مقاله پژوهشی
تحلیل روابط عوامل مکانی و روزهای برفی در ایران

ساره فرامرزی فرد؛ محسن قاسمی

دوره 37، 81-80 ، فروردین 1392، صفحه 3-14

چکیده
  در بسیاری از کشورهای جهان برای طبقه‌بندی‌های اقلیمی از روش‌های متعدد و مختلفی استفاده می‌شود اما در ایران تعداد معیارهای مورد استفاده‌اندک است و در نتیجه می‌توان گفت در بحث بارندگی کشور به بارش‌های جامد از جمله بارش برف توجه کمتری شده است. در تحقیق حاضر فراوانی روزهای دارای پدیده برف برای 50 ایستگاه سینوپتیک در ایران طی سال‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
کاربرد روش‌های خودوایازش وهلت وینترز جهت پیش‌بینی خشکسالی‌ها و ترسالی‌ها در اهواز

محسن لوعلیزاده؛ نعمت الله عقبا؛ ، نادر شفی خدایی

دوره 37، 81-80 ، فروردین 1392، صفحه 15-22

چکیده
  عناصر اقلیمی بویژه بارش دارای تغییرات معنی داری در دوره های زمانی مشخص  هستند. این تحقیق به منظور مطالعه و بررسی تغییرات زمانی بارش، تعیین خشکسالی ها – ترسالی ها و امکان پیش بینی آنها در شهر اهواز انجام گرفته است. دوره های خشکسالی – ترسالی و همچنین تداوم و شدت آنها با استفاده از شاخص استاندارد  Z و میانگین متحرک 5 ساله، محاسبه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مطالعه تغییرات زمانی برخی عناصر آب و هوایی در شمال شرق ایران (مطالعه موردی استان‌های خراسان شمالی و خراسان رضوی)

علی الهی گل

دوره 37، 81-80 ، فروردین 1392، صفحه 23-34

چکیده
  هدف این پژوهش مطالعه تغییر برخی عناصر آب و هوایی در ناحیه شمال شرق ایران از حالت نرمال می‌باشد. محاسبات و تحلیل‌ها بر روی میانگین دمای کمینه، بیشینه، بارش و رطوبت انجام شده است.  مقطع زمانی مورد مطالعه در این تحقیق یک دوره 20ساله است که بین سال‌های 1986 تا 2005 واقع می‌گردد و ایستگاه‌های مشهد، بجنورد، قوچان، سبزوار، سرخس و تربت حیدریه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تاثیر دوره موج برالگوی فرسایش و رسوب‌گذاری در مصب‌ها با استفاده از مدل‌سازی عددی

منیره السادات کیائی؛ علی کرمی خانیکی

دوره 37، 81-80 ، فروردین 1392، صفحه 35-42

چکیده
  مصب‌ها عناصری تاثیرگذار بر کنترل حرکات رسوب و توزیع آن در سواحل می‌باشند. بنابراین، شناسایی عوامل مؤثر بر هیدرودینامیک مصب‌ها که به عنوان فرآیندهای انتقال و از عوامل مهم در تعیین هندسه و شکل سواحل و مصب‌ها محسوب می‌شوند، بسیار حائز اهمیت اند. امواج از عوامل اصلی شکل دهنده مصب ها هستند. شکست موج در آبهای کم عمق دهانه مصب، موجب شکل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل روند تغییرات بارندگی و خشکسالی با استفاده از آزمون‌های من-کندال و سن در استان تهران

حسین ملکی نژاد؛ مهدی سلیمانی مطلق؛ اعظم جایدری؛ سمیه شاطر‌آبشوری

دوره 37، 81-80 ، فروردین 1392، صفحه 43-54

چکیده
  بررسی روند عوامل اقلیمی بویژه بارش در سری‌های زمانی مختلف می‌تواند نشان‌دهنده سیر وضعیت اقلیمی هر منطقه باشد از طرفی دیگر چنانچه مقایسه نتایج روند با نتایج یکی از شاخص‌های خشکسالی همراه باشد بهتر می‌توان شرایط اقلیمی را تحلیل نمود. در این تحقیق به منظور مطالعه روند بارش در استان تهران، بارش چهار ایستگاه سینوپتیک شاخص (آبعلی، دوشان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
الگوی برآورد رطوبت متوسط روزانه در اقلیم بیابانی و نیمه بیابانی ایران

محبوبة فرزندی؛ سید حسین ثنائی نژاد؛ حجت رضائی پژند؛ بیژن قهرمان

دوره 37، 81-80 ، فروردین 1392، صفحه 55-64

چکیده
  الگوی برآورد رطوبت نسبی روزانه به کمک داده های رطوبت ساعت‌های استاندارد و پارامترهای بارش روزانه، دمای حداقل، حداکثر و میانگین روزانه در مناطق بیابانی و نیمه بیابانی موضوع بحث این مقاله است. ابتدا خوشه بندی 149 ایستگاه‌ همدید ایران با شش عامل هوا و اقلیم شناسی در دسترس (دما، بارش، تبخیر، رطوبت نسبی، دامنه تغییرات دمای سالانه، ارتفاع ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی الگو، ساز و کار تشکیل و اثرات گرد وغبار

عباس شاهسونی؛ کاظم ندافی؛ مریم یاراحمدی؛ ، مجید کرمانی؛ الهام یاراحمدی

دوره 37، 81-80 ، فروردین 1392، صفحه 65-82

چکیده
  گرد وغباراثرات مضری بر سلامت و اقتصاد جامعه و همچنین تغییر اقلیم دارند. شناخت ماهیت، منشاء و اثرات ریز گردها در تعیین روشهای کنترل آن نقش بسزایی دارد. عوامل ایجاد کننده توفانهای گرد و خاک، تقسیم بندی آن، پارامترهای تشدید کننده و منشاء ایجاد توفانهای گرد و خاک در مقیاس جهانی، خاورمیانه و ایران، اثرات توفانهای گرد و غباری بر محیط زیست، ...  بیشتر