دوره و شماره: دوره 45، 112-113 - شماره پیاپی 112، فروردین 1400، صفحه 1-150 
بررسی تأثیر پارامترهای جوّی بر پوشش برف حوضه آبخیز کوهرنگ

صفحه 56-66

10.30467/nivar.2021.263731.1175

شهربانو منجذب مرودشتی؛ احمد مزیدی؛ کمال امیدوار؛ غلامعلی مظفری