نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 معاون توسعه و پیش بینی هواشناسی استان لرستان

2 رئیس گروه تحقیقات هواشناسی لرستان

3 مدیر کل هواشناسی لرستان

4 رییس گروه پیش بینی و پیش اگاهی های جوی هواشناسی لرستان

10.30467/nivar.2021.285488.1190

چکیده

1-آزادی، مجید؛ واشانی، سعید؛ حجام، سهراب؛ 1391، "پیش‌بینی احتمالاتی بارش با استفاده از پس‌پردازش ( post processing ) برون‌داد یک سامانه همادی، مجله فیزیک زمین و فضا، دوره 38 شماره 3، 2016-203. 2-قصابی، زهرا؛ کمالی، غلامعلی؛ مشکوتی، امیرحسین؛ حجام، سهراب؛ جواهری، نصراله؛ 1393، "ارزیابی عملکرد طرحواره‌های پارامترسازی خرد فیزیکی و همرفت مدل WRF در برآورد بارش در حوضه آبریز کارون در جنوب غرب ایران"، پژوهش‌های اقلیم شناسی، سال پنجم، 1-10. 3-آزادی، مجید؛ رضازاده، پرویز؛ میرزایی، ابراهیم؛ وکیلی، غلامعلی؛ 1382، "پیش‌بینی عددی سیستم‌های زمستانی روی ایران: مطالعه مقایسه ای پارامتری سازی‌های فیزیکی"، هشتمین کنفرانس دینامیک شاره‌ها. 4-هدایتی، اکرم؛ آزادی، مجید؛ 1389، "راستی آزمایی پیش‌بینی بارش مدل منطقه‌ای MM5 روی ایران"، مجله فیزیک زمین و فضا دوره 26 ،شماره 3، 129-115. 5-آزادی، مجید؛ تقی‌زاده، احسان؛ معماریان، محمد حسین؛1389"مقایسه پیش‌بینی بارش در مدل منطقه‌ای MM5 و WRF بر روی ایران"، چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران، 152-148. 6-مرادی، محمد؛ مرتضی‌پور، سامان؛ 1397، "پس ‌پردازش خروجی مدل WRF به روش میانگین لغزان برای دما، دمای نقطه شبنم، دمای بیشینه و دمای کمینه، در ایستگاه هواشناسی فرودگاه رشت"، هواشناسی و علوم جو، شماره 2، 152-148. 7-ذوالجودی، مجتبی؛ قاضی میرسعید، مژگان؛ سیفری، زهرا؛ 1392، "بررسی صحت و دقت طرحواره‌های مختلف مدل WRF و ارزیابی پیش بینی بارش در ایران زمین"، تحقیقات جغرافیایی، 109، 194-187. 8-تقوی، فرحناز؛ نیستانی، ابوالفضل؛ سرمد، قادر؛ 1392، "بررسی صحت و دقت طرحواره‌های مختلف مدل WRF و ارزیابی پیش بینی بارش در ایران زمین"، مجله فیزیک زمین و فضا دوره 39 شماره 2، 170-145. 9-امینی، لیلا؛ پرهیزکار، داود؛ خاکیان، غلامرضا؛ 1393، "نقش مدل عددی wrf در عددی نمودن پیش‌بینی بارش‌های سنگین در استان اصفهان با درجه تفکیک 27 و 9 و 3 کیلومتر"، دومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلاب‌های شهری. 10-آزادی، مجید؛ تقی‌زاده، احسان؛ معماریان، محمد حسین؛ 1391، "درستی سنجی پیش‌بینی بارش مدل تحقیقات آب و هوایی و پیش‌بینی وضع هوا (WRF) روی کشور ایران در دوره هشت ماهه نوامبر 2008 تا ژوئن 2009". مجله تحقیقات منابع آب ایران، سال هشتم، شماره 2، 59-48. 11-نوری، حمید؛ غیور، حسنعلی؛ مسعودیان، ابوالفضل؛ آزادی، مجید؛ 1392"بررسی الگوهای همدید-دینامیک رویدادهای بارش سنگین همرفت و غیر همرفت" تحقیقات جغرافیایی، 109، 239-215. 