مقاله ترویجی
مطالعه ای مشاهداتی روی نسیم دریا در منطقه بوشهر

عباسعلی علی اکبر بیدختی؛ محمد مرادی

دوره 30، 56-57 ، فروردین 1384، صفحه 7-31

چکیده
  یکی از پدیده های میان مقیاس جوی ویژه مناطق ساحلی، نسیم دریا- خشکی است که به سبب اختلاف در ظرفیت گرمای ویژه خاک و آب پدید می آید. در این مطالعه با استفاده از داده های سودار ایستگاه بوشهر واقع در شمال خلیج فارس در برخی روزهای ماه های سپتامبر، اکتبر، نوامبر و دسامبر سال 2002 و بکارگیری برخی مدلهای تحلیلی، ویژگی های نسیم دریا-خشکی بوشهر مورد ...  بیشتر

مقاله ترویجی خشکسالی
تعیین شاخص خشکی در حوضه دریاچه نمک به روش دمارتن

طاهره انصافی مقدم

دوره 30، 56-57 ، فروردین 1384، صفحه 33-55

چکیده
  حوضه دریاچه نمک که در زمره مناطق خشک ونیمه خشک جای دارد از جمله حوضه‌های بسته‌ای است که در دامنه‌های جنوبی سلسله جبال البرز مرکزی بین مختصات جغرافیایی°48 تا ´30 و °52 طول شرقی و°33 تا °37 عرض شمالی واقع و در تقسیم‌بندی طرح جامع آب کشور، به عنوان حوضة هفتم مشخص شده است و حدود 92750 کیلومتر مربع وسعت دارد. حوضه دریاچه نمک، توسط استانهای ...  بیشتر

مقاله ترویجی هواشناسی
تحلیل و پیش بینی کل بارندگی ماهانه و سالانه مشهد در سال 2005

سیدرضا هاشمی؛ سید مهدی امیر جهانشاهی

دوره 30، 56-57 ، فروردین 1384، صفحه 57-73

چکیده
  در این مقاله میزان کل بارندگی ماهانه و سالانه در شهر مشهد مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. اطلاعات مورد نیاز از سالنامه هواشناسی کل کشور اخذ گردیده و مربوط به ژانویه 1974 الی آگوست 2004 می‌باشد. مقاله از سه بخش تشکیل شده است. در بخش اول به تحلیل مقدار کل بارندگی ماهانه و در بخش دوم به تحلیل مقدار کل بارندگی سالانه پرداخته و برای تحلیل داده ...  بیشتر

مقاله ترویجی
تحلیل روند بارش سالانه استان اصفهان

حسین عساکره

دوره 30، 56-57 ، فروردین 1384، صفحه 76-90

چکیده
  به منظور شناخت نظام تغییرات زمانی بارش استان اصفهان، سری های زمانی بارش سی ساله (2000 - 1969) استان براساس روش کریجینگ عام محاسبه گردید. بارش سالانه استان اصفهان طی سه دهه گذشته حاوی روند سهمی (درجه 2) بوده است. برپایه روش میانگین انتگرال ها و با حل معادلات نرمال رگرسیون برای یاخته‌های ایجاد شده (50´100 یاخته) در استان، متوسط تغییر بارش سالانه ...  بیشتر

مقاله ترویجی اقلیم شناسی
ضرورت قابل اعتماد بودن اطلاعات هواشناسی در مسائل اقلیم و تغییر اقلیم

زهره جهانگیری؛ فاطمه رحیم زاده

دوره 30، 56-57 ، فروردین 1384، صفحه 91-105

چکیده
  اقلیم در همه مقیاس‌های مکانی و زمانی تغییر می‌کند، اما روشن ساختن همه جانبه تغییرات اقلیمی کار آسانی نیست. مطالعات آشکارسازی تغییرات اقلیمی در دهه‌های اخیر براساس اندازه‌گیری مشاهدات هواشناسی انجام شده است. اندازه‌گیری مشاهدات فوق اغلب دارای خطا و یا عدم قطعیت است. حتی اگر این خطاها وجود نداشته باشد، رفتار اقلیمی چنان است که باعث ...  بیشتر