نویسندگان

1 گروه آبیاری زهکشی دانشگاه شهیدچمران اهواز

2 دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

این مطالعه با هدف ارزیابی تغییرات اقلیمی آینده جنوب اهواز با استفاده از مدل‌های گردش عمومی براساس رویکرد جدید IPCC-AR5 انجام شده است. بدین منظور، داده‌های دمای متوسط و بارش شش مدل اقلیمی گزارش پنجم استخراج گردید. بعد از بررسی عملکرد آن‌ها برای منطقه مورد مطالعه، از دو مدل EC-EARTH و CESM1-CAM5 به‌منظور بررسی تغییرات اقلیمی دما و دو مدل EC-EARTHو BNU-ESM برای پارامتر بارش در محدوده مورد مطالعه تحت دو سناریوی RCP2.6 و RCP8.5 استفاده شد و تحت ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی واداﺷﺖ ﺗﺎبشی RCP2.6وRCP8.5 با بهره‌گیری از LARS-WG ریزمقیاس-سازی شدند. نتایج نشان داد دما در دوره 2035-2016 بین 5/0 تا 4 درجه سانتی‌گراد نسبت به دوره پایه 2000-1970 افزایش می‌یابد. این در حالی است که منطقه مورد مطالعه شاهد کاهش بارش در اکثر ماه‌ها خواهد بود. روند تغییرات فصلی بارش با استفاده از آزمون من-کندال نشان داد که پارامتر بارش در اکثر مدل‌ها و سناریوها از روند معنی‌داری پیروی نمی‌کند و تنها در الگوی اقلیمی RCP2.6-EC-EARTH برای فصل تابستان در سطح اطمینان 90 درصد روند افزایشی دارد. روند تغییرات دما، در الگوی اقلیمی EC-EARTH- RCP8.5 برای فصل بهار در سطح 95 درصد و تابستان در سطح 99 درصد افزایشی می‌باشد و در الگوی اقلیمی CESM1-CAM5-RCP2.6 در فصل تابستان روند افزایشی در سطح 95 درصد را نشان می‌دهد. در الگوی اقلیمی CESM1-CAM5-RCP8.5، روند دما در فصول پاییز و زمستان در سطح 95 درصد دارای روندی معنی‌دار افزایشی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the trend of future climate change under the Representative Concentration Pathway scenarios using non-parametric Man-Kendall test (Case study: South of Ahvaz)

نویسندگان [English]

  • Mahboobe Ghasemi 1
  • amir soltani 2
  • Abdali Naseri 2
  • Hadi Moazed 2

1 water department, Shahid Chamran University of Ahwaz

2 irrigation and drainage department

چکیده [English]

 
This research was developed to assess future climatic changes in the south of Ahwaz using General Circulation Models (GCM) based on IPCC-AR5. Temperature and precipitation data were extracted from 6 models in AR5. Then, EC-EARTH and CESM1-CAM5 for temperature and EC-EARTH and BNU-ESM for precipitation were used in LARS WG for downscaling. The results showed the temperature increase of 0.5 to 4 °C in winter and spring and 2 to 3 °C in summer and autumn. Precipitation will decrease in all months in the period of 2016–2035. This case study predicted the reduction of precipitation in most of the months. Investigation of the number of rainy days showed that this parameter had increased in all patterns. The results of the Mann-Kendall test also revealed that the precipitation didn’t have statistically significant trend.. Only EC-EARTH2.6 had an increasing trend for summer. This increase was significant at the 90% confidence level. In the case of the temperature parameter, the EC-EARTH8.5 pattern was increased in spring and summer and it was statistically significant at the 95% level. This increase was significant at the 99% confidence level for the summer season. CESM-CAM5-2.6 had an increasing trend significant at the 95% confidence level in summer. CESM-CAM5-8.5 had an increasing trend significant at 95% confidence level in autumn and winter. In the annual scale, the temperature parameter had an increasing trend significant at the 90% confidence level.
Key words: AR5, Man Kendall, Temperature, Precipitation

کلیدواژه‌ها [English]

  • AR5
  • Man Kendall
  • Temperature
  • Precipitation
منابع
1- آقاخانی افشار، ا.، ی. حسن زاده، ع. ا. بسالت پور و م. پوررضا بیلندی، 1395، تغییرات فصلی بارش و درجه حرارت حوضه آبخیز کشف­رود در دوره­های آتی با رویکرد مدل­های گردش کلی سری 5 CMIP، مجله آب و خاک، (5)30: 1732-1718.
 
