره: دوره 39، 90-91، مهر 1394، صفحه 1-88 
ارزیابی نیمرخ قائم دمای جو شهر شیراز با استفاده از داده های رادیوسوند: پیوند دما و بارش

صفحه 63-76

10.30467/nivar.2015.32595

الهام فخاری زاده شیرازی؛ سید محمد جعفر ناظم السادات؛ مسعود حقیقت؛ علی اکبر کامگار حقیقی