مطالعه ای مشاهداتی روی نسیم دریا در منطقه بوشهر

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

2 پژوهشکده هواشناسی و علوم جو

چکیده

یکی از پدیده های میان مقیاس جوی ویژه مناطق ساحلی، نسیم دریا- خشکی است که به سبب اختلاف در ظرفیت گرمای ویژه خاک و آب پدید می آید. در این مطالعه با استفاده از داده های سودار ایستگاه بوشهر واقع در شمال خلیج فارس در برخی روزهای ماه های سپتامبر، اکتبر، نوامبر و دسامبر سال 2002 و بکارگیری برخی مدلهای تحلیلی، ویژگی های نسیم دریا-خشکی بوشهر مورد محاسبه و بررسی قرار گرفته است. مشاهدات و محاسبات که باهم به خوبی هماهنگ می باشند نشان می دهند که میانگین عمق و بعد افقی نسیم دریا-خشکی در این بررسی به ترتیب 350 مت و 41 کیلومتر می باشد. همچنین مشاهدات نشان می دهند که در بیشتر روزهای این ماه ها نسیم دریا- خشکی رخ داده است به گونه ای که در ماه های سپتامبر، نوامبر و دسامبر 70 درصد و در ماه اکتبر 65 درصد داده های موجود معرف نسیم دریا- خشکی می باشند.

کلیدواژه‌ها