نویسندگان

1 گروه آبیاری و زهکشی /دانشگاه کردستان

2 گروه جغرافیای طبیعی/دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

یکی از مهم‌ترین مباحث و چالش‌های پیش روی بشر در قرن ۲۱ پدیده تغییر اقلیم و اثرات آن بر افزایش دما و مقدار مصرف بهره وری آب می‌باشد. این پدیده به دلیل افزایش میزان گازهای گلخانه‌ای بعد از انقلاب صنعتی آغاز شده به گونه‌ای که دمای جو کره زمین از آغاز انقلاب صنعتی تاکنون حدود ۱ درجه سلسیوس افزایش یافته است. این افزایش دما باعث تغییرات در دیگر متغیرهای اقلیمی شده و در دهه‌های اخیر اثرات مختلفی را بر سیستم‌هایی که با واسطه و یا بدون واسطه با جو کره زمین در ارتباط هستند گذاشته است. بنابراین می‌بایست برای هر منطقه به اقدامات مختلف جهت کاهش گازهای گلخانه‌ای و راه‌کارهای سازگاری با تغییر اقلیم مبادرت ورزید. در پژوهش حاضر با شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید از منابع آب در کشور تحلیل و اولویت‌بندی آن‌ها با مدل SOWT و همچنین وزن دهی با مدل ANP بهترین راهبرد ملی برای بهره وری مصرف آب و سازگاری با تغییر اقلیم تعیین شد که بر اساس نتایج حاصل می‌توان به دو الگو اشاره نمود. الگوی شماره 1 با عنوان «کنترل، کاهش و حذف تدریجی منابع بهره‌ وری مصرف آب ناپایدار و ناسالم» و الگوی شماره 2 «مدیریت، بهبود و افزایش بهره وری مصرف آب پایدار» موجب پایدارسازی نظام توسعه بهره ‌وری مصرف آب در کشور به منظور سازگاری با تغییر اقلیم در دو بازه میان مدت و بلند مدت خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Provide a Water Consumption Strategic plan in Iran to Adapting the Climate Change

نویسندگان [English]

  • Shadieh Heydari Tasheh Kabood 1
  • Seyed Asaad Hosseini 2

1 Department of Irrigation & Drainage/ Kurdistan University

2 Department of Physical Geography/ Mohaghegh Ardabili University

چکیده [English]

The most important issues and challenges facing humanity in the 21st century are the phenomenon of climate change and its effects on increasing the temperature and amount of water consumption. This phenomenon has begun due to the increase in greenhouse gas emissions since the 1850s, following the industrialization of the planet, so that the temperature of the Earth's atmosphere has risen by about 1 degree. This increase in temperature causes changes in other climate variables and in recent decades has had a different impact on systems that are interfacing with or without interacting with the Earth's atmosphere. Therefore, it was necessary for each region to take different measures to reduce greenhouse gases and adaptation strategies for climate change. In this research, by identifying the strengths, weaknesses, opportunities and threats of water resources in the country, their SOWT model and their weighting with the ANP model were determined as the best national strategy for water consumption and adaptation to climate change in Iran. Based on the results, two models can be mentioned. Model No 1, entitled "Control, Reduction and Gradual Decrease in Sustainable and Unhealthy Consumption Volumes", and Model No. 2 "Management, Improvement and Increased Sustainable Water Consumption Resources", stabilize the system of sustainable consumption of water consumption in Iran in order to adapting the climate change in the medium to long term.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Development
  • Water Productivity
  • Climate Change
  • ANP
  • SWOT
منابع
1- بلیانی، س.، 1395، راهنمای جامع مدل های کاربردی GIS در برنامه­ریزی­های شهری، روستایی و محیطی، انتشارات آزاد پیما.
2- ذوالفقاری، ح.، 1395، مبانی سامانه اقلیم زمین، انتشارات دانشگاه رازی، کرمانشاه.
 
3- رکن­الدین افتخاری، ع. و د. مهدوی، 1385، راهکارهای توسعه راهبردی با استفاده از مدل SWOT، فصلنامه برنامه­ریزی و آمایش فضا، دوره 10، شماره 2، تابستان: 31-1.
 
