نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رئیس اداره هواشناسی آبعلی،تهران

2 استادیار، گروه هواشناسی، دانشکده علوم فنون دریایی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

در این مطالعه تغییرپذیری تعداد روزهای برفی با عمق برف ≥cm  1 (بزرگتر و مساوی یک سانتی متر) در کشور، در دو دوره آماری سی ساله (1981-2010) و 15 ساله (1996-2010) مورد بررسی قرار گرفت. پارامترهای مورد مطالعه شامل تعداد روزهای برفی، عمق برف، دمای میانگین، دمای بیشینه و دمای کمینه می‌باشد که از بانک اطلاعات سازمان هواشناسی کشور برای ماه‌های دسامبر، ژانویه و فوریه استخراج شد. بررسی نقشه‌های تغییرپذیری مکانی پارامترها(که توسط نرم افزار 1GIS رسم شده‌اند) برای ایستگاه‌هایی که سی سال آمار برف دارند نشان داد بیش‌ترین تعداد روزهای برفی و عمق برف متعلق به ایستگاه آبعلی با مقادیر به ترتیب 2457 روز و 80 سانتی متر در فصل زمستان می‌باشد. اما همین بررسی در بازه زمانی پانزده سال، بیش‌ترین تعداد روزهای برفی و عمق برف را متعلق به ایستگاه کوهرنگ با مقادیر به ترتیب 1346 روز و 69.4 سانتی متر در فصل زمستان نشان داد. طبق نتایج این تحقیق روند معنادار کاهشی در تعداد روزهای برفی و عمق برف در اغلب ایستگاه‌ها به جز ایستگاه‌های کاشان، گرگان، نوشهر و بندر انزلی در بازه زمانی سی سال رخ داده است در صورتیکه فقط در پنج ایستگاه آبعلی، اصفهان، سنندج، تبریز و ارومیه روند افزایشی دما در فصل زمستان مشاهده شده است و در بقیه ایستگاه‌ها در طی سی سال روند خاصی در دمای میانگین رخ نداده است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of Variability and Trends in Number of Days with Snow Covers and snow cover depth in Iran during 1981-2010

نویسندگان [English]

  • hamidreza taheri 1
  • forouzan arkiyan 2

چکیده [English]

This study investigates the changes and variability of the number of days with snow covers of ≥1 cm depth and the snow cover depth at 18 meteorological stations throughout Iran, spanning a period of 30 years (1981–2010) and 15 years (1996–2010). The studied parameters such as the number of days with snow cover; the snow cover depth and (mean, maximum and minimum) temperature was extracted from Iran meteorological organization data archive for December, January and February months. Investigation of spatial variability of parameters using GIS map shows that for the station with 30 years data, maximum number of days with snow cover and  snow depth belongs to Abali station with values 2457 days and 80 cm in winter, respectively. But for stations with 15 years period data, maximum number of days with snow cover and snow depth belongs to Kohrang station with values 1346 days and 69.4 cm in winter, respectively. The results show significantee decreasing trend in time series of the days with snow cover and the snow cover depth at most stations  except Kashan, Gorgan, Noshahr and  Bandar Anzali stations in 30 years period while only in 5 stations  such as Abali, Isfahan, Sanandaj, Tabriz and Urmia, increasing trend in temperature was observed also there wasn’t any trend in mean temperature in other stations .   

کلیدواژه‌ها [English]

  • The number of days with snow covers
  • Snow depth
  • Climate change
  • Temperature
 
منابع
1-ارکیان، ف. و ب. ضیائی، 1391، بررسی بلند مدت اقلیم دریاچه ارومیه و عوامل موثر بر کاهش آب دریاچه، پایان نامه کارشناسی ارشد.واحد تهران شمال دانشگاه آزاد اسلامی.
2-احمدی، حسن و طاهری، سمیه،1387، کنترل برف و بهمن،انتشارات دانشگاه تهران،صفحه.336.
3-رحیم زاده، ف. ،1390، روش های آماری در مطالعات هواشناسی و اقلیم شناسی،انتشارات رجاء سید باقر حسینی، صفحه.423.
4-قائمی و نوحی، 1355، تجزیه و تحلیل آماری ریزش برف، انتشارات سازمان هواشناسی کشور، صفحه.73.
5-گنجی،م.،1349،تقسیمات اقلیمی کشور، تحقیق.
6-موسوی بایگی، محمد.، 1382، برف و بهمن (مدیریت مناطق برف گیر)، انتشارات آستان قدس رضوی، صفحه.230.
7-پژوهشکده هواشناسی، 1378، آشکارسازی تغییر اقلیم در ایران مجموعه گزارشات.
8-مدرس‌پور،1369، پایان نامه.
9-      Brun,E.,Vionnet,V.,Boone,A.,Decharme,B.,Peings,Y.,Valette,R.,2012,Simulation of  Northern Eurasian Local Snow Depth,Mass,and Density Using a Detailed SnowpackModeand Meteorological analyses.doi://http://dx/.doi.org.
10-  Fischer,A., 2010, the Measuremcnt Factors in Estimating Snowfall Derived From Snow Cover Surfaces Using Acoustic Snow Depth Sensors.Fischer. p681-699.
11-  Ghatak,D.,Gong,G.,Frei,A.,2009, Noth American Temperature,Snowfall,and Snow,Depth Response to Winter Climate Modes. Journal of Climat. p2320-2332.
12-  Knuth,S.,Tripol,G.,Tam,G.,Weidner,G.,2009,the Influencc of Blowing Snow and Precipitation on Snow Depth Change Across the Ross Ice Shelf and Ross Sea Regions of Antarctieca.Journal of Applied Meteorology and Climatology. P1306-1321.
13-  Sturm,M.,Taras,B.,Liston,G.,Derksen,C.,Jonas,T.,Lea,j.,2010,Estimating Snow Water Fquivalent Using Depth  Data and Climate Classes. Journal of  Hydrometeorology. P1380-1394.
14-  Falarz, M., 2004, Variabilityand Trends inthe Duration and Depth of Snow Cover inPolandinthe20thCentury. International Journal of Climatology.p1713-1724.