کلیدواژه‌ها = مدل WRF
استفاده از سامانه همادی با چند مدل برای پیش‌بینی بارش روی ایران

دوره 43، 106-107، مهر 1398، صفحه 63-68

10.30467/nivar.2019.95833

مائده فتحی؛ مجید آزادی؛ غلامعلی کمالی؛ امیرحسن مشکاتی


ارزیابی عملکرد مدلWRFبا نُه پیکربندی فیزیکی مختلف برای پیش‌بینی بارش زمستانه جنوب‌غرب ایران

دوره 39، 90-91، مهر 1394، صفحه 15-26

10.30467/nivar.2015.14598

سوزان ساسانیان؛ مجید آزادی؛ حسن عسگری شیرازی؛ ابراهیم میرزائی