مقاله پژوهشی
مطالعه موردی تحلیل عینی از طریق طرحوارة بارنز

لیلا امینی؛ ابراهیم میرزائی؛ غلامرضا خاکیان دهکردی

دوره 37، 83-82 ، مهر 1392، صفحه 3-12

چکیده
  جهت صدور پیش‌بینی، در مراحل آغازگری و شرایط اولیه، با استفاده از مدل‌های عددی درمناطق مختلف، به کلیه فراسنج‌های هواشناسی در فواصل مشخص برروی یک شبکه منظم، نیاز می‌باشد. انتقال داده‌های نامنظم دیدبانی شده به یک شبکه منظم، نیازمند استفاده از تحلیل عینی می‌باشد. طرحوارة تحلیل عینی بایستی درونیابی هموار را انجام داده، باعث افزایش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طبقه‌بندی آب‌شهاب‌ها با استفاده از اطلاعات مایکروویو ماهواره‌ای و روش شبکه‌های عصبی

ابوالحسن غیبی؛ آذرمهر خواجه‌ای

دوره 37، 83-82 ، مهر 1392، صفحه 13-24

چکیده
  آب‌شهاب‌های موجود در جو، به هر شکلی که باشند (جامد، مایع و گاز)، با تابش مایکروویو (از طریق پراکندگی، جذب و گسیل) برهمکنش می‌کنند. اندازه‌گیری‌های گمانه‌زن مایکروویو پیشرفته واحد B (AMSU-B) روی ماهواره‌های NOAA به نوع، شکل و توزیع اندازه و همچنین رفتار سقوطی آب‌شهاب‌ها در حجم تفکیک ابزار سنجش حساس و در نتیجه برای مطالعه انواع مختلف ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل زمانی و مکانی خشکسالی در پهنه خراسان با استفاده از شاخص SPI طی دوره 2005- 1966

ام السلمه بابایی فینی؛ ، امیرحسین حلبیان؛ زکیه راه چمنی

دوره 37، 83-82 ، مهر 1392، صفحه 25-36

چکیده
  خشکسالی یکی از رخدادهای جوی است که سبب خسارات زیادی در بخش‌های مختلفی مانند کشاورزی، اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی می‌شود و وقوع آن در اغلب مناطق جهان امری اجتناب‌ناپذیر است. از آن جایی که خشکسالی بر منابع آب زیرزمینی، رطوبت خاک و جریان رودخانه‌ها موثر است؛ در این پژوهش پدیده خشکسالی در سه استان خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی روند تغییرات بیشینه‌ دما در استان کهگیلویه ‌و ‌بویراحمد (مطالعه موردی: منطقه دشت‌روم)

غلامرضا نوری؛ ابراهیم ابراهیمی تبار

دوره 37، 83-82 ، مهر 1392، صفحه 37-46

چکیده
        فرایند تغییر اقلیم به ویژه دما و بارش مهم‌ترین بحث در قلمرو علوم محیطی می‌باشد. زیرا سیستم‌های انسانی وابسته به عناصر اقلیمی مانند کشاورزی، صنایع و امثال آن بر مبنای ثبات و پایداری اقلیم طراحی شده و عمل می‌نمایند. با بررسی روند تغییرات درجه حرارت می‌توان تا حدود زیادی تغییرات اقلیمی را ردیابی نمود. هدف از انجام این ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تغییرپذیری تعداد روزهای برفی وعمق برف در ایران، طی دوره آماری 2010-1981

حمید رضا طاهری؛ فروزان ارکیان

دوره 37، 83-82 ، مهر 1392، صفحه 47-58

چکیده
  در این مطالعه تغییرپذیری تعداد روزهای برفی با عمق برف ≥cm  1 (بزرگتر و مساوی یک سانتی متر) در کشور، در دو دوره آماری سی ساله (1981-2010) و 15 ساله (1996-2010) مورد بررسی قرار گرفت. پارامترهای مورد مطالعه شامل تعداد روزهای برفی، عمق برف، دمای میانگین، دمای بیشینه و دمای کمینه می‌باشد که از بانک اطلاعات سازمان هواشناسی کشور برای ماه‌های دسامبر، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل زمانی- مکانی شدت خشکسالی در دوره‌های آتی تحت ﺗﺄثیر تغییر اقلیم با استفاده از مدل (CGCM3) در استان اصفهان

سحر زیرک زاده؛ جواد بذرافشان

دوره 37، 83-82 ، مهر 1392، صفحه 59-72

چکیده
  طبق مطالعات مرکز پیش‌بینی و تحقیقات اقلیم هدلی در قرن 21 به دلیل گرمایش جهانی، خشکسالی‌های فراگیر و شدید، زندگی میلیون‌ها نفر در سراسر کره زمین را تهدید خواهد نمود. از آنجا که خشکسالی، بخش‌های مختلف جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد، لذا پایش و ارزیابی این بلیه در آینده به منظور برنامه‌ریزی صحیح، امری ضروری است. در این تحقیق، شدت خشکسالی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی احتمال رخداد مه در گستره های دمایی مختلف (مطالعه موردی: ایستگاه های همدیدی استان کردستان)

مژده پدرام؛ فاطمه صحراییان

دوره 37، 83-82 ، مهر 1392، صفحه 73-80

چکیده
        در این مطالعه با یافتن ارتباطی منطقی بین فراوانی رخداد مه و متغیر دما در یک محل، احتمال رخداد مه در شرایط دمایی نقطه مورد نظر برآورد شده است. برای این منظور از داده‌های 7 ایستگاه همدیدی استان کردستان در دوره آماری موجود هر ایستگاه به طور موردی استفاده شده است. ابتدا فراوانی نسبی و تجمعی رخداد مه درگستره‌های دمایی مختلف ...  بیشتر