تحلیل هندسی جابجایی ایستگاههای هواشناسی برای اتصال داده‌ها به یکدیگر ( مثال موردی ایستگاه هواشناسی شیراز)

نویسندگان

دانشگاه شیراز

چکیده

هدف از این پژوهش تشکیل سری زمانی بلند مدت شیراز به وسیله ی تحلیل هندسی ایستگاه‏های باران‏سنجی شیراز است که تاکنون چهار بار جابه‏ جا شده است. آمار بارش سه ایستگاه قدیمی شیراز (کنسولگری انگلیس، خیابان مشیر کهنه و خیابان ارتش سوم) در دوره زراعی 1302 تا 1345 هجری شمسی، از طریق یکی از شرکت‏های وابسته به سازمان آب جمع‏آوری شد. از سال 1345 تاکنون آمار بارش توسط دو ایستگاه سازمان آب و سینوپتیک شیراز اندازه‏گیری می‏شود. روش کار به این صورت بوده است که معیار تحلیل هندسی برای میزان جابه‏جایی افقی تا حداکثر 5 کیلومتر و جابه‏جایی عمودی تا حداکثر 75 متر در نظر گرفته شد. تا در این صورت پیوند دو سری زمانی از نظر هندسی معنادار شود. دو آزمون ران و من- ویتنی برای سری زمانی حاصل انجام شد. نتایج نشان داد آمار سه ایستگاه قدیمی شیراز را می توان به عنوان یک سری زمانی به هم پیوسته در نظر گرفت زیرا معیار تحلیل هندسی را برآورده می‏کند. همچنین آمار ایستگاه سازمان آب را می توان به آمار سه ایستگاه قدیمی شیراز پیوند زد و سری زمانی 90 ساله شیراز را در دوره 1302 تا 1392 ساخت. آزمون ران نشان داد که داده‏ها به‏صورت تصادفی تولید شده‏اند. آزمون ناپارامتری من‏ویتنی نیز برای اطلاع از اختلاف میانگین دو دوره قدیم و جدید اندازه‏گیری بارش انجام شد و نشان داد که از دیدگاه آماری اختلاف میانگین بین دو سری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geometric Analysis of Meteorological Station Movements to Connect Data to Each Other (Case Study of Shiraz Meteorological Station)

نویسندگان [English]

  • abdolhamid behroozi
  • mohammadreza pishvaei
shiraz univercity
چکیده [English]

The purpose of this research is to establish a long time series of Shiraz through geometric analysis of Shiraz rain measurement stations, which has been displaced four times. The precipitation statistics of three old Shiraz stations (British Consulate, Moshir St. and Army III streets) were collected from a water company affiliated to the Water Organization during the period from 1302 to 1345. Since 1345, rainfall statistics are measured by two water and synoptic stations in Shiraz. The method used was that the geometric analysis criterion was considered for horizontal displacement up to a maximum of 5 km and a vertical displacement up to a maximum of 75 meters. In this case, the link between two series of times becomes meaningful. Two Ran and Mann-Whitney tests were performed for the time series. The results show that the statistics of the three old Shiraz stations can be considered as an interconnected time series because it meets the criterion of geometric analysis. Also, the statistics of the Water Organization Station can be linked to the statistics of the three old Shiraz stations and built the 90-year series of Shiraz during the period from 1302 to 1392. The Ran test showed that data was generated randomly. The Mann-Whitney nonparametric test was also used to determine the difference between the two old and new meanings of rainfall measurement and showed that there is no statistical difference between the two series.

کلیدواژه‌ها [English]

  • SHIRAZ
  • RAINFAL
  • GEOMETRIC ANALYSISE
منابع
1- اداره کل هواشناسی استان فارس، 1392، گزارش مرکز تحقیقات (www.farsmet.ir).
 2- خلیلی، ک.، س. بشارت و آ. جباری، 1386، بررسی کفایت ایستگاه‏های باران‏سنجی و شعاع مؤثر هر ایستگاه  (مطالعه موردی: حوضه‏ی میانی آذربایجان غربی)، مجموعه مقالات نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، کرمان.
 3- شرافت، ز.، م. ر. پیشوایی و ه. عطایی، 1393، توزیع فرازسنجی ایستگاه‏های باران­سنجی در استان فارس و اعتبار آب ورودی به منطقه، دومین همایش ملی بحران آب، دانشگاه شهرکرد، 8 صفحه.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4- Fujita, T. Theodore, 1981, Tornadoes and downbursts in the context of generalized planetary scales, Journal of the Atmospheric Sciences, 38 (8), pp. 1511-1534.
 
5- Met. Office, UK, 2010 b, The British Rainfall Network in 2010, National Met., Library and Archive, Crown copyright, power point pdf file, 33 pages.
 
6- Pishvaei, M. R., 2001, A Case Study for Calculation of Areal Mean Precipitation over a Basin in Southwestern Slovakia, Acta Met. Univ. Comenianae, No. XXX, pp. 19-30.
 
7- Rosenan, N., 1955, One hundred years of rainfall in Jerusalem: a homotopic series of annual amounts, Israel Exploration Journal, 5 (3), pp. 137-153.
 
8- Suzuki, Y., E. Nakakita & S. Ikebuchi, 2003, Numerical Study of Rainfall – Topography Relationship in Mountainous Region of Japan Using Mesoscale Meteorological Model, International Association of Hydrological Sciences, Publication, 282, pp. 43-50.
 
9- WMO No.168, 2008, Guide to Hydrological Practices, Sixth edition, Vol. II.
 
10- WMO, 2015, Climate Data and Data Related Products,http://www.wmo.int/pages/themes/climate/climate_data_and_products.php, 07 Feb. 2015