تحلیل و پیش بینی کل بارندگی ماهانه و سالانه مشهد در سال 2005

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

دانشگاه بیرجند

چکیده

در این مقاله میزان کل بارندگی ماهانه و سالانه در شهر مشهد مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. اطلاعات مورد نیاز از سالنامه هواشناسی کل کشور اخذ گردیده و مربوط به ژانویه 1974 الی آگوست 2004 می‌باشد. مقاله از سه بخش تشکیل شده است. در بخش اول به تحلیل مقدار کل بارندگی ماهانه و در بخش دوم به تحلیل مقدار کل بارندگی سالانه پرداخته و برای تحلیل داده ها و انجام پیش بینی ها از روشهای هموارسازی نمایی[1] و باکس و جنکینس[2] استفاده شده است. همچنین برای انتخاب بهترین روش پیش بینی از شاخصهای ارزیابی خطای الگو استفاده شده که مدلهای هموارسازی نمایی مناسبتر تشخیص داده شده است و بر این اساس به پیش بینی کل بارندگی 4 ماه آخر سال 2004 و شش ماه اول سال 2005، همچنین کل ریزش باران سالانه، سالهای 2005 ، 2006 و 2007 پرداخته شده است. در بخش سوم بوسیله روشهای رگرسیونی به تحلیل متوسط درجه حرارت سالانه و چگونگی تاثیر آن برمقدارکل بارندگی‌ سالانه پرداخته و نتیجه گرفته‌ شده است که ارتباط معکوس و معنی داری بین متوسط درجه حرارت سالانه و مقدار کل بارندگی وجود دارد و بر اساس متوسط پیش بینی های انجام شده در مورد مقدار کل بارندگی، متوسط درجه حرارت سالهای 2005 الی 2007 پیش بینی شده است که دارای سیر صعودی خواهد بود.3. Exponential Smoothing Methods


4. Box & Jenkins Methods

کلیدواژه‌ها

موضوعات