دوره و شماره: دوره 43، 106-107 - شماره پیاپی 107، مهر 1398، صفحه 1-137 
تحلیل روند میانگین دما و بارش سالانه در ایران برای دوره 1988 تا 2017 میلادی

صفحه 36-49

10.30467/nivar.2019.184059.1128

فاطمه عباسی؛ منصوره کوهی؛ یاشار فلامرزی؛ زهره جوانشیری؛ شراره ملبوسی؛ ایمان بابائیان


بررسی همدیدی موج گرمای آوریل 2008 ایران

صفحه 97-107

10.30467/nivar.2019.168743.1119

هنگامه شیراوند؛ فرشته رضایی؛ علیرضا شکیبا