تحلیل روند سری زمانی دمای روز و شب در ایستگاه شهری کرمان طی دوره 2010-1961

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار آب و هواشناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و آمایش شهری، دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان

چکیده

تحلیل سری های زمانی در مدل سازی های ریاضی و پیش بینی وقایع آینده اهمیت زیادی دارد. لذا این پژوهش نیز به دنبال تحلیل تغییرات دمای روز هنگام و شب هنگام در ایستگاه شهری کرمان، طی ماههای مختلف دوره 2010-1961 است. به همین منظور، از آزمون من کندال و آماره Z (در سطح اطمینان 95 درصد) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد دمای روزهنگام در ماههای نوامبر، دسامبر، ژانویه، فوریه و آوریل (دوره سرد سال) روند افزایشی داشته است. همچنین، دمای شب هنگام در ماههای ژوئن، ژوئیه، اوت و سپتامبر (دوره گرم سال) روند کاهشی داشته است. به این معنا که روزهای دوره سرد سال طی نیم قرن اخیر، از حد نرمال گرمتر شده اند (به ویژه در ماههای نوامبر، دسامبر، ژانویه، فوریه و آوریل). در حالی که شب های دوره گرم سال، خنک تر از حد نرمال خود شده اند (به ویژه در ماههای ژوئن، ژوئیه، اوت و سپتامبر).   

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Trend Analysis of Time Series of Daily and Nightly Temperatures in Kerman Urban Station During the Period 2010-1961

نویسندگان [English]

  • Sadegh Karimi 1
  • Maryam Rastakhiz 2
  • Somayyeh Seddigh 3
1
2
3
چکیده [English]

Time series analysis in mathematical modeling and prediction of future events is very important. The aim of this research is to analyze changes in temperature during the day and at night in the city of Kerman station, during different months of the 2010-1961 period. For this purpose, the Mann-Kendall test statistic Z (at 95 percent) is used. The results showed day time temperature in the months of November, December, January, February and April (cold period) has increased. Also, the temperature at night during the months of June, July, August and September (warm period) have decreased. This means that the days of the cold period during the last half century, have been warmer than normal (especially in the months of November, December, January, February and April). While the nights warm period, have been cooler than normal levels (especially in the months of June, July, August and September).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trend Analysis
  • time series
  • Daily and Nightly Temperatures
  • Kerman station
1- ابراهیمی[a1] ، ح، امین علیزاده و سهیلا جوانمرد، 1384، بررسی وجود تغییرات دما در دشت مشهد به عنوان نمایه تغییر اقلیم در منطقه، فصل‌نامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 79، صص 18-5 . اداره کل هواشناسی استان کرمان، 1391.
2- اسدی، ا.، و علی حیدری، 1390، تحلیل تغییرات سری‌های دما و بارش شیراز طی دوره 2005-1951، فصل‌نامه جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، شماره 41، صص 152-137.
3- جهانبخش، س.، سیما ترابی، 1383، بررسی و پیش‌بینی تغییرات دما و بارش در ایران، فصل‌نامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 74، صص 125-104.
4- سالاری، ع.، امیر گندمکار، 1391، بررسی روند تغییرات دما در بندرعباس و جزیره قشم با استفاده از آزمون ناپارامتری من­کندال، فصل‌نامه جغرافیایی سرزمین، شماره 35، صص 92-77.
5- رحیم­زاده، ف.، احمد عسگری، 1383، نگرشی بر تفاوت نرخ افزایش دمای حداقل و حداکثر و کاهش دامنه شبانه­روزی دمای کشور، فصل‌نامه تحقیقات جغرافیایی، شماره  73، صص 171-155.
6- طالبی، م ص.، نجمه دهقانی و نجمه شیخ علیشاهی، 1390، مطالعه تغییر اقلیم در استان کرمان به روش من-کندال، یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر.
7- طالبی، م ص.، نجمه دهقانی و نجمه شیخ علیشاهی، 1391، تحلیل روند تغییرات دمای ایستگاه یزد به روش من-کندال، اولین همایش بین­المللی بحران‌های زیست محیطی و راهکارهای بهبود آن.
8- عزیزی، ق.، مصطفی کریمی احمدآباد و زهرا سبک­خیز، 1384، روند دمایی چند دهه اخیر ایران و افزایش CO2، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، شماره 5 ، 43-25.
9- مسعودیان، س ا.، 1383، بررسی روند دمای ایران در نیم سده‌ گذشته. فصل‌نامه جغرافیا وتوسعه، شماره 3، صص 106-89 .
10- Chung, Y.S., Yoon, M.B., 2000, Interpretation of recent temperature and precipitation trends observed in Korea, Theor Appl Climatol, 67: 171–180.
11- Grieser, J., Tromel, S., & Schonwiese, C. D., 2002, Statistical time series decomposition into significant components and application to European temperature, Theor. Appl. Climatol. 71: 171-183.
12- Ka-Lun, Lau., Edward, Ng., & Chao, Ren., 2013, A Study of Climate Change inHong Kong by Extending Past Tem­perature Record from 1971 to 2010, Urban Climate News (IAUC), No.47: 24-27.
13- Kendall, M.G., 1975, Rank Correlation Methods, Charles Griffin, London. 272p.
14- Kothyari, U.C., and Singh, V.P., 1996, Rainfall and temperature trends in India, Hydrological Processes, 10: 357–372.
15- Niedzwiedz, T., Ustrnul, Z., Szalai, S., and Weber, R.O., 1996, Trends of maximum and minimum daily temperatures in central and southeastern Europe, Int J Climatol 16: 765–782.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16- Onate, J.J., and Pou, A., 1996, Temperature variations in Spain since 1901: A preliminary analysis, Int J Climatol, 16: 805–815.
17- Salinger, M.J., 1995, Southwest Pacific temperatures: Trends in maximum and minimum temper- atures, Atmos Res, 37: 87-99.
18- Serrano, A., Mateos, V.L., and Garcia, J.A., 1999, Trend analysis of monthly precipitation over the Iberian peninsula for the period 1921-1995, phys Chem EARTH(B), 24:                 85-90.
19- Yue, S., and Hashino, M., 2003, Temperature trends in Japan: 1900-1996, Theor Appl Climatol, 75: 15-27.
 [a1]توضیح برای داور محترم:
منابع طبق فرمت نشریه شماره گذاری شده است همچنین در داخل متن نیز بایستی در یک کروشه به شماره منابع مرتب شده پایان مقاله رفرنس داده شود. لذا نویسندگان، ملزم به رعایت فرمت نشریه نیوار می باشند.
دوره 39، 90-91
مهر 1394
صفحه 45-54
  • تاریخ دریافت: 13 اردیبهشت 1394
  • تاریخ بازنگری: 04 خرداد 1394
  • تاریخ پذیرش: 06 تیر 1394
  • تاریخ اولین انتشار: 01 مهر 1394