ارزیابی نرخ انتقال رسوب در بندر شهید باهنر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیک دریا-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 دانش آموخته فیزیک دریا دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

انتقال رسوب یکی از مهمترین پارامترها در مسائل مهندسی سواحل می‌باشد. تعیین نرخ انتقال رسوب در مورفولوژی سواحل و احداث تاسیسات بندری ، ساخت حوضچه ها و اسکله ها از اهمیت زیادی برخوردار است. این مسئله در بنادر تاثیر بسیاری در پیش بینی عمر طرح ، میزان ایمنی آن در مقابل رسوب‌گذاری و تعیینتناوب لایروبی دارد . در این تحقیق، نرخ انتقال رسوب در منطقه بندر شهید باهنر مورد ارزیابی قرار گرفت . ابتدا با استفاده از داده های موج، جریان و دانه بندی منطقه میزان انتقال رسوب با روش های نیمه تجربی محاسبه شد و با میزان انتقال رسوب حاصل از نقشه های هیدروگرافی مقایسه و کالیبره شد. نتایج حاصل نشان داد که در منطقه مورد نظر روش بایکر از ارزیابی دقیقتری برخوردار است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating sediment transport in Shahid Bahonar port

نویسندگان [English]

 • kamran lari 1
 • masoud torabi 1
 • zohreh khiry 2
1
2
چکیده [English]

Sediment transport is one of the most important parameters in coastal engineering issues. It is very important to define the sediment transport rate  in the sea morphology and construction of port installation, ponds and waterfronts. The issue mentioned above is so affective on anticipated design life, safety of which against sedimentation and defining the dredging period. Sediment transport in Shahid Bahonar port was evaluated in the research. First, Sediment transport was calculated using data such as wave, flow and aggregation of the region and semi – empirical methods. Then it was compared with sediment transport resulted from hydrographic maps and it is calibrated. The results demonstrated that Biker method is more accurate in the region.   

کلیدواژه‌ها [English]

 • sediment transport-shahid bahonar port- bijker formula
 1.  

  1- چگینی، و، 1377. مجموعه کتاب‌های مهندسی دریا. جلد اول. نظریه‌های موج، شرکت جهاد تحقیقات آب و آب خیزداری.

  2- چگینی، و، 1385. تولید و تحلیل امواج تصادفی. مرکز ملی اقیانوس شناسی ایران. زولیو و فریگارد، پ.

  3- طرح جامع بندر شهید باهنر، سازمان بنادر و دریانوردی

  4- بابابیک، ا، ح، 1387. الگوی انتقال رسوب و روش‌های مناسب لایروبی در بار کانال خور موسی. پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیک دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال.

   

  5- عسگری نسب، ق، 1387. مطالعه و بررسی روش‌های مختلف لایروبی و لایروبی بهینه و تخلیه در بندر شهید رجایی. پایان نامه کارشناسی ارشد هیدروگرافی، دانشکده علوم و فنون دریایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال.

  6- احمدی نژاد؛ م، 1387. ارزیابی روابط برآورد انتقال رسوب غیر چسبنده در منطقه ساحلی بندر ریگ استان بوشهر. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

  1. Vicksburg, Ms (1984). SPM,. Shore protection manual. coastal Engineering Research Center, us Army Engineering Waterways Experiment station.
  2. Andrew chadwich and Christopher Fleming.  Coastal Engineering, processes, Theory and design practice, Dominic Reeve, spon press Taylor & Franics Group, LONDON and NEW YORK.
  3. (1987) "short term impoundment of longshore sediment transport" Miscellaneous Paper CERC-87-7; U. S. Army Engineer Water ways Experiment station; Vicksburg, MS.
  4. Kamphuis, J. W. (1991)."Alongshore sediment transport rate," Journal of Waterways, Port, Coastal and Ocean Engineering, ASCE, 117 (6), 624-641.

  11. Bijker, E. W. 1971. Longshore transport computations. Journal of Waterways, Harbours and Coastal Engineering Division, ASCE, 97 (WW4): 687-701.

  watanabe, I., Sakai, S. I., 2003. Environmental release and behavior of brominated