4- عساکره، ح.، 1393، تغییر اقلیم، انتشارات دانشگاه زنجان، زنجان.
 
5-گلکار، ک.، ۱۳۸۶، مناسب‌سازی تکنیک تحلیلی سوات برای کاربرد در طراحی شهری، مجله صفه، سال 15، شماره ۱: 104-101.
 
6- وطن‌دوست، م.، م. اژدری مقدم و م. علی پرست، 1388، مدل‌سازی سناریوهای مختلف برنامه‌ریزی منابع آب در محدوده مطالعاتی دره­گز، همایش ملی الگوهای توسعه پایدار در مدیریت آب.
 
7- هانگر، ج. د. و ت. الف ویلن، 1381، مبانی مدیرت استراتژیک، ترجمه سید محمد اعرابی و داود ایزدی، انتشارات دفتر پژوهش­های فرهنگی، چاپ اول، تهران.
 
8- هریسون، ج. و ج. کارون، 1382، مدیریت استراتژیک، ترجمه بهروز قاسمی، انتشارات هیات، چاپ اول، تهران.
 
9- Cheng, H. & Y. Hu, 2012, Improving China Water Resource Management for Better Adaptation to Climate Change, Climate Change, 112 (2): 253-282.
 
10- Ebuehi, O. M. & O. A. Olusanya, 2013, Climate Change: knowledge, attitude and practice among the residents of Ifo LGA, Ogun State, South West, Nigeria–challenges and prospects towards site-specific interventions, International Journal of Global Warming, 5 (3): 345-365
 
11- Farajzadeh, M., K. Madani, A. Massah & R. Davtalab, 2014, Climate Change on Reliability of Water Delivery in Downstream Karkheh River Basin and Its Adaptation Strategies, Journal of soil and water resources conservation, 3 (3): 49-63.
 
12- Hong, C. W. & N. W. Chan, 2010, Strenght Weakness- Opportunities- Threats Analysis of Penang National Park for Strategic Ecotourism Management, World Applied Sciences Journal 10 (Special Issue of Tourism & Hospitality).
 
13- IPCC, 2014, Climate Change 2014: synthesis report, Contribution of Working Groups I. II and III to the Fifth Assessment Report of the IPCC, Geneva, Switzerland, 151.
 
14- IPCC, 2007, Climate Change 2007, The Physical Science Basis, Contribution of working group I to the fourth assessment rep. of the IPCC on climate change, S. Solomon, D. Qin, M. Manning, Z. Chen, M. Marquis, K. Averyt, M. Tingor & H. L. Miller, eds., Cambridge Univ. Press, UK.
 
15- Karami, S., S. M. Shobeiri & H. R. Jafari, 2017, Assessment of knowledge, attitudes and practices (KAP) towards climate change education (CCE) among lower secondary teachers in Tehran, Iran, International Journal of Climate Change Strategies and Management, 9 (3): 402-415.
 
16- Mamat, N. & J. Daneil, 2007, Statiscal analysis on time complexity and rank consistency between singular value decomposition and duality approach in AHP: A case study of faculty member selection, Mathematical and Computer Modeling, 46: 1099-1109.
 
17- Marinoni, O., 2007, some words on the analysis and location of educational institutions (secondary school) using GIS Case Study of Isfahan 3. Spatial planning (Geography), 19-38.
 
18- Raje, D. & P. Mujumdar, 2009, Reservoir Performance under Uncertainty in Hydrologic Impacts of Climate Change, Advances in Water Resources, 33 (3): 312-326.
 
19- Thoreau, F., A. d'Hoop, A. Amat, M. T. Sorensen, P. J. Van den Brink, M. Liess, 2016, Combined and interactive effects of global climate change & toxicants on populations & communities, Environmental toxicology and chemistry, 32 (1): 49-61.
 
20- World Bank, P. T., 2012, Turn down the heat, why a f °C warmer world must be avoided, A Report for the World Bank by the Postdam Institute for Climate Impact Research and Climate Analysis.