نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشکده هواشناسی

2 دکترای هواشناسی- سازمان هواشناسی کشور

چکیده

تأثیر پیش بینی صحیح وضع هوا در تمام جنبه‌های زندگی عادی و روزمره و نیز در امور تخصصی بر همگان روشن است. امروزه با بهره‌گیری بهینه از مدل‌های مختلف و شناخت از میزان صحت و دقت آن‌ها، گام‌هایی موثر در جهت تحقق این مهم برداشته شده است. یکی از این مدل‌ها، مدل‌های جهانی می‌باشد که استفاده عملیاتی از آن هنوز در کشور ما انجام نشده است. در این مطالعه، مدل جهانی فشارگرای به روش طیفی برای پیش‌بینی میدان ژئوپتانسیل طرّاحی گردید.  به دلیل حجم بالای اطّلاعات و محدودیّت رایانه‌های شخصی، مدل با قدرت تفکیک پائین اجرا می‌شود. میدان ژئوپتانسیل با کمک طرح‌واره‌ی سه ترازی در محیط طیفی پیش‌بینی می‌شود، سپس با بهره‌گیری از عکس تبدیلات لژاندر و فوریه از فضای طیفی به فضای فیزیکی برمی‌گردیم. این  مدل، کاملاًً حرکات موج و پیش‌روی آن را نمایش می‌دهد. اضافه کردن فرضیّاتی نظیر وجود جوّ چگال‌گرای، آزاد شدن گرمای نهان و لحاظ نمودن پستی و بلندی سطح زمین، می‌تواند پیش‌بینی‌های بهتری را از مدل به دست دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Introducing a barotropic spectral model T-21 to predict the geo-potential field

نویسندگان [English]

  • mohammadtaghi zamaniyan 1
  • parvin ghafariyan 2

چکیده [English]

The effect of accuracy of weather prediction on all aspects of normal life and special affairs is clear. Today, with optimal utilization of various models and knowledge of their accuracy, the effective steps have been taken in order to achieve this aim. The operational use of one of these models, global model, has not been done yet in our country. In this study, the barotropic model with spectral method was developed to predict the geo-potential field. Due to the high volume of information and capacity limitation of personal computers, model is performed with low resolution. Geo-potential field is predicted with leap frog scheme, and then with using the reverse of these conversions we can return to physical space from spectral space. Implementation of this model shows relatively good results. Some assumptions such as existence of baroclinic atmosphere, releasing latent heat and considering earth topography, can achieve a better prediction from this model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spectral method
  • Spherical harmonics
  • barotropic
 
1- فورنبرگ، بنت، راهنمای عملی برای روش های شبه طیفی، ترجمه‌ی دکتر سیّد محمّد حسینی.
2-       Chu, P. C. and Shan, X. and Fan, C. 2000: Comparison between wavenumber truncation and Horizontal Diffusion Methods in Spectral Models. Monthly Weather Review.7PP.
3-       Durran, D. R., 1999: Numerical Methods for Wave Equations in Geophysical Fluid Dynamics. Springer- Nerlag New York, Inc., 465PP.
4-       GARP 17. VOLII. Chaper3, page 121 to 275.
5-       Gelb, A. and Gleeson, J. 2001: Spectral Viscosity for Shallow Water Equations in Spherical Geometry. Monthly Weather Review. 15PP.
6-       Haltiner, G. J., and R. T. Williams, 1980: Numerical Prediction and Dynamic Meteorology, John Wiley & Sons, 477 PP.   
7-       Holton, J., 1992: An Introduction to Dynamic Meteorology. Academic Press, 511 PP.
8-       Krishnanamurti, T. N. 1998: An Introduction to Global Spectral Modeling. Oxford
9-       University Press, 253 PP.
10-   Ooyama, K. 2002: The Cubic_Spline Transform Method: Basic Difinitions and Tests in an ID Single Domain. Monthly Weather Review. 24 PP.
11-   Robert, A, J., 1968 Feb: Integration of a Spectral Barotropic Model from Global 500-MB Charts. Monthly Weather Review.
12-   Silberman, I., 1954. Planetary waves in the atmosphere. J. Meteorol., 11: 27-34.