2- جعفرپور، ش. و ا. کانونی، 1394، سناریوهای تغییراقلیم درگزارش پنجم هیأت بین الدول تغییر اقلیم و مقایسه آن با گزارش قبلی، دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست.
 
3- رحیمی­مقدم، س.، ج. کامبوزیا و ر. دیهیم­فرد، 1397، ارزیابی ریسک ناشی از تنش گرما در ذرت دانه­ای استان خوزستان تحت شرایط تغییر اقلیم، تنش­های محیطی در علوم زراعی، 764-749.
 
4- قهرمان، ن.، ا. بابائیان و م. طباطبائی، 1395، بررسی اثرات تغییر اقلیم بر نیاز آبی و طول دوره رشد گیاه نیشکر تحت سناریوهای واداشت تابشی، مجله حفاظت منابع آب و خاکف (1) 6: 63-74.

5- گوهردوست، ا.، ف. عظیمی، ر. برنا و پ. کردوانی، 1397، تحلیل روند تغییر اقلیم استان خوزستان با استفاده از مدل­های آماری، فصلنامه جغرافیا، شماره پیاپی 31، 91-99.

 
6- نیکبخت شهبازی، ع.، 1397، بررسی میزان تغییرات بارش و تبخیر و تعرق محصولات کشاورزی در استان خوزستان تحت تأثیر تغییر اقلیم، مجله پژوهش‌های حفاظت آب و خاک، 25 (6): 123-139.
 
 
 
7- Ashraf, B., A. Aghakouchak, 2017, Changes of climate extremes in Urmia lake basin: observations and multimodel ensemble projections, AGU Fall Meeting Abstracts.
 
8- Delju, A. H., A. Ceylan, E. Piguet & M. Rebetez, 2013, Observed climate variability and change in Urmia Lake Basin, Iran, Theoretical and applied climatology, 111 (1-2), pp. 285-296.
 
9- Gohari A., K. Madani, A. Mirchi, A. M. Bavani, 2014, System-Dynamics approach to evaluate climate change adaptation strategies for Iran’s Zayandeh-Rud Water System, Proceedings of the World Environmental and Water Resources Congress, pp. 1598-1607.
 
10- Kendall, M. G., 1955, Rank Correlation Methods, Griffin, London, 196 p.
 
11- Kousari, M., H. Ahani & R. Hendizadeh, 2013, Temporal and spatial trend detection of maximum air temperature in Iran during 1960–2005, Global and Planetary Change, 111, pp. 97–110.
 
12- Mann, H. B., 1945, Nonparametric tests against trend, Journal of Econometrica, 13 (3), pp. 245-259.
 
13- Schubert, S. D. & Y. K. Lim, 2013, Climate variability and weather extremes: Model-simulated and historical data, Journal of Extremes in a Changing Climate, pp. 239–285.
 
14- Zarghami, M., A. Abdi, I. Babaeian, Y. Hassanzadeh & R. Kanani, 2011, Impacts of climate change on runoffs in East Azerbaijan, Iran, Global food security – A review, Progress in Natural Science, 12 (12), pp. 130-146.
 
15- Zheng, B., K. Chenu, M. F. Dreccer & S. C. Chapman, 2012, Breeding for the future: what are the potential impacts of future frost and heat events on sowing and flowering time requirements for Australian bread wheat (Triticum aestivium) varieties? Global Change Biology, 18, pp. 2899–2914