کاربرد روش‌های خودوایازش وهلت وینترز جهت پیش‌بینی خشکسالی‌ها و ترسالی‌ها در اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رییس اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی اهواز

2 رییس اداره فنی اداره کل هواشناسی خوزستان

3 مدیر کل هواشناسی استان بوشهر

چکیده

عناصر اقلیمی بویژه بارش دارای تغییرات معنی داری در دوره های زمانی مشخص  هستند. این تحقیق به منظور مطالعه و بررسی تغییرات زمانی بارش، تعیین خشکسالی ها – ترسالی ها و امکان پیش بینی آنها در شهر اهواز انجام گرفته است. دوره های خشکسالی – ترسالی و همچنین تداوم و شدت آنها با استفاده از شاخص استاندارد  Z و میانگین متحرک 5 ساله، محاسبه شده و امکان پیش بینی آنها با استفاده از مدلهای سری زمانی هلت وینترز و خودوایازش مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از داده های بارش ماهانه ایستگاه سینوپتیک همدیدی اهواز به مدت 45 سال، (1343 تا 1387) استفاده شده است. نتایج بررسی ها نشان می‌دهد که ارقام پیش بینی با روش هلت وینترز نزدیکی بیشتری با ارقام مشاهده شده دارد.                                                                                        

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of auto-regression and Halt-Winters Models in droughts and wet year's prediction in Ahvaz

نویسندگان [English]

  • mohsen loalizadeh 1
  • neematallah oghba 2
  • nader shafikhodaee 3
چکیده [English]

Climatic factors, especially rainfall, the most significant periods of time. Recognizing these changes, allowing optimum utilization of nature provides. The present research has been carried out with the purpose of time-based fluctuations of precipitation, the determination of droughts and wet periods, and the possibility of their prediction for Ahvaz. The wet and dry (droughts) periods and their intensity and successiveness have been estimated through the calculation of Z standard score and five-year moving mean. The possibility of their prediction has been accomplished by the use of time series models of Halt-Winters and auto regression. For doing so, we have applied the 45-year data precipitation records of Ahvaz synoptic station (1955 -2009). Results of our study indicate that the predicted values through Auto-regression have more proximity with the observed values

کلیدواژه‌ها [English]

  • time series
  • Halt-Winters Model
  • Auto-regression Model
  • Z Standard Score
  • Drought
  • Wet Periods
  • Ahvaz
 
1- آذر، عادل و منصور مومنی (1385)، آمار و کاربرد آن در مدیریت، چاپ نهم، تهران،  انتشارات سمت.
2- رضایی بنفشه مجیدو فاطمه سرافروزه 1388 بررسی کاربرد روشهای اتو رگرسیووهلت وینترز جهت پیش‌بینی خشکسالی و ترسالی‌ها در تبریز همایش ملی کاهش اثرات بلایای جوی اردبیل فروردین 1388.
3- عزیزی، قاسم (1384)، بررسی خشکسالی‌ها – ترسالی‌ها و امکان پیش‌بینی آنها با استفاده از مدل سری زمانی هالت وینترز در استان هرمزگان، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 79.
4- نترویلیام واسرمن ویتمور ترجمه علی عمیدی سال 1373 -آمارکاربردی، چاپ سوم، تهران، انتشارات نشر دانشگاهی. 
5-Chow, W. T., and areliotis, S.J (1970):” Analysis of Stochastic Hydrologic Systems”. Water Resources Res., No.16, pp.1569-1582.
6- Kalekar Prajakta S December 6, 2004 Time series forecasting using Holt-Winters Exponential Smoothing Kanwal Rekhi School of Information Technology.
7-Mayez, J. (1996):” Spatial and Temporal Fluctuations of Monthly Rainfall in the British Isles and Variations in the Mid-Latitude Westerly Circulation”. INT. J. Climate l.16.585-596.
8- Sergio, M. Vicente-Serrano, S.M. (2006), Differences in spatial patterns of drought on different time scales: an analysis of the Iberian Peninsula, water resources management 20, 37–60.
9- Tosic, I. (2003) Spatial and temporal variability of winter and summer precipitation over Serbia and Montenegro, Theor. Appl. Climatology. 77, pp 47–56.