سنجش پارامترهای اقلیمی با هدف توسعه بوم گردی (اکوتورسیم) در شهرستان نور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه پیام نور

چکیده

ویژگی های اقلیمی تأثیر قابل توجهی بر توسعه اکوتوریسم یک منطقه دارد. در این زمینه با شناسایی پارامترهای موثر در برنامه ریزی گردشگری می توان گامی مؤثر در جهت رشد و شکوفایی منطقه برداشت. در ارتباط با فعالیت گردشگری، آنچه زمینه ساز توسعه این فعالیت محسوب می شود منوط به اقلیم آسایش گردشگری است . در این پژوهش به منظور بررسی اقلیم آسایش گردشگری شهرستان نور جهت توسعه اکوتوریسم، پارامترهای اقلیمی با استفاده از مدل های Beiker ، TCI و Terjung ، به روش توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که در هر دو شاخص Terjung و TCI در ماه های خرداد، تیر، مرداد و شهریور شرایط اقلیمی مناسب گردشگری وجود دارد و در مورد شاخص Beiker مشخص گردید که هیچ کدام از ماه های سال شرایط مطلوب اقلیمی را دارا نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Climate Parameters Based on Development of Ecotourism in Noor City

چکیده [English]

Climatic characteristics have a significant impact on the development of ecotourism in a region. In this regard it can be taken a major step forward in the growth and prosperity of the region by identifying effective parameters in tourism planning. In relation to tourism activity, what that help the development of this activitiy, is depends on Tourism Climate. In this research with method of descriptive- analytical in order to evaluation of tourism climate in Noor city for ecotourism development, climate parameters have been analyzed using models Beiker, TCI and Terjung. The results show that there is suitable climatic conditions for tourism in both the Terjung and TCI in the months of June, July, August and September but none of the months of the year is favorable climatic according to result of Beiker.
 

1- آستانی، س.، خدابخش، نرجس، پهنه‌بندی اقلیم آسایش گردشگری تالاب بین‌المللی گاوخونی به کمک شاخص TCI و استفاده از نرم‌افزار GIS، مجموعه مقالات همایش ملی بوم‌های بیابانی گردشگری و هنرهای محیطی، دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد، 1390.
2- اکبرپور سراسکانرود، م.، نوربخش، فاطمه، نقش اکوتوریسم در توسعه پایداری شهری و روستایی نمونه موردی جزیره قشم، فصل‌نامه مسکن و محیط روستا، شماره 132:76-61، 1389.
3- ذوالفقاری، ح.، ارزیابی تاثیر آب و هوا بر صنعت توریسم، مجله رشد آموزش جغرافیا، شماره 53، 1378.
4- رمضانی گورابی، ب.، کیانپور، حسن، شناخت آسایش بیوکلیماتیک انسانی در حوضه شهرک ماسوله گیلان، فصل‌نامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره‌ی 11، شماره 4: 604-589، 1388.
5- ساری صراف، ب.؛ محمدی، غلامحسن و حسینی صدر، عاطفه، تعیین مناسب‌ترین شاخص Ray man برای مطالعه اقلیم آسایش در شمال استان آذربایجان غربی، چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران، تهران، ص 100-105، 1389.
6- شریف نژاد، م.، و همکاران، توریسم و توسعه روستایی، مجله جهاد، شماره 25، 1381.
7- طاووسی، ت.، و یاری، منیر، تعیین گستره آسایش دمایی در برنامه‌ریزی اقلیم گردشگری مورد استان سیستان و بلوچستان، نشریه جغرافیا و توسعه، شماره 31، 46-29، 1392.
8- فرج‌زاده اصل، م.، سیستم اطلاعات جغرافیایی و کاربرد آن در برنامه‌ریزی گردشگری، چاپ اول، انتشارات سمت، تهران، 1384.
9- فرج‌زاده، م.، و احمدی آبادی، علی، ارزیابی و پهنه‌بندی اقلیم گردشگری ایران با استفاده از شاخص اقلیم گردشگری، فصل‌نامه پژوهش‌های جغرافیای طبیعی، شماره 71، 1389.
10- کریمی، ج.، و محبوب‌فر، محمدرضا، کاربرد اقلیم در طرح توسعه صنعت توریسم، چاپ اول، انتشارات ارکان دانش، اصفهان، 1390.
11- کاویانی، م ر.، بررسی و تهیه نقشه زیست اقلیم انسانی ایران، فصل‌نامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 28: 108-77، 1372.
12- گرامی مطلق، ع.، و شبانکاری، مهران، پهنه‌بندی اقلیمی استان بوشهر، مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه تهران، شماره 20، 1385.
13- محمدی، ح.، آب و هواشناسی کاربردی، چاپ چهارم، انتشارات، دانشگاه تهران تهران، 1393.
14- محمدی، ح.، و سعیدی، علی، شاخص‌های زیست اقلیمی مؤثر بر ارزیابی آسایش انسان مطالعه موردی شهر قم، مجله محیط‌شناسی، سال 34، شماره 87: 86-73، 1386.
15- منشی‌زاده، ر ا.، جهانگردی، چاپ اول، انتشارات سمعی، تهران، 1376.
16- مسکن و شهرسازی، طرح جامع شهرستان کرمانشاه، 1376.
17- Blamey, R.K., Ecotourism the search for an operational definition, Journal of Sustainable Tourism 5, 109–130, 1997.
18- De Freitas .C.R, Tourism climatology: evaluating environmental information for decision making and business planning in the recreation and tourism sector; International journal Biometerology, 2003.
19- Maureen Agnew, Jean P. Palutikof, Climate Impacts on the Demand for Tourism, Proceedings of the First International Workshop on Climate, Tourism and Recreation, 2001.
20- Mieczkowski, Z., The tourism climatic index: A method of evaluating world climates for tourism, Canadian Geographer, 29 (3), 1985.
21- Matzarakis, A., Climate and Bioclimatic Information for the Tourism inGreece. Proceedings of the 1st International workshop on climate, tourism and recreation. International society of biometeorology, commission on climate, tourism and recreation, 2001.
22- Terjung, W. H., The jeographical application of some selected physioclimatic indices to Africa, International journal of biometeorology, volume 11, No.1:120, 1968.
23- Weaver, D. B., Ecotourism in the context of other tourism types, The encyclopedia of ecotourism, Oxon: CAB International, 2001.