دوره و شماره: دوره 37، 81-80 - شماره پیاپی 81، فروردین 1392 

مقاله پژوهشی

تحلیل روابط عوامل مکانی و روزهای برفی در ایران

صفحه 3-14

ساره فرامرزی فرد؛ محسن قاسمی


الگوی برآورد رطوبت متوسط روزانه در اقلیم بیابانی و نیمه بیابانی ایران

صفحه 55-64

محبوبة فرزندی؛ سید حسین ثنائی نژاد؛ حجت رضائی پژند؛ بیژن قهرمان


بررسی الگو، ساز و کار تشکیل و اثرات گرد وغبار

صفحه 65-82

عباس شاهسونی؛ کاظم ندافی؛ مریم یاراحمدی؛ ، مجید کرمانی؛ الهام یاراحمدی