دوره و شماره: دوره 35، 75-74 - شماره پیاپی 75، مهر 1390 

مقاله پژوهشی

مروری بر جزییات فیزیکی طرحواره‌های پارامتره سطح در مدل پیش بینی عددی وضع هوا

صفحه 3-10

مهران خدامرادپور؛ پرویز ایران نژاد؛ ، سهراب حجام؛ رباب مشایخی


ارزیابی نرخ انتقال رسوب در بندر شهید باهنر

صفحه 41-46

کامران لاری؛ مسعود ترابی آزاد؛ زهره خیری