12-گودرزی، لیلا؛ بنی‌حبیب، محمدابراهیم؛ غفاریان، پروین؛ 1397، "بررسی الگوهای همدید - دینامیک رویدادهای بارش سنگین همرفت و غیرهمرفت"، پژوهش-‌های حفاظت آب و خاک (علوم کشاورزی و منابع طبیعی)، دوره 25 شماره 1، 242-229. 13-رنجبر، عباس؛ تاجبخش، سحر؛ مرادی، محمد؛ 1397، "مطالعه بارش‌های همرفتی کوتاه مدت منجر به رخداد سیل در‌ منطقه کن و سیجان (مطالعه موردی: 28 تیرماه 1394)"، هواشناسی و علوم جو، دوره 1 شماره 2، 176-163 14- Jankov I., W.A. Jr. Gallus, M. Segal, B. Shaw, S. E. Koch, 2005, The Impact of Different WRF Model Physical parameterizations and Their Interactions on Warm Season MCS Rainfall. Wea. Forecasting, No. 20, pp. 1048-1060. 15- Hong S. Y., J. O Jade Lim, 2006, The WRF Single-Moment 6-Class Microphysics Scheme (WSM6). Journal of Korean Meteorological Society, No. 42, 2, pp. 129-151. 16- Cunningham, J., T. Nobis, E. Kuchera, S. Rentschler, S Rugg, M. Sittel, 2007, Jont Ensemble Forecast System (JEFS) Project UPDATE. Air Force Weather Agency, Offutt AFB, NE 68113. 17- Afandi, G., Morsy, M., El Hussieny, F. 2013. Heavy rainfall simulation over Sinai Peninsula using the weather research and forecasting model. Inter. J. Atm. Sci. pp: 1-11 18- Kryza, M., Werner, M., Wałszek, K., and Dore, A.J. 2013. Application and evaluation of the WRF model for high-resolution forecasting of rainfall-a case study of SW Poland. Meteorologische Zeitschrift. 22: 5. 595-601. 19- Azadi M., P. Rezazadeh, E. Mirzaei, G. A. Vakili, 2003, Numerical Forecast of Winter Systems over Iran: Comparision Study of Physic parameterization, 12th Fluid Conference, Iran. 20- Kalverla, P., Steeneveld, G., Ronda, R., Holtslag, A., 2019, Evaluation of three mainstream numerical weather prediction models with observations from meteorological mast IJmuiden at the North Sea, Wind Energy, 22, 34-38. 21- Jucker, M., Lane, T. P., Vincent, C. L., Webster, S., Wales, S. A., Louf, V., 2020, Locally forced convection in subkilometre-scale simulations with the Unified Model and WRF, Q.J.R. Meteorol. Soc., 146-732, 3450-3465. 22- Partridge, T. F., Winter, J. M., Kendall, A. D., Hyndman D.W., 2021, Cross-scale evaluation of dynamic crop growth in WRF and Noah-MP-Crop, Agricultural and Forest Meteorology, 296, 108217. 23-Warner, T., 2010: Numerical Weather and Climate Prediction. Cambridge: Cambridge University Press. 125. 24- (URL1) http://www2.mmm.ucar.edu/wrf/users 25- (URL2) http://www.vapor.ncar.edu 26-(URL3) http://www.dtcenter.org/met/users/ 27- (URL4) http://www.Asmerc.ac.ir

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Post-processing results of WRF numerical forecasting model in Lorestan Meteorology and Meteorological and Atmospheric Sciences Research Institute during March and April 2019

نویسندگان [English]

  • zeinab akbari 1
  • Hossein Masoudi 2
  • Behrooz Moradpour 3
  • Ruhollah Davoodi 4

1 Deputy Minister of Development and Meteorology of Lorestan Province

2 Head of Applied Meteorological Research Group of Lorestan Province

3 General Director of Lorestan Meteorology

4 , Head of Lorestan Meteorological Forecast and Forecasting Group

چکیده [English]

In this study, the results of 24 and 48 hour rainfall forecasts in the mid-scale WRF model with nested slopes with 18 and 6 km (performed in Lorestan meteorology) and with 27 and 9 km (performed) In the Institute of Meteorology and Atmospheric Sciences), without schematic, for a period of 2 months from March 1, 2019 to the end of April 2019 and compared with precipitation observation data for 10 synoptic meteorological stations in Lorestan. Output post-slip results showed that the 27, 9 and 18 km outputs with values ​​of 7.3, 4.8 and 1%, respectively, had the highest increase in the accuracy of 24-hour forecasts after post-processing. And only 6 km output has decreased performance by 7.7% after post-processing. Also, the output of 27, 18 and 9 km ranges with values ​​of 9.4, 7.8 and 4.8%, respectively, had the highest increase in the accuracy of 48-hour forecasts after post-processing, and only the output of 6 km with -0.9% has decreased performance after post-processing. Post-processing zoning for the province showed that post-processing by weighted average slider method for both 24 and 48-hour intervals in correcting the model outputs, the altitude factor reduced the accuracy of predictions so that in areas with altitude The less they have been, the more effective they have been.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Precipitation model
  • post-processing
  • precipitation forecast
  • average slider
منابع 1-آزادی، مجید؛ واشانی، سعید؛ حجام، سهراب؛ 1391، "پیش‌بینی احتمالاتی بارش با استفاده از پس‌پردازش ( post processing ) برون‌داد یک سامانه همادی، مجله فیزیک زمین و فضا، دوره 38 شماره 3، 2016-203. 2-قصابی، زهرا؛ کمالی، غلامعلی؛ مشکوتی، امیرحسین؛ حجام، سهراب؛ جواهری، نصراله؛ 1393، "ارزیابی عملکرد طرحواره‌های پارامترسازی خرد فیزیکی و همرفت مدل WRF در برآورد بارش در حوضه آبریز کارون در جنوب غرب ایران"، پژوهش‌های اقلیم شناسی، سال پنجم، 1-10. 3-آزادی، مجید؛ رضازاده، پرویز؛ میرزایی، ابراهیم؛ وکیلی، غلامعلی؛ 1382، "پیش‌بینی عددی سیستم‌های زمستانی روی ایران: مطالعه مقایسه ای پارامتری سازی‌های فیزیکی"، هشتمین کنفرانس دینامیک شاره‌ها. 4-هدایتی، اکرم؛ آزادی، مجید؛ 1389، "راستی آزمایی پیش‌بینی بارش مدل منطقه‌ای MM5 روی ایران"، مجله فیزیک زمین و فضا دوره 26 ،شماره 3، 129-115. 5-آزادی، مجید؛ تقی‌زاده، احسان؛ معماریان، محمد حسین؛1389"مقایسه پیش‌بینی بارش در مدل منطقه‌ای MM5 و WRF بر روی ایران"، چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران، 152-148. 6-مرادی، محمد؛ مرتضی‌پور، سامان؛ 1397، "پس ‌پردازش خروجی مدل WRF به روش میانگین لغزان برای دما، دمای نقطه شبنم، دمای بیشینه و دمای کمینه، در ایستگاه هواشناسی فرودگاه رشت"، هواشناسی و علوم جو، شماره 2، 152-148. 7-ذوالجودی، مجتبی؛ قاضی میرسعید، مژگان؛ سیفری، زهرا؛ 1392، "بررسی صحت و دقت طرحواره‌های مختلف مدل WRF و ارزیابی پیش بینی بارش در ایران زمین"، تحقیقات جغرافیایی، 109، 194-187. 8-تقوی، فرحناز؛ نیستانی، ابوالفضل؛ سرمد، قادر؛ 1392، "بررسی صحت و دقت طرحواره‌های مختلف مدل WRF و ارزیابی پیش بینی بارش در ایران زمین"، مجله فیزیک زمین و فضا دوره 39 شماره 2، 170-145. 9-امینی، لیلا؛ پرهیزکار، داود؛ خاکیان، غلامرضا؛ 1393، "نقش مدل عددی wrf در عددی نمودن پیش‌بینی بارش‌های سنگین در استان اصفهان با درجه تفکیک 27 و 9 و 3 کیلومتر"، دومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلاب‌های شهری. 10-آزادی، مجید؛ تقی‌زاده، احسان؛ معماریان، محمد حسین؛ 1391، "درستی سنجی پیش‌بینی بارش مدل تحقیقات آب و هوایی و پیش‌بینی وضع هوا (WRF) روی کشور ایران در دوره هشت ماهه نوامبر 2008 تا ژوئن 2009". مجله تحقیقات منابع آب ایران، سال هشتم، شماره 2، 59-48. 11-نوری، حمید؛ غیور، حسنعلی؛ مسعودیان، ابوالفضل؛ آزادی، مجید؛ 1392"بررسی الگوهای همدید-دینامیک رویدادهای بارش سنگین همرفت و غیر همرفت" تحقیقات جغرافیایی، 109، 239-215. 12-گودرزی، لیلا؛ بنی‌حبیب، محمدابراهیم؛ غفاریان، پروین؛ 1397، "بررسی الگوهای همدید - دینامیک رویدادهای بارش سنگین همرفت و غیرهمرفت"، پژوهش-‌های حفاظت آب و خاک (علوم کشاورزی و منابع طبیعی)، دوره 25 شماره 1، 242-229. 13-رنجبر، عباس؛ تاجبخش، سحر؛ مرادی، محمد؛ 1397، "مطالعه بارش‌های همرفتی کوتاه مدت منجر به رخداد سیل در‌ منطقه کن و سیجان (مطالعه موردی: 28 تیرماه 1394)"، هواشناسی و علوم جو، دوره 1 شماره 2، 176-163 14- Jankov I., W.A. Jr. Gallus, M. Segal, B. Shaw, S. E. Koch, 2005, The Impact of Different WRF Model Physical parameterizations and Their Interactions on Warm Season MCS Rainfall. Wea. Forecasting, No. 20, pp. 1048-1060. 15- Hong S. Y., J. O Jade Lim, 2006, The WRF Single-Moment 6-Class Microphysics Scheme (WSM6). Journal of Korean Meteorological Society, No. 42, 2, pp. 129-151. 16- Cunningham, J., T. Nobis, E. Kuchera, S. Rentschler, S Rugg, M. Sittel, 2007, Jont Ensemble Forecast System (JEFS) Project UPDATE. Air Force Weather Agency, Offutt AFB, NE 68113. 17- Afandi, G., Morsy, M., El Hussieny, F. 2013. Heavy rainfall simulation over Sinai Peninsula using the weather research and forecasting model. Inter. J. Atm. Sci. pp: 1-11 18- Kryza, M., Werner, M., Wałszek, K., and Dore, A.J. 2013. Application and evaluation of the WRF model for high-resolution forecasting of rainfall-a case study of SW Poland. Meteorologische Zeitschrift. 22: 5. 595-601. 19- Azadi M., P. Rezazadeh, E. Mirzaei, G. A. Vakili, 2003, Numerical Forecast of Winter Systems over Iran: Comparision Study of Physic parameterization, 12th Fluid Conference, Iran. 20- Kalverla, P., Steeneveld, G., Ronda, R., Holtslag, A., 2019, Evaluation of three mainstream numerical weather prediction models with observations from meteorological mast IJmuiden at the North Sea, Wind Energy, 22, 34-38. 21- Jucker, M., Lane, T. P., Vincent, C. L., Webster, S., Wales, S. A., Louf, V., 2020, Locally forced convection in subkilometre-scale simulations with the Unified Model and WRF, Q.J.R. Meteorol. Soc., 146-732, 3450-3465. 22- Partridge, T. F., Winter, J. M., Kendall, A. D., Hyndman D.W., 2021, Cross-scale evaluation of dynamic crop growth in WRF and Noah-MP-Crop, Agricultural and Forest Meteorology, 296, 108217. 23-Warner, T., 2010: Numerical Weather and Climate Prediction. Cambridge: Cambridge University Press. 125. 24- (URL1) http://www2.mmm.ucar.edu/wrf/users 25- (URL2) http://www.vapor.ncar.edu 26-(URL3) http://www.dtcenter.org/met/users/ 27- (URL4) http://www.Asmerc.ac.ir